География на почвите


Категория на документа: Други


 География на почвите
Почвите биват -
-зонални-характерни за съответна зона
-азонални-алувиално-ливадни
-интразонални-азоналност в азоналността

Тема 1 Наука за почвите
Почвен профил- това е съвкупност от хоризонти ......
документиращ изветрянето и оформянето на скалите.
Основен метод за изследване -профилният метод,повърхностен хоризонт под него друг,слеващ и т.н.
Естествена,почвен грунт,обработваема ,строителна ,на Марс,торфенозеолитов субстрат,национално богатство.
Стандартни или зонални
Нестандартни или незонални
Преовлажнени почви-рендзини
Почва -плодородие,земя -продуктивност.
Почвени показатели:
-влажност
-органичност(съдържание на хумус в почвата)
-среда(кисела ,алкална)pha
-дълбочина на почвения слой

Педология-пейдос,педон път?,най-малкият обем почва в пространството не по-малко от 1 кв.м.
Почвеният педон има дълбочина, височина, ширина, самостоятелно тяло

Почвени хоризонти
А-повърхностен хоризонт
В-
С-изветрителна кора
D-неизветряла скала

Науката за почвите изучава образуването, строежа ,свойствата,развитието,географското разположение,опазване и рационално използване на почвите.
1-Почвата е самостоятелно природно тяло,формиращо се във времето на повърхността на Земята от скалите под въздействие на останалите почвообразуващи фактори ,водеща роля имат живите организми.
2-Почвообразуващите фактори са обвързани с природните и антропогенни явления формиращи ,развиващи и преобразуващи почвата.
3-Разглеждането на почвения профил като съвкупност от генетически хоризонти утвърждава единството на природното тяло.
4-Почвообразувателните процеси -резултат от взаимодействие на трасформация ,било то синтез или разлагане с миграция, вертикала и хоризонтална на органични и минерални вещества.
5-Природни въздушни ,водни и топлинни режими динамизират процесите
6-Продължителността предопределя сукцесии ,последователна смяна в еволюцията на почвите.Почва-органично,минерално вещество.
7-Типовете почви са основна форма на съществуване на почвеното тяло.Отразяват етапите в развитието.
8-Съвременна почвена покривка е стадий от развитието на земната повърхност
9-Почвените зони като форма на организация на почвената покривка отразяват взаимодействието между литосферата, хидросферата, атмосферата и биосферата в педосферата.
10-Непрекъснатостта в почвената покривка е резултат от липсата на резки граници между почвените образци.
11-Системи и класифициране на отразяването на реално съществуващи различия и сходства между почвите.
12-Плодородието е резултат от живота в почвената среда.
13-Човек изменя естествения ход съзнателно, регулирайки процеса на развитие и плодородието в желаното направление.

Почвата като система
Многообразието от вътрешни и външни връзки в почвата предполага разглеждането й като система с йерархия, нива на структурна организация
-на атомно ниво се изследва естествената и изкуствена радиоактивност ,чрез изотопите
-връзките между молекулите и йоните в почвения разтвор и въздействието им
-трето ниво, връзките между почвените частици
-връзката между почвените хоризонтиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
География на почвите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.