Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи


Категория на документа: Други


* изработване на критерии за подбор на кандидати за работа в МВР на специфични длъжности, изискващи високо ниво на физическа годност и приложни умения;

* прилагане на модели за развитие и поддържане на физическата годност, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка на служителите от МВР;

* планиране, организиране и провеждане на курсове с откъсване от работа за повишаване на професионалната квалификация;

* оказване на методическа помощ на звената "Човешки ресурси" в дирекциите на МВР и извършване на контрол при провеждане на учебния процес без откъсване от работа;

* извършване на анализ и актуална оценка за състоянието на човешките ресурси, по отношение на физическата годност, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка;

* провеждане емпирични изследвания на физическата годност, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка на личния състав в национален мащаб;

* участие в разработването на вътрешноведомствени нормативни документи отнасящи се до управлението на човешките ресурси;

* изготвяне на учебни помагала и специализирана литература по проблемите на теорията и управлението на видовете професионални подготовки;

* планиране, организиране и координация на дейността на спортните клубове при дирекциите - членове на "Спортната асоциация" на МВР;

* осъществяване сътрудничество и взаимодействие с образователните центрове и институти в България и чужбина.

Дейностите изпълнявани от група "Елитен спорт" са;

* проучване и анализ на спортната практика в национален и международен мащаб и изготвя програми за развитието на високото спортно майсторство в МВР;

* съвместно със Спортната асоциация на МВР изготвяне на годишен спортен календар за участие във вътрешни и международни спортни прояви по календара на националните и международни спортни федерации;

* извършване селекция и подбор по критерии и спортни резултати на кандидати за работа в МВР с висока степен на спортна подготовка;

* Подпомагане на сектор "Приложна подготовка" и СА - МВР за участие на служители на МВР в национални първенства и международни полицейски прояви;

* съвместно със СА - МВР, СК "Левски" и българските спортни федерации осъществява подготовка и участие на спортисти, служители на МВР в държавни първенства, олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи;

* организиране и провеждане на обучение на талантливи деца и младежи и извършване на подбор за ниво "високо спортно майсторство";

* извършване анализ и оценка на резултатите от проведената спортно-състезателна дейност;

* осъществяване оперативно взаимодействие с Министерство на младежта и спорта, БОК, СК "Левски", българските спортни федерации и други спортни организации.

Дейностите изпълнявани от Група "Организационно-административно обслужване и логистика" са;

* осъществяване на организационните и административно-техническите дейности на Центъра;

* събиране данни за приложната подготовка в информационни фондове, обработване и анализи чрез Автоматизираните информационни системи;

* работа с информационните фондове на МВР;

* съгласувано с ДУССД - МВР организира стопанисването на спортно-материалната база;

* осигуряване международния обмен по ведомствената спортно-състезателна дейност;

* осъществяване на връзките с обществеността и съвместно с Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" обявяват резултатите от дейността на ЦБПС в средствата за информация;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.