Глобализацията на културата и мисията на общодостъпните (публични) библиотеки


Категория на документа: Други


ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА КУЛТУРАТА И МИСИЯТА НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ (ПУБЛИЧНИ) БИБЛИОТЕКИ

Като многостранен процес глобализацията на културата предизвиква
нееднозначната реакция на обществеността в редица страни. Оценявайки влиянието на
новите информационно-комуникативни технологии в сферата на културата,
библиотеките и образованието, много учени изпитват тревога по повод негативните
тенденции на глобализацията, чиято концепция се формира през последните 15 години.

Стремежът към езикова, идеологическа и политическа унификация създава
възможност многообразието на културите да бъде подложено на хомогенизация, която
ще доведе до забавяне в развитието на националните култури. От друга страна,
глобализацията на културата е процес на взаимодействие на културите, който
придобива световен характер, в резултат на което се създават нови "трети култури",
синтезиращи черти от много култури. Междукултурните комуникации позволяват
народите в света по-добре да се опознаят един друг и по-добре да разберат
самобитността на собствената си култура. По този начин, националните култури в
стадия на глобализация на обществото приемат очертанията на единна глобална
култура, интегрираща етнокултурно многообразие. В същото време отделните
национални култури все по-активно заявяват своята уникалност в режим он-лайн, а
съвременните масови комуникации и технологии значително облекчават
взаимодействието на националните култури, както и процесите на взаимно разбиране
между хората от цял свят.

Всички знаем, че културата работи за хуманизацията на света, който ни
обкръжава. В културата няма тесни, отраслови сфери, няма междудържавни граници,
няма деление на "малки" и "големи" култури, а има крехко единно културно
пространство, в което аз виждам огромно поле за изява на публичните библиотеки.
Приобщавайки се към процесите на инкултурацията те трябва да работят за
съхраняване на нашите цивилизационни ценности и традиции в новото социокултурно
битие.

Като основа за кардинален поврат към идеите на взаимното разбиране между
народите, за толерантност, за спазване на правата на човека трябва да ни служи
предложената от ЮНЕСКО международна програма "Десетилетие на културата на 2
света и ненасилие в интерес на децата на планетата". С този акт за първи път в
световната история е провъзгласен принципно нов път за постигане на мир чрез
възпитание на младото поколение в духа на културата на света, партньорство и
хуманизъм. В осъществяването на тази програма вземат участие различни социални
институции - общообразователни, средни и висши училища, културни учреждения,
обществени и държавни организации, мас-медиите и преди всичко публичните
библиотеки в цял свят.

Разбира се, основите на този процес се зараждат още в семейството и
библиотеките, чрез приобщаването към книгата, към творчеството, към изкуството и
хуманистичните основи за разбиране на световните проблеми.

Само с помощта на образованието, информацията и просвещението, в които
книгата има приоритет, могат да се създадат възможности за ориентация на народите в
световната култура, да се създадат гражданското и информационното общество, да се
предотвратят военни конфликти, да се създадат и спазват общочовешки етични норми.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобализацията на културата и мисията на общодостъпните (публични) библиотеки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.