Функционално значение на комуникацията в обществото


Категория на документа: ДругиМеждуличностната комункация се осъществява между двама или повече индивида и е свързана с размяна на думи, символи с определено символично значение.Тя може да бъде осъществена и с помощта на технически посредник-телефон, писмо, радио и телевизия.Като чрез техническия посредник се увеличава броя на получателите на изпратеното съобщение от източника.

Вътрешноличностната комуникация представлява комуникация със собственото "Аз".Това се налага, тъй като даден индивид не може да осъществи комуникация без преди това да е осъществил комуникация със себе си и да е наясно със собствените си цели и мироглед.

При вътрешногруповата комункиация отличителното е, че тя се осъществява без технически посредник и най-често обратната връзка е моментална.Това е комуникацията в малките приятелски групи, в семейството.При нея е възможно членовете на групата да са разпръснати на различни места, но комуникацията между тях се осъществява на базата на една обща цел.

Междугруповата комуникация е свързана с установяване на граници и контрол, йерархия и определен тип поведение.При нея е характерно наличието на въпроси, които трябва да бъдат решени и разнообразни форми на активност.

Институционалната комуникация е характерна за работещите в органзациите и институционалната сфера, където намираме различие между отделните комуникационни потоци и взаимодействито между формалните и неформални комуникации.Пример за институционална комуникация са новинте, които се разпространяват в социалното пространство.

Чрез диалогова размяна на съобщения-символи и използване на канали за предаване на съобщения, които се използват и при междуличностната комуникация, се осъществява масовата комуникация без технически посредник.Докато при традиционната масова комуникация, професионалните комуникатори с помощта на технически средства първо създават, преработват и предават съобщенията.Това става по комуникационните канали-звукозаписи, кинофилмите, радиото и др.Професионалните комуникатори също дооформят съдържанието на информацията, открояват главната и съществена информация. Броят членовете на аудиторията, които са получатели на информацията при масовата комуникация може да достигне до десетки рецепиенти.Всеки един от тях се характеризира със своите особености в личностни и групови характеристики.Именно получателите, рецепиентите са много важен фактор в комуникационния процес и от техните личностни особености зависи как въздействието и ефектът на съобщенията-символи.

Реципрочната размяна на ролите на източника и получателя се осъществява чрез обратната връзка, тя се явява огледален образ на първоначалния комуникационен процес.Получателят, който заема ролята на източник, може да използва различни канали за връзка от първоначалния източник на съобщението.Обратната връзка е насочена към подобряване на ефекта на комуникационното действие.На равнището на социално взаимодействие тя има съществена роля за осъществяване на успешна комуникация.

Чрез глобализацията в комуникацията се намалява времето за получаването на съобщението чрез канала за обратна връзка, увеличава се професионалното изпълнение на функциите по предаване на съобщенията.До голяма степен качеството на предаваната информация зависи от личните и професионални качества, колегиалните отношения на професионалните комуникатори.

Социалните промени, качествата на всеки индивид ще изиграят съществена роля при изпълнение на различните форми на комуникацията.Разнообразните промени в обществото водят до разнообразни форми на комуникацията и въздействат върху динамичния израз в характеристиките на комуникационните действия.

На въздействието на комуникацията върху обществото влияние оказват както научно-техническия прогрес, така и социално-културните характеристики на участниците в комуникационния процес.Глобализацията и информатизацията спомагат за развитието и изучаването на комуникацията, формите на комуникация, тяхната специфика, функции и ефект.Навсякъде около нас има комуникация, било тя междуличностна, междугрупова или масова, затова и от съществено значение е изучаването на характеристиките на функционалното значение на комуникационния процес за обществото.

Съдържание:

Използвана литература................................................................стр.2
Дейност на славянските братя Кирил и Методий..................................................................................стр.3-5
Функционално значение на комуникацията в обществото
Понятие за комуникацията.........................................................стр.6
Култура.................................................................................стр.7-8
Елементи на комуникацията:Цел и ефект на комуникацията...............стр.9-10
Получател..............................................................................стр.11-12
Обратна връзка........................................................................стр.12-14
Взаимодействие на елементите на комуникацията в обществото.............................................................................стр.14-17
Съдържание...........................................................................стр.18
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функционално значение на комуникацията в обществото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.