Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки


Категория на документа: Други


Със средства отпуснати от Министерството на околната среда и водите в размер на 100 000 лева по проест за почистване и озеленяване, са почистени терени в Дряново, Белица, с. Манастир, Джурково и местността "Кръстова гора".

Все още продължават да се използват нерегламентирани сметища в селата: Борово - на три места с обща площ 1,2 дка; Лъкавица - 0,3 дка. Селата Здравец и Лъкавица и не малка част от населените места с организирано сметосъбиране не ползват услугата поради силно пресечения релеф, значителната разлика в надморското равнище, тесни и труднодостъпни второстепенни улици, което е причина за обособяване на нерегламентирани депа, които за общината възлизат общо на 9,2 дка. Извозването на отпадъците се осъществява с ГАЗ - 53 контейнеровоз, ЗИЛ самосвал, трактор ЮМЗ. През 2001 година са закупени 50 броя нови контейнери.

Отпадъците се извозват на общинското сметище, разположено на около 5 километра южно от град лъки в местността Ивански дол върху площ от 4 дка по ската към Язовирското езеро на хвостохранилище Лъки - 2, и е предпоставка за замърсяване на водите му. В тази връзка е определен нов терен за изграждането на депо, за който се разработи и прие доклад за оценка на въздуйствието върху околната среда. За 2002 година общината отчита образуването на 30 тона строителни отпадъци.

"Горубсо - Лъки" АД предоставя информация за образуваните опасни отпадъци, които за годината възлизат на 204 037 тона хвостов пясък в резултат на флотационното обработване на оловно-цинковите руди. "Преспа - Лъки" АД образува 13 тона производствени отпадъци, които се изкупуват за вторична преработка от "Арбанаси" АД гр. Велико Търново и "Новотекст" - гр. София.

VІІІ. Проективни дейности за опазване на околната среда в курортно туристическия обект.

1. Проекти и обекти с екологично предназначение:

- главен събирателен канал и канализация с ПСОВ - град Лъки;

- канализационен колектор и пречиствателно съоръжение за битови води в местността "Кръстова гора";

- надграждане на хвостохранилище "Лъки - 2".
2. Превантивна дейност и контрол

В община Лъки липсват предприятия замърсители, които имат задължения към МОСВ за 2003 година. РИОСВ - град Смолян, съвместно с община Лъки разглежда един обект от отрасъл инфраструктура, за който се изисква Оценка за въздействието на околната среда - Техническо решение за добиване на електрическа енергия от река Манастирска и река Джурковска, при застояване на ВЕЦ.
3. Земни недра

С национално значение са находищата на полиметална оловно-цинкова руда, която се определя като сулфидна със следното съдържание: олово - 2,77 %; цинк - 1,30 %; мед - 0,14 %; сребро - 35,5 г/тон.

Установено е и наличието на молибден, кобалт, желязо, манган, талий, никел, хром, сяра, бисмут и други елементи, представени в незначителни количества.

Първичните рудни материали са представени от галенит, пирит, сфолерит, халокопирит, магнетит и хемотит. Тези находища на цветни метали - масоматичен и жилен тип, се разработват повече от 40 години.

През 2003 година "Горубсо - Лъки" АД продължи работата по добив и първична преработка на полиметална оловно-цинкова сулфидна руда в Лъкинското рудно поле. Извършван е добив от участъците "Дружба" и "Джурково". Добитата руда се преработва в Лъкинска обогатителна фабрика (ЛОФ).

В община Лъки към отдел "Екология" работят един главен специалист по ООК и един специалист по битово комунално стопанство. Също така и доброволка от Корпуса на мира от САЩ.

В общината съществува сдружение "Местен съвет по туризъм". Ново учреден съвет и все още няма участник в ООК.сътрудничеството в областта на околната среда се осъществя с: РИОСВ - град Смолян, при вземане на важни решения се съгласува с експерти.

4. Отрасли в общината с влияние върху околната среда:

- селско стопанство - от 2002 година в село Манастир по проект на програма САПАРД се разработва малиново насаждение на площ от 27 дка.

- туризъм - изключително богато е ресурсното многообразие, даващо възможност за развитие на туризма на териториятана общината. Очертават се две населени места с приоритет за селски туризъм - с. Манастир и с. Борово. В манастирски комплекс "Кръстова гора" се развива "поклоннически туризъм", в ДДС "Кормисош" - ловен и риболовен туризъм, в биосферен резерват "Червената стена" - познавателен туризъм.

- индустрия - представена е от отраслите: рудодобив, лека промишленост, дърводобив, дървопреработване. Основен отрасъл до 90-те години на миналия век и след това е миннодобивната промишленост, представена от работническото мениджърско дружество (РМД) - "Лъки инвест" АД, и до този етап също осигурява до 1/3 заетост от трудоспособното население на община Лъки.

Според оценките на много експерти биологичното разнообразие е основен ресурс за развитие на алтернативни форми на туризъм в нашата страна. Родопите - най-голямата по площ планина в България и с най-голямо разнообразие на флора и фауна, представляват изключителен потенциал на природни дарове. Нека ги запазим за идните наши поколения.

Използвана литература:

1. Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция гр. Смолян. Състояние на околната среда - 2002 г.

2. Защитени прирости обекти в света, изд. 2002, 2004, 2005 г.

3. Миналото на Лъкенски район. Развитие на ДЛС "Кормисош", изд. "Булдик" ООД, 2000 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.