Функционално значение на комуникацията в обществото


Категория на документа: Други


 Югозападен университет "Неофит Рилски"

Гр.Благоевград

Правно-исторически факултет

Изготвил: Проверил:
Соня Илиева Стоянова доц. д-р Пламен Братанов
Факултетен N:0902505
Публична администрация
Гр.Благоевград 2011

Използвана литература:
1. "Функционалност на социалната комуникация", Братанов, П., изд."Стопанство",С., 2004
2. Лекции по Комуникации и връзки с обществеността на доц. д-р Пламен Братанов
3. www.Pomagalo.bg

Дейност на славянските братя Кирил и Методий

Съставянето на славянската азбука, появата и развитие на книжовност на говоримите славянски езици са закономерно явление в историята на Европа през втората половина на IXв.То е естествен резултат от трайното утвърждаване на славянските племена върху обширни територии на европейския континент, от създаването и укрепването на славянските държави и от постепенното приобщаване на славяните към християнската религия и нейните центрове Рим и Константинопол.

Първият етап на писмената култура в пределите на България е бил изразен с появата на "черти и резки".Това са многобройните знаци вероятно на прабългарското руническо писмо, които се срещат често издълбани върху керамични съдове, тухли, керемиди и др.В някои случаи те са свързани с цели надписи и това свидетелства, че са представлявали примитивна графическа система, използвана от славяните и прабългарите още при тяхното заселване на Балканския полуостров.

Опитите за създаване на славянска писменост и на славянска богослужебна книжнина били увенчани с успех от Константин-Кирил Философ и неговият брат Методий.Кирил и Методий били родени в Солун, вторият по значение център на Византийската империя.Този град през VI-VIIв. Често бил нападан и обсаждан от славяни и прабългари, част, от които се заселили на север от него.Този факт превърнал Солун в център, където с най-голяма острота стоял проблемът за приобщаването на славяните към Византия и нейната политика.

Кирил, който при своето кръщение получил името Константин е роден през 826г. или 827г., а Методий-през 815г.Баща им Лъв имал сан другарий и изпълнявал длъжността подстратег на Солунската тема.Майка им се казвала Мария.

Кирил проявявал още от ранно детство голяма склонност към учението.Ученолюбието и природните дарби на младежа привлекли вниманието на логотега от Византия-Теоктист.По негово настояване през 843г. Кирил постъпил в Магнаурската школа в Константинопол.Преди заминаването си той написал своята книжовна творба-"Соломонова молитва".След завършването на Магнаурската школа, Кирил станал свещенник и бил назначен за библиотекар на патриаршията в константинополската църква "Св.София".Скоро обаче той се оттеглил в една монашеска обител край Босфора.

През 850г. по настояване на Фотий Кирил заел неговото място в Магнаурската школа и започнал да преподава филосфия.През 855г. заедно със своя учител Фотий, Кирил взел участие в мисията на сарацините(арабите), която имала не само църковно-религиозен, но и политически характер.След завръщането си от това отговорно пътуване Кирил-Философ първоначално се уединил в "безмълвие", а след това отишъл в манастира в планината Олимп в Мала Азия, където се бил оттеглил вече неговият брат Методий.По време на своето пребиваване в манастира двамата братя се отдали изключително на книжовна дейност.Според историческите извори, досригнали до нас, именно тогава Кирил и Методий започнали усилена работа по съставянето на славянската азбука и превеждането на богослужебна книжнина от гръцки на български език.

Съставената през 855г. от Константин Кирил Философ славянска азбука била Глаголицата.Тази графическа система е първото славянско фонетично писмо, изцяло съобразено с особеностите на езика на славяните от българската група. В основата на Кирило-Методиевия славянски книжовен език лежи диалектът на солунските славяни, който по тип е източнобългарски.Това ясно личи от първите паметници на славянската книжовност, написани на глаголица.Славянската глаголица е съставена от Кирил Философ върху основата на гръцкото минускулно (курсивно) писмо чрез неговото усъвършенстване и пригаждане към фонетиката на езика на българските славяни.

В края на 860г. Кирил и Методий били натоварени лично от византийския император с важна църковна и дипломатическа мисия при хазарите.Когато двамата братя пристигнали в Херсон, Кирил изучил до съвършенство еврейския език и книжнина.

Независимо от обстоятелството, че Кирил и Методий и техните ученици, готвейки се за своята просветителска дейност, имали впредвид главно българските славяни, заселени във Византийската империя и в пределите на българската държава, конкретната изторическа обстановка и намеренията на византийската дипломация променили насоката и развитието на тяхната дейност.

През 862-863г. при активната помощ на своите ученици, излъчени от българските славяни, Кирил и Методий се заели усилено с превежданео на богослужебна литература от гръцки на славянски език.През есента на 863г. Кирил и Методий заедно със своите ученици потеглили от Константинопол към Великоморавия.Във Велеград, столицата на великоморавската държава, те били посрещнати с големи почести от княз Ростислав.С негово съдействие Кирил Философ открил училище за подготовка на славянски духовници и така разширил кръга на своите ученици.

През декември 867г., придружени от своите ученици, Кирил и Методий пристигнали в Рим.Тук те били посрещнати тържествено от папа Адриан II и от римското духовенство.Славянските просветители заедно със своите ръкоположени ученици отслужили в различни римски църкви литургии и моления на славянски език и получили пълно признаване от страна на папството.Наистина то се ръководело от свои цели и се стремяло да превърне славянската писменост и книжнина и славянското богослужение от оръдие в ръцете на Константинополската патриаршив в свое оръдие, но по същество това признание трябва да бъде окачествено като тържество на делото на Кирил и Методий.

Междувеременно Константин Философ се разболял.Петдесет дни преди смъртта си той приел монашеска схима(строг монашески обет) и името Кирил, с което е станал широко известен в историята.Константин Кирил завещал на брат си Методий и учениците си да продължат делото за разпространение на славянската писменост и книжнина.Кирил починал в Рим на 14 февруари 869г. и бил погребан в църквата Св.Климент.

По завета на брат си, Методий продължил делото на Кирил Философ, изпълнявал мисии за разпространение на славянската книжнина, бил е и заточен в немския манастир Елванген.Когато бил освободен през септември 873г. папа Йоан VIII го ръкоположил за архиепископ на Моравия, със седалище Велеград.През 822г. Методий пристигнал в Константинопол, където се отдал на изключителна книжовна дейност.Уморен от своята продължителна дейност и непрестанните борби, Методий починал на 6 април 885г. във Велеград.

Дейността на двамата братя е продължена от многобройните им ученици, сред които се открояват Горазд, Климент, Лаврентий, Наум и Ангеларий.

Функционално значение на комуникацията в обществото

Понятие за комуникацията
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функционално значение на комуникацията в обществото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.