География на почвите


Категория на документа: Други


Обеднелият хоризонт се нарича елуиален,обогатеният-илувиален.

Лесивиране-измиването на финодисперсни частици под форма на суспензия води до натрупване на повече глина във В хоризонта и се нарича лесивиране.
Лувисоли-сиви и канелени.
Дълбочината до която достига гравитиращата вода ...
Още по-диференциращ е процесът на оподзолените почви,защото се извършва и разрушаване на глинестата част.Извършител-разтворими киселини,създава се от микроогранизми(гъби)

3 та група процеси-метаморфни-преобразуването на основната скала на място без изнасяне и нанасяне,метаморфоза се извършва,допълнително изветряне,то може да се извърши и в средната част на профила

-вътрепочвено глинясване-задържането на вода върху глинест непропусклив хоризонт и допълнително изветряне
-ферсиалитизация-сиализация,характерна за богати на желазо основни скали от умерения пояс.Образуват се почви с характерни гланцирани повърхности.Те са лъскави и бестят-нитосоли,разпространени в екваториалния пояс.
При различни климатични условия от една и съща скала протичат различни по състав почвообразувани продукти.
Хидроморфно акумулативни -повлияни са от временно или постоянно преовлажняване на почвата.Развиват се в условия на капилярно покачване на водата .Акумулацията на веществата е повърхностна и вътрепочвена.
Засоляване-процес на натрупване на водоразтворимите соли в количество по-голямо от 2% от минерализираните подпочвени води.
Гипсообразуване-преотлагане на калциев сулфат,формиращ брашнест хоризонт.
Карбонитизация-салциев карбонат и не трябва да се слива с илувално ??
Оглеяване-продукт на преолважнени минерали непосредствено над нивото на подпочвените води при заблатени почви с участието на анаеробни бактерии.
Може да се случи между втория и третия хоризонт след процеса лесивиране.
Съвместното действие на лесивиране и псевдооглеяване формира хоризонт белезникавопепеляв елуиален-като при оподзоляването.
Сезонното повърхностно оглеяване спомага за образуването на почвени агресивни фулвокиселини ,осигуряващи по-голяма бедност на елувиалния хоризонт ,т.е. много пясък,малко глина ,хумус-безплодие
планус = хоризонтален
Разпространението в зона на лувисолите върху заравнени или слабонаклонени терени -наклон до 6 ˚,безоточни във височинния пояс от 0 до 600 м.

5 та група процеси предизвикват механично разместване на почвената маса.Предизвиквана от ровещи животни,човека,мраз.Към тях спадат орен хоризонтите и колматаж-изкуствено правене на наноси чрез залив с вода и запълнане на порите -вторично засоляване резултат от неправилно напояване,подвига минерализацията на подпочвените води

6 гр процеси-деструктивни процеси-механично разрушаващи и отнасящи почвената покривка с водата и вятъра.Причинява се от дъждовната ерозия.Водноерозионните процеси биват линейни и площни.Интензивен дъжд,висока скорост на попиване
Площна ерозия-повърхностна,браздовидна,струйна.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
География на почвите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.