Генерални товари


Категория на документа: Други


Генерални товари
Това са броими товари - опаковани ( контейнери, кашони ) и неопаковани, но могат да се преброят ( релси, тръби ). Към генералните товари спадат торби, каси и сандъци, бъчви, бурета, варели, пакети,рулони, контейнери, релси, тръби,кашони и дървен материал. Генералните товари могат да бъдат дълги (над 3 метра), тежки и извънгабаритни. Генералните товари най-често се превозват в опаковка (тара), която трябва да бъде здрава и да отговаря на утвърдения стандарт за морски превоз. Генералните товари се превозват на сухотоварни кораби . Те са предназначени за превоз на товари с голямо тегло и габарити. Разполагат със собствени подемни средства (корабни кранове), имат голямо разкритие на палубата , наличие на междинни палуби, ограничена товароспособност, развити товарни устройства, двойно дъно. Това ги прави високо ефективни тъй като могат да бъдат обработени в пристанищата, които не са съоръжени с кейова механизация. Превозват разнородни товари и затова почти винаги плават с пълен товар , което повишава рентабилността им.
Конвенционални генерални товари
Конвенционалните генерални товари са готова или полуготова продукция, превозвана по класическа технология, т.е. в тяхната оригинална фабрична опаковка - пакети, бали, сандъци, варели,бурета,кашони и други. По обем те вече са под 50% процента от общия обем на генералните товари. Особено бързо намалява относителния дял на конвенционалните генерални товари по стойност, тъй като скъпите товари масово преминават за превоз в уедрени товарни единици поради по-високите изисквания за съхранения при техния превоз и по-високата им способност да понасят по-високите транспортни разходи.
Товари в уедрени товарни единици
Уедрените товарни единици навлизат в международния морски транспорт през 50-60 години на миналия век. Много скоро обемана международния стокообмен влиза в конфликт с конвенционалните транспортни технологии, които се оказват абсолютно непригодни както към повишените стокови обеми, така и към рязко увеличените изисквания на товародателите към качеството на сервиза. Много скоро се осъзнава и необходимостта от въвеждането на единни стандарти за размери и маса на тези единици , тъй като без унификация на тези параметри използването на морските и сухоземни транспортни средства и на претоварното оборудване в пристанищата и сухоземните претоварни пунктове става бавно, скъпо и неефективно. В практиката на международния транспорт се използват 4 основни типа унифицирани товарни единици:
-палети
-контейнери
-шосейни превозни средства
-сменяеми каросерии

1. Палети
Палетите са стандартизирани площадки, предимно дървени, но и пластмасови или металически, изпълняващи две основни функции - (1)да станат база за уедряване на генерален товар и (2) да се позволи механизирана обработка на товара с използване на вилични товарачи на склад, кей и в корабни помещения. Появили се от начало като самостоятелни товарни единици за директна обработка, понастоящем палетите се използват предимно за натоварване в другите, по-големи уедрени товарни единици.
2. Контейнери
Контейнерите са основната уедрена товарна единица, използвана в международната търговия. Първите данни за използване на контейнери в международния транспорт са от 20-те години на 20 век, когато няколко западно европейски железопътни администрации започват да използват контейнери в превозите си , които обаче не са имали нищо общо с днешното разбиране на това понятие. Като типове контейнери по предназначение в практиката се използват най-вече:
- универсални сухотоварни контейнери
- контейнери за насипни товари
- платформи за тежки колети
- танк-контейнери за наливни товари
- хладилни контейнери
- топлинно-изолирани контейнер

Складиране на генерални товари
Складирането на генерални товари е в зависимост от вида на товара и термовлажностния режим, който трябва да се спазва при съхранение. Най-общо складовете се подразделят на закрити, открити навеси. Закритите складове от своя страна могат да се подразделят на складове с общо предназначение (магазии) и специализирани (хладилни, и за опасни товари). В магазиите се складират товари,които се влияят от метеорологичните фактори и изискват спазване на определен температурно-влажностен режим. Откритите складови площадки също трябва да отговарят на определени изисквания- да имат наклон и канавки за оттичане на водата, обезопасено осветление, допустимо натоварване и др. От генералните товари на такива складове се съхраняват товари,които не се влияят о външните метеорологични фактори, например като дървен материал, тръби и други. Навесите могат да бъдат стационарни или подвижни. Използват се за временно складиране на товари,които трябва да се предпазят от дъжд или сняг. Повечето генерални товари се складират в складове с общо предназначение.

Принципи за укрепване и на контейнерите на кораба
Укрепването на контейнерите и средствата за укрепване се различават в зависимост от това дали корабът е клетъчен или не. Клетъчните контейнеровози имат т.нар. клетъчни направляващи в товарните помещения. Обикновено клетките са за 40 футови контейнери. Когато се товарят два 20 футови контейнери се поставят конусни фитинги, които влизат в гнездата на ъгловите фитинги на контейнери. Имат двойни конусни фитинги,които захващат два съседни контейнери. Укрепването с двойни конусни фитинги увеличава стабилността им.
Ако контейнеровозът не е клетъчен горните редове на контейнерите в трюмовете се укрепват допълнително с трансверсали. Има крайни трансверсали, конусът на който влиза във височина във фитинга на горният контейнер, а другият му край влиза в специален отвор в борда на кораба, като по този начин държи целия стак към борда. Останалите контейнери о последния ред се захващатс мостови фитинги, които имат различна дължина в зависимост от разстоянието междуу фитингите. Някой от контейнерите под палуба на не клетъчните контейнеровози се задържат с единични конуси, тъй като е възможно съседните бейове да са за различни пристанища и да се разтоварват по различно време. Когато товарното помещение е незапълнено редовете контейнери на всеки бей трябва да са с еднаква височина, за да бъдат поставени мостовите фитинги. В случай, че не може да се изпълни това условие се използват контрафитинги. При необходимост от изравняване на нивото на някои контейнери може да се използват т.нар. компенсатори. Контейнерите върху палубата на клетъчните контейнеровози и на неклетъчните се укрепват по един и същи начин. Първи ред контейнери се закрепват към палубата чрез палубни контрафитинги. По-често в практиката на капаците на товарните помещения има фитинги (гнезда) като тези на контейнерите и в тях се поставят нормалните туистлокове. Това е основното задължително средство за укрепване на контейнери на палуба. Във вътрешната част на 40 футови бейове при товарене на 20 футови контейнери се слагат автоматични фиксирани конуси.

Принципни схеми за товарене на контейнери на кораба:

1.

2.

Обработен товарооборот от "Пристанище Варна" ЕАД с натрупване

Динамика на основни пристанищни показатели
Година
Товарооборот
Контейнери
Зърно
Пътници

тона
TEU
тона
брой
2013
10 695 084
131 460Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Генерални товари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.