Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи


Категория на документа: Други* упражнява медицински надзор на участниците в спортно-състезателната дейност в МВР;

* съвместно с другите структурни звена на ЦБПС и Дирекция "Човешки ресурси" извършват подбор на кандидати за работа и дейности по развитие в кариерата на личния състав, професионалната подготовка и дисциплинарната практика.

6. СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА.

Чрез специализираната методика за обучение и контрол на физическата подготовка на служителите в МВР се определят условията и реда за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на резултатите по физическата подготовка на лицата на отговарящи за реда и сигурността в Р България.

Физическата подготовка в МВР е непрекъснат процес на занимания с физически упражнения, вид спорт и туристически походи, имащ за цел развитие и усъвършенстване на двигателните качества за повишаване на работоспособността и укрепване на здравето.

На физическа подготовка подлежат стажантите - преминаващи първоначално професионално обучение и държавните служители от МВР.

Тренировъчните програми и тематиката им се подбира съгласно целите и задачите, съобразени с длъжностните задължения, индивидуалните особености на служителите и възможностите на материалната база.

Обучението чрез физическа подготовка се реализира в: Академията на МВР; дирекциите на МВР в учебната година без откъсване от работа; Центъра за бойна подготовка и спорт; спортните клубове при дирекциите на МВР в извънработно време.

Обучението бива планирано и организирано под три основни форми:

* индивидуална - самостоятелно по индивидуален план;

* организирана - в групи под ръководството на инструктори;

* спортно-състезателна - вътрешни и международни ведомствени състезания по спорта "Полицейска лична защита".

Обучението чрез физическа подготовка се извършва през учебната година без откъсване от работа и е средство за постигане на необходимата степен на готовност за ефективна професионална реализация на служителите и противодействие на професионалния стрес. То се планира за едногодишен период в служебно време за не по-малко от 2 учебни часа седмично, а в спортните клубове в дирекциите в извън служебно време.

Педагогическите форми и методи за провеждане на физическата подготовка използвани в учебния процес на служителите от МВР са съобразени с професионална дейност - определена от спецификата на оперативната обстановка, ниво на подготовка - на физическото развитие и двигателните качества, материалната база - капацитета на спортните обекти и съоръжения, професионалната ангажираност и тренировъчения режим - зависещи от графика на работа и реалните възможности за организирани тренировъчни занимания, възрастта и пола - дозиране на натоварването (обем, интензивност, насоченост). Учебният процес се организира и провежда от инструктори по структурни звена имащи задълженията да:

* съвместяват задачите си по основния трудов договор и ръководят практическото обучение;

* изготвят и поддържат необходимата документация - тематичните планове, учебните разписания (седмични, месечни), индивидуални тренировъчни програми, план-конспекти на отделните занимания, присъствена книга;

* преподават и демонстрират учебния материал;

* следят за здравословното и функционалното състояние на служителите, недопускане на травми и спазване на мерките за безопасност при провеждане на занятията;

* упражняват текущ контрол по време на педагогическия процес;

* следят за състоянието на материалната база;

* участват в организацията и провеждането на годишните изпити на личния състав;

* участват в селекцията и осъществяването на тренировъчната и състезателната дейност на отборите по вид спорт;

* следят за новости в областта на физическото възпитание и спорта.

Оценяването на служителите на МВР по физическа подготовка се извършва ежегодно не по-късно от месец октомври чрез тестови батерии при унифицирани условия (критерии за оценка, технология на измерване, отчитане и регистриране на резултатите). Тестовите батерии са диференцирани по направление на дейност, длъжностни задължения и полов признак. Оценяването за всеки един от тестовете и крайната оценка е "изпълнил"/"неизпълнил", като при непокриване на един или повече от тестовете, крайната оценка е "неизпълнил". На оценяване по физическа подготовка подлежат всички служители, заемащи длъжност "Началник група" от категория "В" включително, приравнените на нея и по-ниски от категории "Г", "Д" и "Е". Изпитът за определяне на нивото на физическата подготовка се провежда от комисия, чийто състав се определя със заповед на директора на структурното звено. Комисията изготвя изпитните протоколи чрез Автоматизираната информационна система за контрол на физическото развитие, физическата и стрелковата подготовка, осигурява необходимите спортни съоръжения и пособия, "брояч" и "регистратор" на всяка тестова база, а за беговите тестове "стартер", "времеизмервател" и "регистратор", осигурява медицински надзор, определя реда на провеждане, извършва инструктаж - демонстрация на тестовете, излагане на критериите за оценка, мерките за безопасност, измерва, обработва и вписва в протокола резултатите от изследването, изготвя справка и отчет. Тестове и дисциплините за определяне на нивото на физическата подготовка са разделение на четири групи и са по следните дисциплини:

* скок от място;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.