Физическото упражнение като основно средство за обучение


Категория на документа: Други


Физическото упражнение е основно средство за обучение в спортната техника и за развитие на двигателните и волеви качества. От гледна точка на теорията на спортната подготовка физическите упражнения се разделят на общоразвиващи, специално-подготвителни и упражнения от практикувания вид спорт.

С общоразвиващите упражнения се решават задачите на общата физическа подготовка.
Общоразвиващите упражнения се използват при подготовка на младите спортисти и в подготвителния и в преходния период на високо разрядните спортисти.

В специално-подготвителните упражнения се включват варианти и елементи от техниката и двигателни действия, сходни със състезателните упражнения. В зависимост от конкретните задачи на тренировката тези упражнения могат да бъдат за изучаване и усъвършенстване на техниката (подготвителни) за коригиране на неправилно заучените елементи (коригиращи), за развиване на специфичните двигателни качества (развиващи).
Състезателни упражнения представляват цялостни двигателни действия, които по динамика на мускулните усилия и по външна структура на движенията, са адекватни на техниката на съответната спортна дисциплина.

В зависимост от спецификата на практикувания спорт и от конкретните задачи и средства на тренировката се използват различни методи. Основната група методи със строго регламентирани упражнения са насочени към усъвършенстване на спортната техника и максималното развитие на характерните за вида спорт двигателни качества. Така например при двигателната дейност с циклична структура на движенията и с проявления на издръжливостта, приложенние намират продължителните упражнения с равномерен, непрекъснат и повторно-променлив характер, а при спортните игри - променливия метод с вариативни упражнения. Непрекъснатият променлив метод се характеризира с умерена двигателна дейност по време на почивката. Този метод на тренировка се нарича "фартлег" . Характерна особеност на съвременните методи на тренировка е "стремежът към повишаване на функционалния капацитет на организма на спортистите за сметка на съкращаване на интервалите за отдих и максималното нарастване на натоварването (повторно-интервален метод с прогресивно нарастване на натоварването)" - характеризира се с брой на повторенията , времетраене и характер на почивката.

Спортното състезание като метод намира голямо приложение в спортната тренировка. Състезанието усъвършенства спортно-техническото и тактическото майсторство, повишава специалната тренираност и създава състезателен опит. Разнообразието на методите в спортната тренировка дава възможност за комплексното им прилагане. На практика те взаимно се допълват.
Натоварване - с прекъсване - равномерен, променлив/ без прекъсване -интервален, интервално-променлив Обучение - синтетичен, смесен
Организация - Игрови , състезателен , кръгов
Системните тренировъчни натоварвания усъвършенстват структурата и функциите на организма. Най-голям морфологичен, физиологичен и двигателен ефект се получава, когато тренировъчното натоварване е оптимално. В съвременния тренировъчен процес има тенденция към непрекъснато повишаване на тренировъчните натоварвания и съкращаване на продължителността на почивката между тях. Основни компоненти на тренировъчното натоварване са обемът иинтензивността на извършената работа.

При подготовката на спортиста се наблюдават няколко вида подготовка в тренировъчния процес:

Физическа подготовка - цели разностранното физическо развитие, повишаването на функционалните възможности на организма и укрепването здравето на спортиста. / разделя се на обща и специална , от които общата има за цел да укрепи здравето и повиши общата работоспособност на организма, а специалната физическа подготовка е процес , в които се развиват двигателните качества които имат непосредствена връзка с определен вид спорт.

Техническата подготовка - Тя е насочена към овладяване и усъвършенстване на спортната техника.

Тактическата подготовка - Това е способността на спортиста най-целесъобразно да из-ползва своите физически, психически и технически умения по време на състезанието, с оглед постигане на най-добър резултат. Тактиката в едно състезание компенсира до известна степен по-слабата физическа и техническа подготовка на състезателя или отбора. Прилагането на тактиката по време на състезанието зависи от задачите на състезанието и от подготвеността на противника.

Повишаването на функционалните възможности на организма е една от основните задачи на физическата култура. Израз на функционалните възможности на човека е неговата работоспособност. Под работоспособност се разбира възможност за извършване на конкретна работа при дадено състояние на организма. Когато извършваната работа е двигателна, тогава говорим за физическа работоспособност, а когато действието е пренесено в мислен план - за умствена работа. При продължителна работа с определена интензивност в организма на човека се развиват процеси разстройващи съгласуването на двигателните и вегетативните функции - Настъпва умора. При непрекъсната, продължителна физическа работа в организма на човека протича процес на изтощаване, който автоматически включва механизма на възстановяване. В началото на работата възстановяването напълно покрива потребностите на организма, но по-нататък в хода на работата, възстановяването постепенно изостава. Тогава възникват първите признаци на умората. Намаляването на работоспособността в началният етап от развитието на умората се обяснява с нарушаване съгласуваността в работата на различните функционални системи. В зависимост от характера на физическото усилие умората бива локална или тотална. За локална умора говорим когато в работата се ангажират до коло 30% от мускулните групи, а за тотална над 30%. Умората преминава през 2 фази: - Преодолима фаза на умората. Тя се характеризира с понижаване коефициента на полезно действие на двигателната дейност и тенденция към спадане на работоспособността. - Непреодолима фаза на умората. Настъпва при работа до отказ, ангажираща повече от 1/3 от мускулите. При тези случаи умората е тотална и обхваща повечето органи и системи.

Развитието на умората може да се забави чрез използването на следните средства: 1)Правилно редуване на натоварването и почивката. 2)Установяване на ритмичност в дишането по време на работа. 3)Предизвикване на положителни емоции. 4)Поддържане на добро здравословно състояние. 5)Използване на активната почивка.
По време на физическо натоварване и особено след прекратяването му в организма на човека протичат бурни възстановителни процеси. Периодът на възстановяване обхваща времето необходимо на организма за пълно привеждане на функционалното му състояние до изходното положение преди натоварването. Възстановяването е хетеротронно(разнородно). Най-бързо се възстановява пулсйт, след него кръвното налягане и чак след това дишането. След прекратяване на работата, възстановителните процеси не само въздействат на функционалните системи до изходното им състояние пред натоварването, но осигуряват и свръх възстановяване на загубите. Този феномен е открит от Вайгерт и е наречен "Закон за свръх възстановяването или супер компенсацията". Колкото по-голямо е физическото натоварване, толкова по-дълбоки са процесите на изтощение и умората на организма, толкова по-голяма е и свръх компенсацията на енергозагубите, по-голям е тренировъчния ефект.
Съществуват различни средства за ускоряване на възстановяването:

1. Хигиенни средства - достатъчен сън, рационално хранене;

2. Биостимулиране - специални препарати, съдържащи витамини, аминокиселини, минерални соли, витаминни комплекси. Съществуват биологични стимуланти с повишен процент на въглехидратно съдържание, на вещества участващи в обмяната на веществата;

3. Ускорено възстановяване - чрез работа с малка мощност - обхваща ресинтеза на АТФ и КФ;

4. Физикални средства - топлинни (сауна) масажи, физикотерапия (електромасажи).
Допинг - често за увеличаване на спортната работоспособност се използват препарати (допинг), стимулиращи дейността на нервната система и жлезите с вътрешна секреция. Тяхната употреба официално е забранена от международните спортни организации.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физическото упражнение като основно средство за обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.