Глобализация


Категория на документа: Други
Глобализация и бюджетна политика
(Реферат по дисциплината "Бюджет и бюджетна система")

Разработили: Проверил:
Теодора Красимирова Йорданова, Фак. №3301 доц. д-р Т. Владимирова
Силви Данкова Драгнева, Фак. №3336
Специалност "Финанси", 22 група

Най-важната икономическа и политическа сила на съвременната ера е глобализацията на производството, търговията и инвестициите. Политическият успех днес се определя от способността за преодоляване на напреженията, които възникват от процесите на глобализация.

Почти всички автори разглеждат глобализацията като обективен, неизбежен и необратим процес, без да я дефинират напълно еднакво, и обикновено я свързват главно с икономическите ù страни и аспекти.

Глобализацията е процес, който протича не само в икономиката, но и в други области на човешката дейност. Според Стивън Пърлстейн тя засяга и заетостта, доходите, прехраната на хората, качеството на медицинските услуги, социалната и културната сфера.

В доклада на ЕС от 1997 г. глобализацията е дефинирана като процес, при който пазарът и продукцията в различните страни стават все по-зависими от динамиката на търговията със стоки и услуги, от потока на капитали и технологии. Тя е процес на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора. Този процес е свързан с глобално разпространение и взаимно проникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата.

В този контекст, тя е процес на интегриране на националните стопанства в един взаимосвързан и взаимно зависим свят в световната икономика, в създаване на глобални пазари на стоки, услуги, технологии, капитали и работна сила.

Глобализацията е основна характеристика на събитията, ставащи в съвременния икономически живот, и основна тенденция в развитието на икономическите отношения, основаващи се на отварянето на националните икономики, на съществуването на общи социално-икономически проблеми на развитието и на необходимия трансфер на ресурси. Капиталите, стоките и работната сила се движат през границите по-свободно от всякога.

Основните характеристики на съвременната глобализация
Се изразяват в:
* развитието на свободната търговия и либерализацията на търговските потоци;
* свободното движение на капитали между отделните страни и либерализацията на капиталовите потоци;
* засилването на влиянието на финансовия капитал за сметка на промишления и търговския капитал;
* преразпределението на отделните отрасли на промишлеността между отделните страни в световен мащаб; нарастването на потреблението;

* намаляването на корпоративните данъци (за сметка на увеличението на данъчната конкуренция между страните);

* активното функциониране на международните финансови организации като Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка (СБ), Световната търговска организация (СТО);

* намаляването на държавната намеса на финансовите пазари и активното дерегулиране на капиталовите пазари;

* намалението на международните цени чрез съкращаването на транспортните, информационните и транзакционните разходи и намаляването на митническите и немитническите бариери в търговията със стоки, услуги, труд, капитали и финансови активи.

В процеса на глобализация развитите страни играят доминираща роля. Тази роля се изразява в определяне на правилата за международния икономически обмен.

Някой от ползите, произтичащи от икономическата глобализация за тези страни са :
* достъп до нови пазари;
* възможност за ползване на по-изгодни условия за производство , например евтина работна ръка;
* възможност за свободен трансфер на капитали към по доходоносни обекти.

Като негативни ефекти могат да се посочат:
* затваряне на производства при пренасочването им към страни с по-изгодни условия, което означава загуба на работни места в тези страни. С увеличаването на търговията и възможностите за инвестиции в чужбина работодателите са облагодетелствани от високата еластичност на предлагането на мобилните фактори за производство - капиталите и високо квалифицирания труд, докато еластичността на предлагането на нискоквалифициран труд намалява. Това са следствия от обстоятелството, че работодателите са в състояние да пресекат границите все по-лесно и да изместят един вид труд с друг.
* пренасяне на кризи от други страни и др.
Участието на развиващите се страни в процеса на глобализация може да отключи по-доброто използване на техните ресурси, въвеждане на съвременни технологии в тяхното производство, приток на чуждестранни капитали и управленски опит. Създават се възможности за достъп до чужди пазари, организиране на производства и осигуряване на работни места от навлизането на транс националните компании.

Глобализацията стимулира заетостта в развиващите се страни за сметка на напредналите страни. Въпреки че предоставя повече възможности за развитие, глобализацията крие и огромни рискове за развиващите се страни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.