Геоложка документация по проучвателни изработки


Категория на документа: Други


Лекция 9

5. Геоложка документация на проучвателните изработки

Находищата на полезни изкопаеми в процеса на проучване се изучават чрез документиране на геологопроучвателните изработки. Геоложкото документиране осигурява данни за изясняване:

1. геоложкия строеж

2. структурните особености на находището

3. морфологията на тялото на полезното изкопаемо

4. степента и характера на тяхната променливост и вътрешния строеж

5. пространственото разпространение на различните природни типове, качество на суровината и промишлени сортове

6.минералния състав

7.текстурните особености на полезното изкопаемо и други елементи на скалите и телата от минерални суровини, които имат значение за определяне на неговата промишлена ценност, генезис и закономерности в разпространението на залежа.

Геоложката документация е основа и за другата геоложка информация, която се получава при провеждане на лабораторните изследвания, обработката на първичния материял и интерпретация на данните. От качеството й зависи ефективността и резултатите от проведеното проучване. Обикновенно документацията не може да се провери или да се извърши повторно изследване. За това данните от първичните наблюдения, които тя отразява, трябва да бъдат възможно най-пълни, достоверни и обективни.

Геоложкото документиране включва:
1. Графично изобразяване на тялото на полезното изкопаемо и вместващите ги скали в забоите, изработката и сондажите чрез съставяне на скици, планове и профили.
2. Описване на разкритите в изработките тела на полезното изкопаемо и вместващите скали.
3. Събиране на характерни образци от полезното изкопаемо и вместващите скали.
4. Съставене на таблици, диаграми, албуми и др., отразяващи характерни особенности на строежа и състава на полезното изкопаемо.
5. Фотографиране на изработките, сондажите и естествените разкрития.

Геоложката документация е първична и обобщена.
Първичната документация се състава отделно за всяка проучвателна изработка. Тя се извършва на части едновременно с прокарването на изработката. Състои се в текстово описание и графично изобразяване и вземане на представителни образци, както и системно опробване на полезното изкопаемо.
Обобщената геоложка документация отразява данните от отделните изработки или естествени разкрития, които попадат в равнините на вертикалните и хоризонталните проучвателни разрези или се разполагат на повърхността. Тези дани се интерпретират в светлина на възприетите работно хипотези за строежа на находището. Към обобщената геоложка документация се отнасят и различните проекции на залежите на минералните суровини, геометризацията им по определени геологопроучвателни параметри, блок-диаграмите на находището, графиците и таблиците, които отразяват едни или другии особености на проучвания обект.
При първичната геоложка документация на проучвателните изработки в съответния бележник или журнал се отбелязва наименованието на организацията на находището и на участъка,времето на документиране, номера на изработката,топографската й привързамост, азимута й. Всички изработки се нанасят на съответните планове и разрези. Съставя се каталог с координатите им, които са определени инструментално.
Описанието на вместващите скали съдържа полевото им название, цвета, минералния състав, текстурните и структурните особености. За магнитните скали се отбелязва фациалната им пренадлежност, структурата на .....и пространствената им ориентировка, наличието на ксенолити и шлири, характера и ориентацията континентите, типа на зоналността на околоконтинентните изменения. За седиментните скали се документира характера и състава на отделните слоеве, гранулометричния им състав, закономерностите в редуването им, на състава, големината, ориентацията и степента на заобленост на късовете, състава на спойката, наличието на органични включения и следи от размиваме на елементите на залягане на слоевете. Особенно внимание трябва да се обърне на хидротермалните изменения на скалите, като се определи техния характер и зоналност в развитиото. От голямо значение е изучаването на разломните структури- големина, посока, амплитуда на разместване, пространствена ориентация, възраст, отношение към орудяването и т.н. Документират се и различние групи пукнатини, тяхната ориентация, гъстота и по възможност генезис и възрастовите взаимоотношения. Описват се и гънковите структури, ако е възможно наблюдаването им в пределите на дадената изработка.
Залежите на полезни изкопаеми се описват много внимателно и по възможност най-детайлно. Преди всичко се отбелязва минералния състав въз основа на макроскопските определения в полето, като се указват количествените взаимоотношения между минералите, текстурните и структурните особености, отделят се минерални ..... и съотношенията им. Преди окончателното оформяне на документацията тези данни трябва да се допълнят и коригират въз основа на лабораторните изследвания. Особенно внимание се отделя на контактите- дали те са резки или постепенни, дали са тектонски, стратиграски, дифузионни или инфилтрационни и т.н.
Първичната документация на минните изработки се извършва обикновенно в мащаб 1:20 до 1:100, а на сондажните от 1:50 до 1:500. Изборът на мащаба зависи от сложността в строежа на обекта. Той следва да осигури възможност за изобразяване на всички съществени осебености на минералните суровини и вместващите скали. При нужда отделни фрагменти се документират в по-едър мащаб, включително до скициране в натурална величина. За обобщени планове и разрези по отделните проучвателни линии се използват мащаби 1:1000 до 1:500, а за планове с опробването на минните изработки по отделни хоризонти 1:200 -1:500.
За да се осигури провеждане на правилна, достоверна и качествена геоложка документация преди всичко е необходимо да се състави колекция от еталонни образци от всички видове скали и руди, които могат да се срещнат в границите на проучвания обект. Трябва да се подберът и единни за всички участници в документацията условни знаци, които да дават възможност за нагледно изобразяване на особеностите на изследвания обект и които да са удобни за изчертаване.
Документацията трябва да се води на стандартни формуляри, като за всяка изработка да се осигурява отделен журнал. Следва да се осигурят необходимите за документацията инструменти: компас, чук, лампа, ролетка, длета, моливи и т.н. Трябва да се състави график за документацията на отделните изработки, да за може да се извърши навреме, преди тяхното закрепване и без да се възпрепятствува производствения цикъл.
Скици на канава (разгънат вид)
- - делувий

˅ -андезити
∟ -андезитови туфи

□ -рудно тяло

На галериите се зарисуват двете стени и тавани, както и забоите.
Сондажите се документират въз основа на наблюденията върху извадената ядка и утайка. Щдките се съхраняват в специални съндъци, които са подредени по отделни интервали на сондиране. Описват се в колекторския журнал, а след завършването на сондажа се прави обощено описание в геоложкия журнал.
Геоложката документация се съхранява в железни каси в охранявани помещения.

Документиране на сондажиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геоложка документация по проучвателни изработки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.