Формиране на експертната група


Категория на документа: Други


Съставянето на група от подходящи експерти е един от най- важните етапи от организирането и провеждането на експертизата, тъй като от състава и квалификацията на експертната група зависи до голяма степен точността на оценката. Дейността по формиране на експертната група започва с точно определяне на областта към която се отнася оценяваната продукция. След това организатора на експертизата и специалиста по оценяване на продукцията съставят списък на лицата, които имат необходимата компетентност за тази област и могат да бъдат използвани като експерти. Желателно е в състава на групата да се включат специалисти занимаващи се с различни етапи от формирането на качеството ( суровини, дизайн, ергономичност, надеждност и други) . Така съставеният списък може да бъде:
* Окончателен - ако са ограничени възможностите за привличане на други специалисти или става въпрос за еднократно оценяване на качеството на несложна продукция
* Предварителен - когато е необходимо набирането на голям брой специалисти или формирането на постоянно действаща експертна група на продукция с особена важност. В този случай възможностите за стигане до окончателен списък са две:
o След като е съставен предварителен списък на експертната група се съставя и списък на въпросите, по които трябва да се даде мнение в хода на експертното оценяване. Този списък се разпраща до всички експерти с молба да посочат, по кои от въпросите могат да дадат компетентно мнение. Въз основа на това се съставя окончателен списък , така че по всеки от въпросите да може да се получи мнението поне на двама експерти
o След като е съставен предварителния списък на експертите, на всеки от тях се предлага да посочи имената на десетте най- добри според тях специалисти в съответната област. По този начин в списъка се появяват нови имена. На всеки от новозаписаните експерти се предлага да направи същото. Процедурата се прекратява когато престанат да се появяват нови имена или по- рано ( 90- 95% от имената се повтарят)
Експертната група може да бъде формирана от специалисти , работещи в една или няколко организации:
* По- лесно се решават организационните въпроси, но ако се прилага открита процедура на работа, служебното положение би могло да повлияе върху обективността на оценките
* Когато работят на различни места, този недостатък се избягва, но вътре в групата стихийно могат да възникнат подгрупи от екипи работещи заедно и това да влоши психологическия климат
Върху ефективността на работата на експертната група влияние оказват 2 основни фактора: броя на експертите и компетентността им. Що се отнася до броя на експертите в литературата няма единно становище колко трябва да са. Установено е, че има връзка между броя на експертите и точността на груповата оценка. Намаляването броя на експертите води до снижаване точността, тъй като грешките в оценките на всеки отделен експерт се отразяват много по-силно на крайния резултат. Според повечето автори минималният брой експерти трябва да е 7, а оптималният 8-12 при открита процедура на обсъждане на оценките и 15-20 при закрита процедура. При определяне на необходимия и достатъчен брой експерти трябва да се има предвид желаната точност на оценките, допустимата трудоемкост, финансовото възнаграждение на експертите и други.

??

??

??

??

Тема 6
Формиране на експертната група

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формиране на експертната група 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.