Функции на медиите


Категория на документа: Други


Функции на медиите

- Функцията представлява ролята, която даден предмет има по отношение на цялото, в който този елемент влиза ; дейност, която извършва този предмет.
- Функциите са бързо протичащи кратковременни процеси; за разлика от тях за структури се считат стабилните дълготрайни процеси.
- Функционалният анализ разкрива до каква степен елементите на дадена система допринасят или не допринасят за "функционирането" на целокупната система, т.е. на обществото.
o Елементите на обществото могат да бъдат функционални (т.е. да допринасят за стабилността му), дисфункционални (в ущърб на стабилността) или афункционални (маловажни).
o Има и "скрити" функции ("непреднамерените" последствия от начини на поведение).

- Функции на комуникацията според Харолд Ласуел:
o Стабилизиране на системата, която подкрепя преобладаващите ценностни структури;
o Съзерцаването на обкръжаващия свят чрез събиране и разпространение на информация
o Редакционна дейност като подбор и коментиране на информации, респективно създаване и съгласуване на мнения.
o Културен трансфер

- Функциите са:
o Политически
o Икономически
o Информационни
o Социални
o Възпитателни
o Развлекателни
o Пропагандни

Социални функции:
- Социализациона функция- адаптиране на личното поведение спрямо обществените норми.
o Социализацията е:
* Предаване на идеали, оценки и норми на мислене и поведение
* Предаване на форми на мислене и поведение
* Възприемане/отхвърляне на конкретни изисквания
o "Социялизатори" в масовата комуникация според Франц Ронебергер:
* Редакцията в медиите, социализацията е свързана с равномерността, периодичността и последователността на продукцията;
* Естествени личности в медиите- коментатори, автори на персонални рубрики, говорители, автори на шоупрограми, които предават засилена илюзия за лични срещи;
* Литературните символни фигури, които имат ролята на положителен/ отрицателен идеал и подтикват към засилена идентификация и подражание;
* Героите, измислени заради възвишената идентификация.
o Социални функции:
* Функцията за социалната ориентация - медиите ежедневно снабдяват с изобилие от детайли, които дават възможност за ориентация в необозримата околна среда (употреба на стоки и услуги, наваксване недостига от първични социални контакти и опит).
* Рекетивната / гратификационната функция- медиите удовлетворяват нуждата от развлечение, с което допринасят за разтоварване на напрежението и забавление.
* Интеграционна функция - медиите помагат за изграждане и запазване на интегразията в различни групи и сдружения.
* Дезинтеграция: появата на познавателна пропаст между информираните и неинформираните части на обществото.
* Свръхинтеграция: при провокиране на прекомерното унифициране, заличаване на всички различия и загуба на плурализма чрез медиите.
- Политически функции:
o Изграждане на публичността- медиите са подиум, върху който обществените конфликти и движения стават публични и прозрачни и чрез това се подпомагат демократичните процеси в обществото.
o Политическата социализационна функция- политическите роли (като избирател, привърженик/член на партия, опонент, демонстрант) стават прозрачни.
o Функцията за изразяването (артикулационна функция)- медиите функционират като рупор на всички демократично приемливи партии, съюзи и групи по интереси и всеки отделен човек трябва да бъде представян със своите истински убеждения.
* Съществува и корелационно постижение, при което медиите съгласуват различните гледни точки една с друга и така не само изразяват наличното разнообразие от мнения, но в известна степен го намаляват.
o Функцията за политическото образование на медиите- медиите имат принос в създаването на граждани, които участват в политическия процес;
o Критична и контролна функция- способността и възможността на членовете на обществото да критикуват, както и публикуването на такава критика, контрол върху критикуваните състояния и процеси.
- Икономически функции:
o Функция на обръщението- медиите активизират отношението стока-пари и по този начин съкращават времето за оборот
* Медиите като рекламоносители застъпват конкретни интереси на частния капитал.
o Регенеративната функция- чрез удовлетворяване потребностите на публиката от информация и развлечения, тя се разтоварва и психически освободена и физически мотивирана може да изпълнява своите задължения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функции на медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.