Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси


Категория на документа: Други


І.част.Въпрос 9.

НПИ се обаз.при всички геоложки процеси.Включ.пром.с-ли и минерали.НПИ образувани при един и същи геолож.процес могат да имат различни свойства.Например графит от различни н-ща /има различ.тв,чистота и др./т.е има различни с-ва на приложение.Има и такива НПИ които имат еднакви свойства независимо от мястото където се добиват/хлор/.Между накои НПИ съществува и взаимозаменяемост/чакълът като пълнител в бетона може да се замести с трошен камък,керамичния фелдшпат се заменя с нефелинови сиенити и талк.Важна разлика между металните и НПИ е ниската средна цена за единица пордукция на неметалнитемин.суровини./1тон мед е много по-скъп от тон барит/.Но има неметални суровини много -по ценни от металите/ювелирни или декоративни скали/.В икономически план е необходимо да се включ. И високите транспортни разходи за 1-ца НПИ,ето защо преработвателните заводи трябва да сестроят в близост до н-щата.Няма класификация която да задоволява оптимално геолого-хпромишлените изисквания.Най-често използваната к-я епромишлената к-я на индустриалните минерали и скали. 1.Пиезооптични суровини-пиезокварц,турмалин,жилен кварц,барит.2. Скъпоценни и цветни декоратвнообработени камъни.3.Строителни материали-пясък,пемза,варовици,

зеолити,доломит,гипс.4. Стъклокерамични суровини-стъкларски пясъци,фелдшпат,глини,каолин,

кварц.5.Металургични и топлоизолационни -огнеупориудоломити,варовици,огнеоп.глини,графит,каолин,азбест.

6.Химични и аргономични суравини/соли,апатити,фосфорити,глауконити,варовици,пирит,каолин,талк,/.

7. Суровини за цимент-варовици,мергели,туфи,зеолити,гипс,каменна сол,пишеща креда/.8. Технич.суровини-мусковит,флогопит,диамант,гранат,топаз,барит,талк.9. Суровини за хранителната промишленост-бентонити,зеолити,каменна солл,пишеща креда,варовици.10.Суровини за нефтената и газовата промишленост-барит и вермикулит.11.Нетрадиционни суровини-изкуствени влакна,диабази,базалти.З създаване на универсални класификации на НПИ се използват съвкупности от два или повече принципа/петрографски,минераложки ,техноложки и др/,но се получават сложни класификации които не са удобни за употреба.Н-ща на НПИ:Н-ща на зеолити:Генетични типове:1.Клиноптилолити:-калциеви/н.Бели пласт-скални феномени-скални гъби//;-калиеви/н.Горна Крепост/;-натриеви/н.Мост/;характерно за тях е,че са дебелопластови ,в основата неяснослоести,,в горната част на разреза добре изразена слоестост,цвят-резедави,бели ,розови,петнисти/.

2.Мордеритни з-ти/н.Лясковец-два типа зеолити:-получени при изменение на КП зеолитим-получени при хидротермалнапромяна на перлити/.Н-ща на кварц/м-ла е с най-висок пиезоелектричен ефект/,у нас няма промиш.н-ща на кристален кварц.Жилен кварц-Сакар,Светиилиските възвишения,Родопи,Странджа.

Кварцовото жилно поле в Сакар планина е на площ 1000 кв.км.; н-ще Маджарово/аметист/.Н-ща на барит:3 морфоложки типа:-жилни/най-голямо разпр.дълж.до 300 м.деб.до няк.метра.;прости жили;сложни

жили-н.ще Кашана/;-лещообразни/едно или няколко тела броницоподредени в 1 тектонска зона;по-слабо разпростр.н.Дивля,н.Стругарица./;-Щокверкови:/най-редки но с най-големи з-си,/н.Ст.Загора и н.Кремиковци-единствено н-ще за баритна суровина в момента./Н-ща на каолинитни глини/Главанак/цв.червен ,глините са непластични,деб.на ПИ е 40 м.Н-ще Жабляно/Пернишко/има 6 пласта огнеупорна глина,глините са грубодисперсни. Бентонити-н.ща Пропаст-Доброволец.Бентонитните гини в близост до повърхността за жълтозелени,в дълбочина са сивосини.Н-ща на Перлити: Експлоатират се телата в обл.Счупената планина/с.Воденичарско/.Установени са 20 перлитови тела. Перлитът е сиво бял с призматична напуканост.В района на Студен кладенец са установени 10 тела,две от тях са до село Светославово и село Голобрадово.Перлитът асоциира с риолити.

І част.8 Въпрос.

Fe е на 4-то място сред елементите които участват в съст.на зем.кора/Fe+2 Fe+3/За да има пром.добив необх.е съд.му да е мин.50%.М-ли съдържащи желязо/магнетит,хематит,сидерит,илменит/.Вредни примеси S,As,Pb,Zn.

Железни н-ща в България.Главните железоруд.н-ща и рудопроявления се срещат в границите на Старопланинската и Средногорската металогенни области.Представени са от магматични ,скарнови,хидротермални и утаечни орудявания образувани в различни геоложки епохи.Н-ще Мартиново/Монтанско/представен е от скалите на ДФК,долно палеозойска.Орудяването е свързано с Са скарни.Н-ще Крумово/Ямболско/- орудяв.е свързано с магнезиевите скарни,привързано е към манастирския плутон/изчерпано/.От същия тип са н-ща Дряново,Драматиково-рудните тела са с малки размери и са установ.на дълб.до 300 м. Състои се от габро,габро диорити и др.Н-ще Кремиковци/седекс/-разположено е на границата на Средногорската СМЗ и Балканската СМ зона.Орудяването се намира в доломитни варовици, рудното тяло е с форма на компактен залеж привързано към кремиковския навлак.Химичен състав/сидерит,хематит,лимонит/.В Б-я 90-92% от железните запаси са в Кремиковци.Утаечно-морски железоруд.н-ща се намират в Троянския балкан,Странджа.Манганови н-ща:Н-щата у нас са от вулканогенно седиментен тип.

Н-ще Пожарево/Софийско/РТ са с пластовидна форма/ съд.на манган е 30%/-изчерпано. Във Варненско са разположени в ивица н-ща Оброчище,Игнатово,Бяла,Белослав и др.Хромови н-ща:установени са в с.Аврен,с.Голямо Каменяне/Сволян/,

Добромирци/Смолянско/-рудните тела са лещовидни,жилни,гнездовидни и звездовидни,вместени са в дунити. Молибден се добива като попътен компонент в следните н-ща:н-ще Медет-/медно/ /изчерпано/,Н-ще Мартиново-/желязно/, Мина Росен/медна/.Н-ща на олово,цинк и сребро в Б-я:Съсредоточени са в Родопската металогенна зона.Отделят сеследните рудни формации:Q-Ga-Sp/Източ.Родопи/-най-богатото оловно-цинково орудяване в Б-я-Маданско рудно поле.Q-Au-Ga-Sp/Изт.Родопи/-характерно е Маджаровско р.п.-изградено е от метам.,седим.и ефузивни,интрузив.скали.Рудите са със сложен мин. състав.Q-Bar-Fl-Sp-Ga:Устремско р.п.-известни са н-ща от жилен тип,най-големи са Устрем и Лесово.Sid-Ga-AsPy:н-ще Чипровци,представено е от метасоматични лещообразни тела на ДФК.Dol-Ga-Sp:Врачански руден район-орудяванията се контролират от два големи тектонски разлома-Плакалнишки и Поп-Соколецки.Н-ще Седмочисленици-орудяв. Е съсредоточ.във варовици и доломити.Медни н-ща:Бърдцето/М.Търново/скарнов тип/РТ са с лещовидна ф-ма и променлива дебелина,орудяването преминава в два етапа/скарнов и хидротермален/.Н-ще Върли бряг/Бургас/РТ са с жилна форма/осн.м-ли са Py,ChPy,борнит,галенит/.Медно порфирните н-ща се разработват чрез кариери.Основни минерали са халкопирит,пирит,малахит,азурит и др.Н-ще Медет медно-порфирно /Панагюрище/,скалите в н-щето са процепени от дайки,рудните минерали са във вид на тънки жилки.В н-ще Елаците/медно-порфирно/ освен мед се отделя и молибденов концентрат,има известно количество злато,установени са и платиниеви минерали.

Н-ще Асарел/медно -порфирно/интересно при него е ,че рудното тяло е с форма на обърнат конус,-основен минерал е халкопирит,медното орудяване е от жилково-впръснат тип,като вторични м-ли се срещат самородно злато и срлебро.

Н-ще Карлиево-медно порфирно/не се експлоатира/.2.Медно пиритни н-ща:Елшица,Радка,Челопеч,Граматиково-характерно за тях е ,че вместващите скали са вулкански рудни тела с лещообразна форма.Размерите им са относително големи.Н-ще Челопеч/юж.от Етрополе/-главен минерал халкопирит,+-халкозин,борнит и др.Освен мед в н-щето се извлича и злато,сребро и попътно германий.Подобно е и н-ще Красен.Н-ще Радка-орудяването е локализирано в разлом,който разделя н-щето на две части.В Елшица се отделя пиритно-златен концентрат.Софийски руден район:От минераложка гледна точка е перспективен,но досега няма установени в него н-ща.Това се дължи на изключително малкия ерозионен срез.

І.част.Въпрос 9.

НПИ се обаз.при всички геоложки процеси.Включ.пром.с-ли и минерали.НПИ образувани при един и същи геолож.процес могат да имат различни свойства.Например графит от различни н-ща /има различ.тв,чистота и др./т.е има различни с-ва на приложение.Има и такива НПИ които имат еднакви свойства независимо от мястото където се добиват/хлор/.Между накои НПИ съществува и взаимозаменяемост/чакълът като пълнител в бетона може да се замести с трошен камък,керамичния фелдшпат се заменя с нефелинови сиенити и талк.Важна разлика между металните и НПИ е ниската средна цена за единица пордукция на неметалнитемин.суровини./1тон мед е много по-скъп от тон барит/.Но има неметални суровини много -по ценни от металите/ювелирни или декоративни скали/.В икономически план е необходимо да се включ. И високите транспортни разходи за 1-ца НПИ,ето защо преработвателните заводи трябва да сестроят в близост до н-щата.Няма класификация която да задоволява оптимално геолого-хпромишлените изисквания.Най-често използваната к-я епромишлената к-я на индустриалните минерали и скали. 1.Пиезооптични суровини-пиезокварц,турмалин,жилен кварц,барит.2. Скъпоценни и цветни декоратвнообработени камъни.3.Строителни материали-пясък,пемза,варовици,зеолити,доломит,гипс.4. Стъклокерамични суровини-стъкларски пясъци,фелдшпат,глини,каолин,кварц.5.Металургични и топлоизолационни -огнеупориудоломити,варовици,

огнеоп.глини,графит,каолин,азбест.6.Химични и аргономични суравини/соли,апатити,фосфорити,глауконити

варовици,пирит,каолин,талк,/.7. Суровини за цимент-варовици,мергели,туфи,зеолити,гипс,каменна сол,пишеща креда/

.8. Технич.суровини-мусковит,флогопит,диамант,гранат,топаз,барит,талк.9. Суровини за хранителната промишленост-бентонити,зеолити,каменна солл,пишеща креда,варовици.10.Суровини за нефтената и газовата промишленост-барит и вермикулит.11.Нетрадиционни суровини-изкуствени влакна,диабази,базалти.З създаване на универсални класификации на НПИ се използват съвкупности от два или повече принципа/петрографски,минераложки ,техноложки и др/,но се получават сложни класификации които не са удобни за употреба.Н-ща на НПИ:Н-ща на зеолити:Генетични типове:1.Клиноптилолити:-калциеви/н.Бели пласт-скални феномени-скални гъби//;-калиеви/н.Горна Крепост/;-натриеви/н.Мост/;характерно за тях е,че са дебелопластови ,в основата неяснослоести,,в горната част на разреза добре изразена слоестост,цвят-резедави,бели ,розови,петнисти/.2.Мордеритни з-ти/н.Лясковец-два типа зеолити:-получени при изменение на КП зеолитим-получени при хидротермалнапромяна на перлити/.Н-ща на кварц/м-ла е с най-висок пиезоелектричен ефект/,у нас няма промиш.н-ща на кристален кварц.Жилен кварц-Сакар,Светиилиските възвишения,Родопи,Странджа.Кварцовото жилно поле в Сакар планина е на площ 1000 кв.км.; н-ще Маджарово/аметист/.Н-ща на барит:3 морфоложки типа:-жилни/най-голямо разпр.дълж.до 300 м.деб.до няк.метра.;прости жили;сложни жили-н.ще Кашана/;-лещообразни/едно или няколко тела броницоподредени в 1 тектонска зона;по-слабо разпростр.н.Дивля,н.Стругарица./;-Щокверкови:/най-редки но с най-големи з-си,/н.Ст.Загора и н.Кремиковци-единствено н-ще за баритна суровина в момента./Н-ща на каолинитни глини/Главанак/цв.червен ,глините са непластични,деб.на ПИ е 40 м.Н-ще Жабляно/Пернишко/има 6 пласта огнеупорна глина,глините са грубодисперсни. Бентонити-н.ща Пропаст-Доброволец.Бентонитните гини в близост до повърхността за жълтозелени,в дълбочина са сивосини.Н-ща на Перлити: Експлоатират се телата в обл.Счупената планина/с.Воденичарско/.Установени са 20 перлитови тела. Перлитът е сиво бял с призматична напуканост.В района на Студен кладенец са установени 10 тела,две от тях са до село Светославово и село Голобрадово.Перлитът асоциира с риолити.

І Част.12.Въпрос.

Мястото на образуване на ВВ не съвпада с мястото на намиране на промишлените им акумулации,което свидетелства за придвижването/миграцията/ на тефта и газа.Различават се следните видове миграция:Първична/емиграция/придвижване на ВВ-те от НГОбр.с-ли в съседните колекторни пластове.,-Вторична:пренасяне на ВВ-те в природните резервоари,довежда до образуване на ВВ залежи,но може да бъде причина за изнасянето на ВВ на земната повърхност и унищожаването им.НГО с-ли са с глинест,глинесто-алевролитов и карбонатен състав.Емиграционните процеси протичат в ходана потъване на НГОбр.с-ли и променящи се параметри на средата/налягане,температура,разтворителната способност на водата и др/.ПРи потъването на НГОбр.с-ли настъпва уплътняване под влияние на нарастващото геостатично налягане.Потокът,който се изнася в хода на уплътняване се нарича елизионен поток,а процесът елизия.Елизионният поток е основен носител при първичната миграция.Същинският транспорт се осъществява по два начина:-като самостоятелна фаза,-в разтворено състояние.Принципно ВВ продукти са слаборазтворими в пластова вода.Частта която е разтворена се състои от два дяла,първият дял е разтворен в пластова вода,а вторият е разтворен в самата ВВ фаза.Смята се,че от общото количество генерирали от НГН с-ли продукти са само окло 90%,останалите 90%остават в нефтогенериращите скали.Вторична миграция:когато придвижването се осъществява в границите на един ПрР-р-вътрешнорезервоарна миграция,а когато ВВ се придвижват в границите на повече от един резервоар-междурезервоарна миг-я.Поради по-голямата разтворимост на ВВ газове се предполага,че огромни маси газ се изнасят към по-издигнатите участъци на резервоарите до момента,в който пластовото налягане се изравни с налягането на насищане.ПРи по-високи температ.,протичат процеси на разтваряне на течните в газообразните ВВ.Те могат да мигрират в разтворено състояние в пластовите води или като свободна газова фаза в по-горните участъци наприрод.резервоари.Вътрешнорезерв м-я в платформени условия се ограничава от участъците на генерация на ВВ и издигнатите структорни елементи.Със завършването на вторичната миграция при благопирятни условия става натрупване на ВВ в най-високо издигнатите участъци на природните капани,при което се образуват нефтени и газови залежи.По отношение на строежа на природ.капани се смята,че най-благоприятни условия за запълването им са налице при антиклинален тип капани,тъй като мигриращите ВВпостъпват по целия параметър на структурата.ПРи по-неблагоприятни условия се намират тези капани,при които ВВ постъпват само едностранно

/литоложки,стратиграфски,тектонски/.Структурните и тектонските капани се поделят на 2 типа:конседиментационни/

характерни са за платформените НГ територии,образ.се в процеса на потъване на територията успоредно със седиментацията/най-благоприт.у-вия за акумулир.и запазвае на ВВ-те/.-Конинверсионнни кахпани-обр. С в процеса на издигането на седим.басейни,характ. Са за нагънатите и преходни области,/условията се по-неблагоприятни/.В резултат на вторичната миграция се образуват групи от залежи наречени зони на нефтогазонатрупване.ПРоцесите на образуване и разрушаване на ВВ-те залежи в редица случаи протичат едновременно,дори в границите на един и същи залеж или в отделни негови части.Някои фактори,които първоначално благоприятстват образуването на залежите в последствие могат да доведат до разрушаването им/т.е разрушаването е съвкупност от непрекъснато действащи природни процеси на пълно или частично унищожаване ня ВВ-те акумулации.М.Калинко разделя процесите на разрушаване на Н и Г з.жи на 2 групи:1.Физични/наред с тези които водят до образ.на залежите,той различава:изчезване на прир.капани под влияние на тектонски движения,изчезване вследствие на разкриването им на земнатаповърхност,влошаване на изолиращите с-ва на флуидоупорите и др.,/2.Биохимични-те при съответни условия могат да доведат до пълно или частично разрушаване на залежите.Хим.разруш.е свързано с окислит. Действие на пластовите води,при попадане на ВВ з-жи на по-голяма дълб. Може да настъпи термична деструкция,чиито краен продукт е метанът,а при много висока графитът.

І.част.14.Въпрос.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.