Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки


Категория на документа: Други- "Горубсо - Лъки" - водоползване от р. Юговска с цел промишлено водоснабдяване;

- "Тракия - Щром" ООД Пловдив - за водоползване от р. Джурковска с цел производство на електрическа енергия;

- "Минстрой Родопи" АД Мадан - за водоползване от р. Джурковска с цел производство на електрическа енергия и за водоползване от р. Манастирска с цел производство на електрическа енергия.

От отпадни води от рудници, съоръжения към тях и градската канализация на град Лъки през 2003 година са взети 9 проби и въз основа на тях са извършени 106 анализа. В много малка част от пробите са отчетени наднормени стойности, предимно на руднични води. Като цяло може да се отбележи, че наднорменото замърсяване е епизодично. Това се дължи на добрата работа на хвостохранилище Лъки - 2.

Извършване на процедури по учредяване и изграждане на санитарно-охранителни зони, съгласно Наредба № 3/2000 година - процедура за учредяване и изграждане на санитарно-охранителна зона около водоизточник в местността "Кръстова гора".

Извършени мероприятия по реките по линия на защита от бедствия и аварии: подпорна стена до водоем в имот № 112 803, с. Манастир; възстановяване на водосток на местен път в с. Манастир; подпорна стена на р. Джурковска до имот в с. Здравец; възстановяване на пешеходен мост на р. Джурковска до имот в с. Здравец, подпорна стена на ул. "Възраждане" в гр. Лъки.

Системата на "В и К" на територията на община Лъки се използват подземни води за питейно-битово водоснабдяване на населени места със средногодишен максимален експлоатационен дебит от 22,600 л./сек. Водохващанията са осъществени чрез каптаж на естествени извори - 32 броя.

Съществува ползотворно взаимодействие с експерти по опазване на околната среда от РИОСВ - град Смолян, РИОКОЗ - град Пловдив и Асеновград, във връзка с химичното, микробиологичното и радиологичното замърсяване на водата.

V. Нарушения на растителната покривка и животински свят - мерки за подобряване на състоянието им.

Природоклиматичните условия благоприятстват за развитието на продуктивни гори и предопределят по-голямото разнообразие на горската растителност в хоризонтална и вертикална посока. В долната лесорастителна зона (до 1000 м надморска височина) преобладават естествени широколистни гори, чисти и смесени, зимен бук, ясен, габър и други.

Някои части са заети от смесените иглолистни и широколистни, или чисти борови гори.

В средната лесорастителна зона (до 1800 м надморска височина) съществуват благоприятни почвено-климатични условия за развитието на един от най-продуктивните дървесни видове: смърч, ела, бял бор в чисти и смесени насаждения. Горната лесорастителна зона се заема от чистите смърчови гори и високи планински пасища.

От общата площ на горското стопанство 227 600 дка, 74 % от които са гори със специално предназначение.

Най-разпространени дървесни видове са: бял бор - 16,7 % от общата залесена площ; смърч - 15,4 %; бук - 31,6 %; ела - 2,5 %. По-голяма част от площта при иглолистните гори се заема от млади и средновъзрастни гори. В резултат на усилията на лесничеите са овладени ерозирали и силно деградирани терени. Реконструират се и най-ниско продуктивните малоценни насаждения. Залесени са 11 482 дка или общо залесяванията в Лъкинския край достигат 55 402 нови декара. Озеленени са склонове около Югово, Лъки, Джурково, Дряново, Борово, Манастир с: черен бор - 37,9 %, бял бор - 30,2 %, смърч - 14 %, бук - 11,5 %. Държавно лесничейство Лъки разполага с един постоянен разсадник, който се намира в Манастирското землище и е с площ 1,9 ха.

Горите са важен фактор за околната среда, освен като източник на дървесина, те са мощен регулатор на водния баланс и климат, те запазват почвата от ерозия и повишават нейното плодородие.

Най-сериозният вредител на гората е боровата процесионка, горският дивеч също има дял в унищожаването на младите насаждения. Ежегодно се бракуват големи далесени площи, прегризани от дивеча.

Главни представители на животинския свят са: мечки - предимно единични екземпляри, дива свиня, зайци, лисици, диви кози. Птиците, които се срещат тук са глухарят, лещарка с тенденция към увеличаване на нейния брой, гълъби, кълвачи, пойни птици.

Грижите, които се полагат за тях са свързани най-вече с изхранването им: има 12 постоянни хранилки тип "Ясли", които се зареждат с фураж. Редовно се поддържат голям брой хранилки за нуждите на дивеча в гората. За зимното подхранване на горските обитатели се изразходват средно за годината: 2 тона месо, 3 тона зърнен фураж, 2 тона картофи и други.

VІ. Геоекологично състояние на почвите.

В община Лъки преобладават кафяви горски почви. Земеделските територии в общината възлизат на 55 327 дка, от които обработваема земя - 26 678 дка, 46,4 % в това число 8 279 дка, естествени ливади - 17 399 дка. От общите земеделски територии 42 813 дка са частни, което представлява 77,4 %. Само 10 % от обработваемата земя се ползва. Причина, за което са стръмните терени, отдалечеността от главните пътища и населените места и щетите, които се нанасят ежегодно от дивите животни, отглеждани в Държавна дивечовъдна станция "Кормисош".

Общината е партньор на "Съюз за алтернативно земеделие в Родопите".

През 2003 година към съществуващите нарушени площи в общината няма допълнително нарушени и рекултивирани и възстановени от тях.

Радиационното състояние на почвата и отпадните продукти от дейността на предприятията - потенциални замърсители, се оценява посредством извършването на недоструктивен гама - спектометричен анализ на почвени проби (почвени и дънни утайки).

VІІ. Проблемът с третирането на отпадъците. Рекултивация на нарушени терени.

Общината включва 12 населени места, от които в организирано сметосъбиране са обхванати: 8 селища с общ брой население 4 053 жители - 96,7 % от общото население, а образуваните извозени и третирани отпадъци са 556 килограма на жител, което е с около 260 килограма над нормата за страната. Освен село Здравец със 77 жители в организирано сметосъбиране е включен и манастирският комплекс "Света Троица - Кръстова гора", през който ежеседмично преминават над 5 000 туристи, което е причина за големия обем образувани отпадъци на глава от обхванатото население.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.