Фотореле за индустриално приложение


Категория на документа: ДругиТ Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я


ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


КАТЕДРА: Електронна техника

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА:
Фотореле за индустриално приложение


Изготвил: Проверил:..........................
Йован Борисов Шикоски /гл.ас.Н.Тюлиев/
Фак.№102307029, 288гр.

1.
2.

3.

4. I. увод

Предмет на настоящата курсова работа е разработката на фотореле за индустриално приложение чрез програмно осигуряване от микроконтролер. Електронното фотореле е предназначено да включва или изключва електрическивериги в зависимост от интезитета на осветенест. Основни величини във фотометрията: светлинен поток, осветеност и яркост. Основната единица във фотометрията е лумена (Lm), който е изведен от
радиометричния си аналог вата W. където Vλ, е относителната спектрална чувствителност на човешкото око.Максимална чувствителност на човешкото око е λ=550 nm.Осветителните норми за обществвени и жилищни сгради взависимост от дейността на помещението се променя.
Самият контрол на устройството се доставя от микроконтролер произведена от фирмата Microchip. Микроконтролера предоставя богати възможности за управление на измервателни уреди, поддръжка на обектноориентиран кодметодиките на визуалното и графично програмиране от високо ниво.Осветеността се определя от оптичен сензор. Математическата обработка се отнася за получаването на зависимост на изходно напрежение на сензора във волт (V) в зависимост от осветеността върху него lx, получавана от слънчево лъчение. За да се използва с по-голям обхват в индустриалното прилойение разработваното устройство предоставя работа от 200 до 3000 lx. DS1307 включва LCD-индикация за отчитане на резултатите от измерванията и разглеждане на архитектурата му.
Разработваното устройството работи свързано с реално време,това време определя и активнотто работно време и на устройството.
Разработваното устройство предоставя минимум три управляеми релета за включване и изключване на осветлението.Всяко реле представлява едно ниво на осветеността в индустриалното приложение.

II. ОБЗОР НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РЕШЕНИЯ

2.1 Общи изисквания към фотореле

Електронното фотореле е предназначено да включва или изключва електрически вериги в зависимост от интезитета на осветенест.Устройството трябва да има добра чуствителност и линейност.

Електронното фотореле трябва да има голям обхват на чуствителност защото в промишлените условия диапазона на осветеността е голяма (от 75 lx до 3000 lx).
Математическата обработка се отнася за получаването на зависимост на изходно напрежение на сензора TSL250 във V в зависимост от осветеността върху него lx, получавана от слънчево лъчение. Необходимостта от тези изчисления се налага, защото в техническите данни за оптоелектронния сензор чувствителноста му е зададена при облъчване с монохроматично лъчение с дължина на вълната 0,55 μm зададена в μW/cm2 .

2.2 Избор на микроконтролер

PIC-микроконтролер от фамилията PIC16CXXX/PIC16FXXX разполага с 35 инструкции, докато микроконтролерите на Intel или Motorola разполагат с набор от над 100 инструкции. Всяка инструкция се състои от код на операцията (КОП) и операнд. КОП определя вида на операцията, осъществявана от централния процесор, в зависимост от използваната инструкция. Операндът е величина, която участва в операцията, указана чрез КОП. Операндът може да бъде адрес на клетка от RAM-паметта, двоична дума (константа), номер на бит от регистър и т.н.

Възможностите на микроконтролерите могат да се използват пълноценно само съвместно с подходящ софтуер. Машинният език е единственият език, чрез който може да се комуникира с микроконтролера. Всяка програма, написана на друг език, трябва да се преведе на машинен език. Машинният език представлява последователност от двоични кодове и поради това е крайно неудобен за работа.

Бързодействието и производителността са характеристики, с които се оценява тяхната ефективност. Много често тези две понятия се използват равнозначно, всяко от тях си има собствено значение.

За да се изясни по-добре ролята на периферните устройства в микроконтролера ще направим аналогия с персоналните компютри. В този смисъл каквото е значението на монитора и клавиатурата за един компютър, такова е значението и на входно-изходните портове за един микроконтролер. И компютъра и микроконтролера биха работили без съответната периферия, но връзката им със заобикалящия свят би била невъзможна.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фотореле за индустриално приложение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.