География на почвите


Категория на документа: Други


-почвеният профил като цяло
-изследване почвената покривка или педосферата посредством хоризонталното преместване на веществата от водни и въздушни потоци, гравитационно или от животни"

Системата е сложна заради участието наред с водата и въздуха и участието на минерални и органични вещества.
4 фази на почвата

Резумиране ,формулиране обекта

Почвата е притежаваща плодородие, открита, поликомпонентна ,полифункционална система разположена на границата на съприкосновение и взаимодействие на скалите с организмите, климата и релефа във времето.
Функции на почвите-способността им да изпълняват екологични,икономически социални и културни функции
Да бъде среда обезпечаваща съществуването на живота, да е звено осигуряващо взаимодействието между кръговрата на веществата, да е регулатор на състава на приземния въздух, да е контрольор на биоразнобразието, да е акумулатор на хумус и свързаната с него химична енергия, да е защитник на литосферата от въздействието на екзогенните условия.
Много функции предопределят изследването като към-природно тяло, предмет на труда, резултат от труда.

Методи на изследване
1-Профилен метод-последователно изучаване на хоризонтите.
2-Морфологичен -външните белези, диагностика.
3-Сравнително-географски-съпоставяне на почвите и факторите, образували я, с простанственото разпространение-анализ.
смолници-канелени горски-сиви горски (предбалкана),черноземи (низинен и равнинен релеф) кафяви горски ,засолени почви.
4-Метод на почвения ключ-идентифициране на представителни участъци и интерполация на резултатите върху по -големи територии.
5-Метод на почвените монолити, колонки с нарушен строеж, взети по особен начин-за изследване на придвижване на влага,соли ,обмен на йони.
6-Режимни наблюдения на температурата, влажност-стационарен метод.

тема 2 Историческо развитие на науката

1-Знания и умения-възниква от преди 10 хил г.пр.н.е,през неолита и брозвовата епоха а по нашите земи от 6 хил до 4 хил г.пр.н.е.
2-Свидетелства за оценка -Китай, Египет
3 Законодателство-земеползване 2 в -Вавилон
4-Обобщаване на факти-антични философи търсят съществото на явленията ,определят прекрасни,плодородни,приемливи ,бедни
5-Практическа насоченост-Римс Луций Колумела написва 12 книги за селското стопанство-енциклопедия.Конкретизира агрономически прийоми за обработване на земята.
6-Кадастър-списък на земите ,информация за тяхното състояние,размери
7-Идеи за водно хранене на растенията ,за кръговрата на веществата ,за хранене не само с вода ......,промишлено производство.

Агрогеологическо направление
Почва-геоложко образувание в резултат от изветрянето, изветрителна кора
Основоположник на науката за почвите е Докучаев.
Черноземът е растително-надземна почва отделните почви имат свой собствен произход
Формулира основни закони за географското разпределение на почвите -хоризонтална и вертикална зоналност.
Първата генетична класификация-методика за провеждане на почвени проучвания.
Хилгард-Класификация на почвите през 1893г
Германия -Кубиена-микроморфология
Франция-Дюшофур-процесът на лесиваж(измиване-как дъждовната вода измества миналите)
Англия-Милн-разработва учението за почвените катени(почвена верига)
В България -Н.Пушкаров 1913 г Първото регионално изследване на почвите в Софийското поле.
През 1931 г е направена първата почвена карта на България М 1:500 000 (12 типа в шест разновидности)
Ярамов -почвено-географско изследване
Странски -практик
Гунчев -изследване на льоса в България и около Бургас
Бойков -пръв изследвал чернозема в Северна България
Пълно описание на почвите прави Букорещлиев(1946) групира ги в 6 групи:
степни, горски, наносни, рендзини и почви извън горните групи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
География на почвите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.