Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси


Категория на документа: Други


І.Част.13Въпрос.

Залеж наричаме самостоятелно натрупване на течни или газообразни ВВ в даден участък на НГ територия.За да се образува залеж е необходимо наличието на скали способни да вместват в себе си ВВ флуиди ,а при експлоатация да ги отдават/наречени скали колектори/.Друг необходим признак е наличието на трудно пропускливи скали,които залягат над скалите колектори и пречат на разсейването на ВВ /скали флуидоупори/.Важно е да има и усложнения на природния резервоар,които служат като бариера за запазване на залежа т.е природен капан.Понятието ГН контакт и водонефтен контакт отразява преходна зона с различна дебелина в която се осъществява преход м/у 100%наситеност на една фаза и 100% настиеност с фазата лежаща отгоре.Тази дебелина зависи от филтрационните с-ва на колектора и характера на флуида.При газов залеж и много добри филтрац.с-ва,преходната зонаможе да бъде няколко 10-ки см.При слаби филтрац.с-ва водонефконтакт може да представлявапреходна зона с деб.няколко метра.Когато тази зона е повече от 100 метра се говори за междинен колектор или промеждутъчен комплекс.Той съдържа,но не отдава нефт/подобен случай е Долнодъбнишкото н.ще -неговата преходна зона е 30-40 м/.Нефтът и природните ВВ газове могат да се срещнат в различни форми. В разтворено състояние в пластовите води,в свободно придвижно състояние в празнините на скалите, в свободно състояние в напуканите зони,в разсеяно неподвижно състояние в празнините на скалите.Скалите колектори често са със седиментен произход/ пясъчници,варовици и доломити/.основните физични параметри на скалите изграждащи природните резерв.са вместимост и пропускливост.Определящ показател за ПР е филтрационната

характеристика.Порестостта може да е много голяма/глини/,но ако каналите са малки тази скална среда не филтрира и не притежава резервоарни свойства.Вместимостта може да бъде представена от:пори/става въпрос за порестост/;-пукнатини/формира се пукнатинна вместимост/;-Каверни/форм.се кавернова вместимост/.Различава се обща

/абсолютна/- отразява обема на всички празнини в скалата;и открита вместимост отразява обема на взаимносвързаните.Скалите колектори от седим.произход се поделят на две групи:теригенни/п-ци,п-чници,алевролити с междузърнесттата вместимост,,-карбонатни/в-ци,доломити/при тях вместимостта е порна пукнатинна,кавернова и смесена.ФУ могат да бъдат скали с различен състав/глинести, ,карбонатни,евапоритни/.Поделят се на нефто-газо и водоупори.Налягане на пробива/Лаплас/-стойността на налягането,която преодолява капилярното противоналягане в изолиращи с-ли и изгонва насищащата ги течност.В зависимост от съотношението на Рпревиш.и Рпроб.се определя дали са налице условия за съхраняване на ВВ акумулации.За да баде съхранена акумулацията е необходимо Рпроб>Рпревиш.Глините,които не са склонни към напукване са типичен пример за екран,който може да се характеризира с уравнението на Лаплас,от което следва ,че дебелината на екрана не влияе в/у надеждността на екраниране.Когато изолиращите скали показват склонност към микронапукване,може да се приеме ,че дебелината влияе в/у надеждността за екраниране.Колкото е по-дебел екрана.толкова е по-малка вероятността една микропукнатина да пресече пълната дебелина и да предизвика разхермитизация.

І.част.14.Въпрос.

Под природни резервоари разбираме регионално разпространени скални образувания,които се характеризират с развитие на филтрационни свойства и имат свойството да вместват и отдават флуиди/пластова вода,нефт,газ/.Тези скали,наречени резервоари се покриват или лежат в/у непроницаеми скални формации,наречени екрани или флуидоупори.Попространствено развитие разграничаваме три основни типа природни резервоари.Пластов тип ПР /представен от теригенни скали/са изградени от пластов тип вместващи тела ограничени от горе и отдолу от ФУ.Масивен тип ПР са масивни дебели вместващи скали ограничени странично и покрити отгоре с ФУ/най-често варовици и доломити/.Литоложко ограничени от всички страни ПР-геоложките тела/континентални и морски пясъчни образувания/ изградени от скали колектори са включени сред ФУ.Пластово-масивни/комбинир./представляват редуване на пропускливи или трудно пропускливи скали,при което възникват връзки м/е пропускливите пластове.Природен капан е участък от природния резервоар в който се е създала бариера пречеща на флуидите да мигрират,т.е създали са се условия за запазване и акумулация на ВВ флуиди.В зависимост от структурната обстановка се разграничават 4 осн.типа природни капани.Антиклинален тип ПК се образува при деформации на пластови и масивни ПР във вид на и куполовидни структурни форми.Тектонски тип ПК се образува ако са налице някои условия,като скалите колектори контактуват със с-ли ФУ,разломът да е по посока на издигане на пластовете ,повърхността на колектора и на разлома да образуват затворен контур.Литоложки тип капани най-често се образуват в труднопроницаеми скални комплекси с вътрешно формационно присъствие на изклинващи пясъчникови пластове или резервоарни лещи.Стратиграфски тип ПК се образуват при погребване на скали колектори с ФУ.Комбиниран тип ПК са често срещани и са резултат от съчетание на различни природни фактори.Класификация на ВВ залежи/Бакиров и Брод./според типа на ПР,генетичен тип и морфология на ПК,взаимоотношение м/у подвижните в-ва. Масивни з-жи се образуват в масивен тип ПР,имат мощен колектор от който само част е наситен с нефт/газ.делят се на 2 подгрупи:-масивни структурни з-жи/образ.в антиклин.тип ПК при който не съществува хиатос в седиметацията между колектора и ГН покривка/-масивни з-жи свързани с ерозионни масиви/образуват се в ПК на масивен тип резервоари които представляват древни ерозионни издигания/. Пластови з-жи са свързани с пластов ПР, н/г/ насища цялата дебелина на скалата колектор,биват сводови и екранирани.Сводови се образ.в антиклинален тип ПК на пластовите резервоари.Екранирани се образуват в пластовият тип на ПР в участъци екранирани по посока на издигането,залежът се образува след образуването на екрана.По начин на образуване биват тектонскоекранирани залежи,стратиграфско-екранирани,литоложкоекранирани.

Литоложкоограничени залежи: са свързани с ПР които имат малки размери и са ограничени от трудно проницаеми скали.Представляват наситени с Н /г/ лещи от проницаеми скали сред седиментни комплекси.Могат да бъдат з-жи огранич.от всички страни с вода/формират се в пясъчни лещи,разпространени сред алевролити, з-жи ограничени частично от ФУ с вода,запълнени са частично с ПИ, залежи ограничени от всички страни с трудно прониц.скали/Н и Г насищат цялата вместимост на скалата.

І.Част 15.Въпрос.

За прогнозиране на НГН перспективностсе използват множество критерии:

Литоложки к-ии се използват за

оценка на нееднородността на разреза/във вертикална и хоризонтална посока/по филтрлационните свойства на скалите които го изграждат.Два от литолож.критерии са основни:-съст.;особ.в строежа и степен на уплътнение на ФУ с-ли.,,-съст.особ.и степен на уплътнение на скалите колектори.Геохимични к-ии-използват се зап оценка на прогнозните ресурси от нефт и газ по обемногенетичния метод.Палеогеоморфоложки к-ии:чрез тях могат да се възтановяват палеогеограф.условия на седиментацияс цел да се набележат зони с благоприятна развитие на ФУ и колектори с различ.състав.Хидрогеоложките к-ии -чрез тях се отчита солевия състав на пластовите води,съставът на водоразтворените ВВ газове.Геолого-иконом.к-ии -за оценка на НГН перспективност на дадената територия от гледна точка на отчитането на ГИ условия за търсене и проучване на обекти.Палеогеоморфоложки к-ии за прогнозиране на различни типове природни капани.Геотермични к-ии.В границите на Алпийската нагъната система е разположена северна Б-я/района свързан с нефтогазоносност у нас/.Северна Б-я е отнесена къв два НГБ:Западночерноморски/в него са отделени 2 НГОбл./ и Предкарпато-Балкански/5 НГОбл.В черноморския шелф се отделят три тектонски обособени района:Долнокамчийско понижение,северен и южен шелф.В сев.част на Долнокамчийското понижение са се формирали литоложки тела с колекторски и екраниращи качества,т.е този район е с голям НГН потенциал.В северния шелф са доказани нефтогенериращи скали по целия разрез/.Интересни са газогенериращите глинести седименти/силур/ и въгленосни н-ги/карбон/.Множество нефтени прояви в Каврненеско-Тюленовската депресия.В южния шелфсе предполага ,че скали с добри колекторски качества има в теригенните скали от Равненската свита.НГО на Варненската падина е с едно нефтено н-ще /долна креда/ и четири малки газови/олигоцен/.Тюленовско /ГН н/-между носШабла и н.Калиакра.Установени са два залежа:-газонефтен з-ж /от масивен тип,продуктивн.хоризонт е изграден от напукани доломити и в-ци с добра междузърнеста вместимост;нефтът е тежък,вискозен,високо смолист;/.-газов з-ж/олигоцен/-привързан към пясъчников пласт с деб.10м,газовата акумулация е в отделни малки газови з-жи в изолирани тектонски блокове.Във Варненската падина са установени няколко газови акумулации/Дуранкулак,Кръпец,Българево/.Залежи в Мизийската платформа:1.Долнодъбнишко ГН н.ще/установени са два самостоятелни з-жа:-нефтен/ в доломити,нефтът е от метанов тип,ниско смолист,високо парафинов./; и газокондензатен във в-ци/залежът е пластов,сводов и се екранира от глинести варовициИ алгилити,не се разработва поради малкото количество на запасите./.Горнодъбнишки нефтен з-ж е от масивен тип,и има подобни характеристики с Долнодъбнишкия.В източния брод на Ломската депресия са установени промиш.акумулации от нефт и газ свързани с долноюрски и горнотриаски пясъчници.Долнолуковитски газонефтен з-ж е привързан към пясъчници от Косинската свита,установени са две газови шапки,режима на з-жа е смесен ,еластичен;режим на разтворения газ;газонапорен.В западния предбалкан се намира Чиренският газокондензатен з-ж,той е от масивен тип,в състава на газа преобладава метанът,в момента се използва като подземно газово хранилище.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.