Газови смеси. Определяне на основните термодинамични параметри.


Категория на документа: Други


ГАЗОВИ СМЕСИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ

1. Закон на Авогадро

"В равни обеми различните газове, които се намират при еднакви температура и налягане, съдържат еднакъв брой молекули"

Масата на газ с обем V при дадени температура T и налягане P е

М = Nт = NтA ,(1)

където N е броя на молекулите на газа, m е масата на една негова молекула,  е моларната маса на газа и тA е атомната единица за маса.

Количеството вещество, масата на което в килограми е равно на молекулната му маса, се нарича киломол и се отбелязва с [kmol]. Масата на 1 kmol се бележи с M.

Числото, което е реципрочна стойност на атомната единица за маса, се нарича число на Авогадро NA. Следователно основа на закона на Авогадро обемът на един киломол от който и да е газ при еднакви температура и налягане е постоянна величина.

Величината не зависи от природата на газа. Тя се нарича универсална газова константа .

. Газовата константа се измерва в [J/(kg.K)]. Физическата същност на газовата константа е количеството работа, която 1 [kg] газ може да извърши при своето разширение в условия на постоянно налягане при повишаване на температурата му с 1 [К].
2. Закон на Далтон

идеалният газ е еднороден. За този случай е изведен закона на Далтон, който гласи "абсолютното налягане на газова смес е равно на сумата от парциалните налягания на газовете, образуващи сместа".

Парциално налягане на отделния газ p е собственото абсолютно налягане, което би имал газа, ако заемаше сам целия обем на сместа при същата температура. Ако парциалните налягания на сместа бъдат отбелязани с p1, p2, ..., pn, то за абсолютното налягане може да бъде записано

.(10)
3. Термични коефициенти

0т математическа гледна точка се представят три форми на уравнението на състоянието:

P=f1(v,T);

v=f2(P,T);

T=f3(v,P)

се намира зависимост между три частни производни, получени при T=const, P=const и съответно v=const

.(11)

Частната производна изразява интензивността на изменение на обема на газа в зависимост от изменението на налягането при постоянна температура. Отношението на тази величина към обема на газа при нормални условия се нарича коефициент на изотермична свиваемост на газа и се означава чрез

.(12)

Частната производна характеризира интензивността на изменение на обема на газа в зависимост от изменението на температурата при постоянно налягане. Отношението на тази величина към обема на газа при нормални условия се нарича коефициент на изобарна свиваемост на газа и се означава чрез

.(13)

Частната производна характеризира интензивността на изменение на налягането на газа в зависимост от изменението на температурата при постоянен обем. Отношението на тази величина към налягането на газа при нормални условия се нарича коефициент на изохорна еластичност на газа м се означава чрез

.(14)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Газови смеси. Определяне на основните термодинамични параметри. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.