Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки


Категория на документа: Други


СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Географско местоположение и локализация на обекта в рамките на природогеографското и туристическо райониране на българия 1

ІІ. Геоекологическо състояние на релефа - негативни (рискови) процеси с природен и антропогенен генезис и интензитет. 1

ІІІ. Геоекологично състояние на атмосферния въздух - източници и състав на замърсяването; мерки за опозване и очистване. 11

ІV. Геоекологично състояние на водните обекти - замърсяване и мерки за пречистването им. 13

V. Нарушения на растителната покривка и животински свят - мерки за подобряване на състоянието им. 15

VІ. Геоекологично състояние на почвите - негативни процеси и възстановителни дейности. 17

VІІ. Проблемът с третирането на отпадъците. рекултивация на нарушени терени. 18

VІІІ. Проективни дейности за опазване на околната среда. 19

Използвана литература: 23

І. Географско местоположение и локализация на обекта в рамките на природогеографското и туристическо райониране на България

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Северните Родопи и заема площ от 292,5 кв.км. Тя е част от Пловдивска област и заема 5,4 % от територията й.

Общината граничи с общините Баните, Чепеларе, Смолян и Асеновград.

Община Лъки обхваща един град, осем села, три махали, които са дисперсно разположени - характеристика, типична за планинските райони.

В гр. Лъки са съсредоточени административните, икономическите и културно-просветните функции на общината. Съотношението градско-селско население е 71 % : 29 %. Населението на община Лъки е разпределено както следва: 2 912 жители в гр. Лъки и 1199 - в селата и махалите. Общият брой на населението е 4 111 жители.

ІІ. Геоекологическо състояние на релефа - негативни (рискови) процеси с природен и антропогенен генезис и интензитет.

Община Лъки е един от облагодетелстваните от природата райони. Характерният планински релеф, причудливите метаморфни скали, защитените природни територии, културно-историческите паметници, църкви и параклиси, са предпоставка за превръщане на общината в туристическа дестинация.

Надморската височина на Общинския център - град Лъки е 634 метра, а на най-високо населеното място село Манастир се намира на 1 500 метра над морското ниво. Представлява лабиринт от ридове с различни дължини и посоки. Районът е богат на красиво извисени карстови форми.

През години селището се разраства с откриването и разработвавето на оловно-цинковите руди.

Община Лъки е разположена в Лъки-Хвойненски басейн, който заема източните части на Севернородопската антиклинала (в обсега на Персенк и Радюва планина) и е продължение на Куклен-Добростанския карстов басейн. За разлика от него мраморите тук са дислоцирани и на много места разслоени от гнайсови прослойки. Към него се включват и няколко мраморни тела. На места е установено грабеновидно понижение, запълнено с теригенни скали на палеогена. Съществуващата геоложка обстановка дава отражение за формиране на подземните води, като за тяхното подхранване най-съществена роля играят валежите. Прекъснатият характер на мраморите е причина за съществуването на система от карстови зони, със сложни взаимодействия помежду им. Част от тях са самостоятелни, а други прехождат една в друга, като се подхранват или дренират една друга и дава отражение и върху характера на изворите.

По химичен състав водите в Лъки-Хвойненския басейн малко се различават от тези в останалите карстови басейни. Те са хидрокарбонатно-калциеви, с минерализация между 0,3-0,5 g/l.

Хидрогеографската мрежа в ловния район е сравнително гъста и обхваща главно притоците на Чавдарския дол и Дряновска река - леви притоци на Джурковската река. Водата е чиста, срещат се основно местна (балканска) и дъгова (американска) пъстърва, мряна. По Джурковската река са построени трайни бетонни рибни прагове.
Климат:
max t0
+ 34,50 С юли
min t0
- 23,50 С януари
ср. год. t0
+ 11,50С
ср. год. колич. валежи
700 - 1 100 л/кв.м. - 867 ммСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.