Гари Бекер - "Икономически анализ и човешкото поведение"


Категория на документа: Други


Тракийски университет
Стопански факултет

РЕФЕРАТ
Тема:
Гари Бекер "Икономически анализ и човешкото поведение"

Разработил:
Бинева
Специалност:бизнесикономика
Факултетен № 14,редовно обучение

Гр.Стара Загора Проверил: гл.ас.д-р Н.
11.12.2013г.

Това което най-силно разграничава икономиката като научна дисциплина от другите социални науки,не е нейния предмет,а подходът.Всъщност много типове попадат в предметната сфера на няколко дисциплини:например възпроизводството се смята за част от социологията,антропологията,икономиката,историята,човешката биология и вероятно дори политиката.Икономическият подход е уникално мощен,защото може да интегрира широк обхват от човешки поведения.

Цените и другите пазарни инструменти разпределят оскъдните ресурси в обществото и следователно ограничават желанията на участниците и координират действията им.В икономическия подход тези пазарни инструменти изпълняват повечето,ако не и всички функции,предписани на "структурата" в социологическите теории.

Икономическият подход и съвременната биологична теория за естественият подбор са тясно свързани и вероятно са различни аспекти на една и съща по-фундаментална теория.Комбинираните допускания за максимилизиращо поведение,пазарно равновесие и стабилни предпочитания,използвани непреклонно и твърдо,формират ядрото на икономическия подход такъв,какъвто аз го виждам.Те са отговорни за многото теореми,свързани с този подход.

Икономическия подход не приема,че всички участници в някакъв пазар задължително трябва да имат пълна информация или да се ангажират с транзакции с нулеви разходи по тях.Икономическият подход е разработил теория за оптималното или рационалното натрупване на скъпа информация,която приема,че ще има по-голямо инвестиране в информацията, когато се вземат съществени,а не маловажни решения:покупката на къща или сключването на брак срещу покупката на диван или хляб.Допускането,че информацията често е сериозно непълна,защото е скъпо да се събере,се използва в икономическия подход,за да се обясни един и същ вид поведение,което в други обсъждания се обяснява с ирационално,непостоянно,традиционно или "нерационално" поведение.

Икономическият подход е всеобхватен и е приложим към цялото човешко поведение.Икономическият подход към човешкото поведение не е нов,дори и извън пазарния сектор.Адам Смит често(но не винаги)го използва,за да разбере политическото поведение.Джереми Бентам явно изразява убеждението си,че изчисляването "удоволствие-болка"е приложимо към цялото човешко поведение:"Природата е поставила човечеството под управлението на двама суверенни господари:болката и удоволствието.Само те сочат какво би трабвало да правим и определят какво ще правим....Те ни ръководят във всичко,което вършим,което казваме,което мислим"(Bentham,1963).

Не е нужно да се казва,че икономическият подход не е осигурил еднакви прозрения и разбиране за всички типове поведение:например детерминантите на войната и на много други политически решения все още не са осветлени от него (или от които и да е друг подход).Бекер обаче вярва,че ограниченият успех се дължи главно на ограничените усилия.

Доброто здраве и дългият живот са важни цели за повечето хора,но със сигурност е нужен само миг размишление,за да се убеди някой,че те не са единствените:малко по-добро здраве или малко по-дълъг живот могат да се пожертват,защото конфликтуват с други цели.Икономическият подход означава,че има някаква "оптимална" очаквана продължителност на живота в която стойността на ползата от една допълнителна година е по-малка от пропуснатата полза от използването на времето и другите ресурси за получаването на тази година.Следователно някой може да е сериозен пушач или да е толкова отдаден на работата си,че да пропуска всякакви физически упражнения не защото е невежа за последствията или защото е "неспособен" да използва притежаваната информация,а защото отказаната продължителност на живота не си струва разходите,които той би имал за отказването от цигарите или за по-малко интензивната работа.

Мнозина са изненадани от последствието,че мъже с относително високи доходи се женят за жени с относително ниски доходи ( ако другите променливи са константи ),но то изглежда,съответства на съществуващите данни, когато те се приспособят към големия брой омъжени жени,които не работят.Икономическият подход подсказва също,че хората с високи доходи се женят по-млади и се развеждат по-рядко от другите,и това отново съответства на натрупаните свидетелства,но не и на широко разпространените убеждения.

Макар и Бекер да твърди,че икономическият подход осигурява полезна рамка за разбиране на цялото човешко поведение,не се опитва да омаловажи приносите на другите дисциплини или дори да внушава,че тези на икономистите са по-важни.Икономическият подход осигурява ценна единна рамка за разбиране на цялото човешко поведение,макар,разбира се голяма част от него не е разбрана и че икономическите променливи и техниките и резултатите на другите научни области допринасят за разбирането му.Икономическият подход осигурява всеобхватна рамка,независимо че някои от съществените понятия и техники са взети и ще продължат да се заимстват от другите дисциплини.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гари Бекер - "Икономически анализ и човешкото поведение" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.