Фондови борси


Категория на документа: Други


ДЕФИНИЦИЯ
Колективна инвестиционна схема е предприятие, организирано като инвестиционно дружество , фонд от договорен тип или дялов тръст , което инвестира в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и в други ликвидни финансови активи и парични средства, набрани чрез предлагане на дялове или акции, което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му. Европейската Асоциация на Фондовете и Дружествата за Управление на Активи (European Association of Asset and Fund Management, EFAMA) въвежда понятието инвестиционен фонд (investment fund) като еквивалентно на колективна инвестиционна схема. Колективните инвестиционни схеми са създадени, за да може фондовете, оторизирани в дадена страна-членка на Европа, да бъдат налични за продажба на борсата някъде другаде в Европейската общност. Тези фондове имат за цел:
* да направят инвестициите на капиталовия пазар по-достъпни за широката публика;
* да разнообразят портфолиото на частните инвеститори без да се налага всеки фонд да бъде управляван индивидуално. Също така, инвестиционните фондове са насочени към отворените пазари, които по традиция не са били достъпни до малките частни инвеститори.
Какви са различните типове колективни инвестиционни схеми ?
Инвестиционни дружества от отворен и затворен тип Фондът от отворен тип издава дялове или акции по всяко време, като основната му характеристика е, че притежателите на неговите акции или дялове могат да ги продадат обратно на фонда по всяко време, като това става по цена, отразяваща нетната стойност на активите на фонда, коригирана с определена такса за обслужване. Те са и на-разпространени. Фондът от затворен тип има фиксиран брой акции, които са публично търгуеми. Той пласира акции еднократно, при учредяването си. Тяхната цена се определя на принципа на пазарното търсене и предлагане и може и да не отразява нетната стойност на активите, в които фондът е инвестирал. За разлика от инвестиционното дружество, договорният фонд е само от отворен тип. Той се организира и управлява от управляващо дружество. Той се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, както и право на обратно изкупуване. Управляващото дружество, което управлява договорния фонд, отделя своето имущество от имуществото на договорния фонд и съставя за него самостоятелен баланс. Управляващото дружество на договорния фонд, аналогично на инвестиционното дружество от отворен тип, е длъжно да обявява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете, основаващи се на нетната стойност на активите на дял.
Американското понятие взаимен фонд съответства на европейското инвестиционно дружество от отворен тип и при положение, че в САЩ реално договорния фонд не е обособен правно, то взаимен фонд в САЩ означава колективна инвестиционна схема в Европа. В българската практика понятията колективна инвестиционна схема и взаимен фонд отдавна са еквивалентни. EFAMA приема за равнозначно на тях и понятието инвестиционен фонд.

Идентифициране на различните типове инвестиционни фондове
> ФОНДОВЕ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР
Инструментите в протфейла на тези фондове са високоликвидни, практически безрискови и включват краткосрочни облигации и задължения на правителството, общините, банките и фирмите. Тези ценни книжа нямат абсолютно никакъв потенциал за капиталов прираст и в развитите страни са привлекателна алтернатива на краткосрочни банкови депозити. Фондовете на паричния пазар дори, често предлагат по голяма доходност и от негоцируеммите депозитни сертификати. Те притежават и предимството, че печалбите от тях в повечето случаи са освободени от данъци.
> ФОНДОВЕ, ИНВЕСТИРАЩИ В АКЦИИ
Този тип схеми са най - разпространени в световен мащаб. Различават се по критерия степен на доходност.
> ИНДЕКСНИ ФОНДОВЕ
Фондът е от отворен тип и закупува ценни книжа в пропорции, отговарящи на теглата им в този пазарен индекс, като най често се използват популярни борсови индекси на местните капиталови пазари, а по- рядко и специални индексните фондове предимството да бъдат нискоразходни, а оттук и да изискват по - ниски такси от инвеститорите.
> ФОНДОВЕ ИНВЕСТИРАЩИ В ОБЛИГАЦИИ
Тези фондове развиват дейност с цел осигуряване на сравнително постоянна висока текуща доходност. Капиталовият прираст е от второстепенно значение. В портфейла им се включват корпорутавини ипотечни и правителствени облигации, изплащащи фиксирани купонни лихви през определен период от време.

> БАЛАНСИРАНИ ФОНДОВЕ

Балансираните фондове инвестират както в акции, така и в облигации в относително стабилни пропорции. Те се стремят да минимизират риска чрез широка диверсификация и да постигнат както краткосрочна, така и дългосрочна доходност. Почти идентични на балансираните фондове са фондовете, разпределящи капитала.

> ФОНДОВЕ С ЦЕЛ АГРЕСИВЕН РАСТЕЖ
Тези фондове търсят максимален капиталов прираст и поставят на второ място дивидентните приходи т.е. разчитат в по-голяма степен на повишение на цените на акциите в портфейла им, отколкото на това фирмите-емитенти да изплатят значителни дивиденти. Такива фондове са изключително рискови, особено когато в търсене на по-големи печалби концентрират инвестициите си в конкретен сектор, използват къси продажби, ливъридж и други спекулативни стратегии.)

> ФОНДОВЕ "ПАЯЦИ"(Exchange-traded funds, ETFs)
Както и индексните фондове, фондовете "паяци" се стремят да дублират представянето на даден пазарен индекс, но също така могат да дублират и представянето на даден пазарен сектор или цената на отделни суровини и скъпоценни метали и индекси върху тях.)

> Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)
Акционерно дружество, което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (т.е. секюритизира недвижими имоти и вземания). АДСИЦ е длъжно да разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата си. Като дружество от затворен тип, то не се счита за колективна инвестиционна схема.

> Инвестиционните тръстове, инвестиращи в недвижими имоти
Инвестиционните тръстове, инвестиращи в недвижими имоти (Real Estate Investment Trusts, REITs) типично инвестират в недвижими имоти или в ипотечни облигации.

> Смесени фондове
Инвестират, както в акции, така и в ценни книжа с фиксирана лихва.

Как да купуваме дялове или акции чрез колективни инвестиционни схеми?

Опростените проспекти
Директива 2001/107/EC на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 (UCITS III) въвежда изискване потребителите да бъдат снабдявани с опростен проспект.
Имайки предвид, че проспектите, като цяло, са многословни и формални документи, издавани от адвокатите, Директивата налага опростеният проспект да може да бъде разбиран лесно от средностатистическия инвеститор.
За да разберете повече за съдържанието на опростения проспект, натиснете тук.
Директивата предлага на частния инвеститор ред предимства:
повече прозрачност: потребителите имат нужната информация, за да направят компетентен избор.
повече възможност за избор: шанс да се инвестира в инструмент на паричния пазар, непознат по-рано (като например фондовете тип 'чадър').
по-малко риск, благодарение на по-строгата регулация
намаление на оперативните разходи, благодарение на общоевропейските колективни инвестиции

Избор на фонд
Поведението на един фонд зависи не само от характера на неговите инвестиции, но също и от качеството на фондовия мениджър.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фондови борси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.