Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи


Категория на документа: Други


* осъществяване на сътрудничество с други държавни и международни органи и организации;

* прилагане на принудителни административни мерки;

* приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;

* административнонаказателна дейност.

4. СТРУКТУРА НА МВР.

Министерството на вътрешните работи се състои от Министър на вътрешните работи (двама зам. министри) и политически кабинет, които са избираеми длъжности и се назначават от Народното събрание на Р България, Главен Секретар с подчинени дирекция "Специална куриерска служба" и дирекция "Международно оперативно сътрудничество".

Структурата на се състои главни и специализирани дирекции и др., а именно:

* Главна дирекция "Национална полиция", към нея дирекции за "Специализирани полицейски управления" (СПУ) в София, Монтана, Плевен, Пловдив, Бургас, Варна и Кърджали както и 28 областни дирекции на МВР

* Главна дирекция "Гранична полиция", към нея "Регионална дирекции "Гранична полиция" в Бургас, Драгоман, Елхово, Кюстендил, Русе, Смолян, дирекция Аерогари и "Специализиран отряд за въздушно наблюдение";

* Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" със 27 областни управления;

* Специализирана дирекция "Оперативни технически операции", към нея дирекция "Вътрешна сигурност", "Миграция", "Български документи за самоличност", "Международни проекти", "Управление на собствеността и социални дейности", "Национална система 112" и "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз";

* Специализирани административни дирекции - "Инспекторат", "Човешки ресурси", "Правно-нормативна дейност", "Европейски съюз и международно сътрудничество", "Планиране и управление на бюджета", "Комуникационни и информационни системи", "Пресцентър и връзки с обществеността", "Информация и архив" и "Координация и информационно-аналитична дейност";

* Академия на МВР Медицински институт на МВР;

* Медицински институт на МВР;

* Научноизследователски и научно-приложни институти по компютърни технологии, за специална техника, по психология и научно изследователски институт по криминалистика и криминология.

5. ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В МВР.

През 1992 г. със закриването на отдел "Физкултура, спорт и туризъм" - МВР е създадена на нова структура ОТГОВАРЯЩА за физическата подготовка, а именно "Център по бойно-приложна и физическа подготовка и спорт". Основните функции на службата са свързани с разработване, внедряване и прилагане системи за бойно-приложна и физическа подготовка, организиране на спортната и туристическата дейност на службите и стопанисване и организиране експлоатацията на спортно-туристическа материална база на МВР.
Задачите на центъра и численият му състав се разширяват и през 1994 г. "Центърът по стрелкова подготовка при Академия на МВР", преминава в службата като се променят функциите и наименованието в "Център за бойна подготовка и спорт" (ЦБПС), в който се назначават елитни спортисти, практикуващи индивидуални спортове като инструктори.

Основните функции на ЦБПС са:

1. Практическа реализация на системата за управление на физическата и стрелковата подготовки и полицейската лична защита, като част от професионалната подготовка на служителите от МВР;

2. Привеждане в изпълнение на изискванията към кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР по отношение на физическата годност;

3. Развитие на ведомствения спорт и участие в мероприятията на международните спортни организации на силите на сигурността, обществения ред и борбата срещу пожарите и бедствията;

4. Организиране на подготовката на високо разрядните служители на МВР за участие на Олимпийски игри, световни, европейски и републикански първенства и турнири.

Структурата на ЦБПС към САД се състои от сектор "Приложна подготовка", група "Елитен спорт" и група "Организационно-административно обслужване и логистика.

Дейностите изпълнявани от сектор "Приложна подготовка" са:

* разработване на методики за подбор на кандидати за работа в МВР по отношение на физическата годност;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.