Физични основи на светлината


Категория на документа: Други


ТЕМА1. ФИЗИЧНИ ОСНОВИ НА СВЕТЛИНАТА

1.1. СПЕКТЪР НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ. ОСНОВНИ ВЕЛИЧИНИ, ХАРАКТЕРИЦИРАЩИ ЛЪЧЕНИЕТО.

 от 104 Hz до 1022 Hz

Оптично излъчване е процес на отделяне на лъчиста енергия и възникване на електромагнитни вълни с дължина:
 от 1 nm (края на рентгенови вълни) до 1 mm (начало на радиовълните)

Светлинно излъчване е процес, при който оптичното излъчване въздейства на човешкото око. Неговата чувствителност е в диапазона на:
 от 380 nm до 780 nm

Хюгенс, Френел, Максвел, Херц - вълнов характер на оптичното излъчване (интенференция, дифракция и др.)
=c/
c=3.108 [m/s] - скорост на светлината

Нютон, Планк, Айнщайн - квантов (корпускулярен) характер на оптичното излъчване
(фотоефект, светлинно налягане и др.)

енергия на фотона
=h.

h=6,496.10-27 [Js] - константа на Планк

импулс на фотона
p= h./c

маса на фотона
m= h./c2

ЛЪЧЕНИЕ - всяко излъчване в оптичната област на спектъра с  от 1 nm до 1 mm.
СВЕТЛИНА - онази част от лъчението, която е оценена по действието и върху зрителния анализатор (човешкото око) с  от 380 nm до 780 nm.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПТИЧНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ

Енергия на излъчването
Тя характеризира способността на лъчението да извършва работа и служи за количествена мярка за пренасяната енергия от лъчението.

Qe, [J]

1 еV = 1,6.10-19 J; 1J = 6,29.1020 eV
1 еV - това е енергията, която движещият електрон придобива в поле с потенциална разлика 1V.

Лъчист поток (мощност на излъчването) - количеството лъчиста енергия, излъчвана за единица време.

Фе = Qe/t, [W]

Фе = dQe/dt, [W]

1W = 1J/1s = 6,29.1020 eV/s
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физични основи на светлината 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.