Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP)


Категория на документа: Други


Тези протоколи, взети заедно, поддържат връзки потребител-потребител с комутация на вериги (circuit-switched) и с комутация на пакети (packet-switched). Специфицирани са най-разнообразни съобщения за изграждане на връзка (call-establishment), разпадане на връзка (call-termination), информационни и други., включително SETUP, CONNECT, RELEASE, USER INFORMATION, CANCEL, STATUS, and DISCONNECT. Тези съобщения са функционално подобни на тези, предоставяни от протокола X.25.

4.5 Услуги
В ISDN се дефинират следните видове услуги:

* Транспортни услуги (Bearer Services)
* Телекомуникационни услуги (телеуслуги - teleservices)
* Допълнителни услуги (supplementary services)

4.5.1 Транспортни услуги
Транспортните услуги или носещите услуги осигуряват прозрачност на мрежата между две крайни мрежови устройства (NT) за потребителските протоколи, реализирани от терминалите (TE) на потребителите. При заявка от TE на викащия абонат мрежата предоставя преносен канал до викания потребител.

Транспортни услуги и телеуслуги

Транспортните услуги са:

* услуга с установяване на връзка за 64 kbit/s неограничен поток (по B канал) (Circuit-mode 64 kbit/s unrestricted). В случая неограничен означава, че не се определя типът и структурата на предоставения канал - могат да бъдат предавани цифрови данни със скорост 64 kbit/s, мултиплексирани канали с по-малка скорост, цифрово-кодирана реч и т.н.
* услуга с установяване на връзка за пренос на 3,1 kHz звукова информация (Circuit-mode 3,1 kHz audio). Тя предоставя на потребителя гласовата лента от 300 Hz до 3100 Hz, която освен за пренос на глас, може да бъде използвана за свързване на модеми, факсимилни апарати и др.
* услуга в пакетен режим (Packet-mode (X.31 case B) B- and D-channel). Тази услуга има два варианта - пренос на данни с пакетна комутация по B-канал към абонат на обществена мрежа за данни с пакетна комутация (PSPDN - Packet Switched Public Data Network), както и използване на D-канала за режим с перманентна виртуална връзка (PVC).
* услуга с установяване на връзка за пренос на разговорна информация (Circuit-mode speech). Тя е предназначена за предаване само на речева информация, а не и за включване на модем.

* Освен изброените по-горе, ISDN предлага и следните преносни канали:

* H0 - 384 kbit/s или 6 х 64 kbit/s, който може да се използва, например, за пренос на висококачествен звуков сигнал (от студиото до стерео-FM радиопредавателя)
* H11 - 1536 kbit/s (основно се използва в Америка)
* H12 - 1920 kbit/s или 30 х 64 kbit/s, който може да се използва, например, за пренос на компресиран цифров видео-сигнал.

4.5.2 Телекомуникационни услуги

Телекомуникационните услуги (телеуслуги) са тези, при които връзките през мрежата се определят от терминалните устройства.

Телекомуникационните услуги са:

* Телефония 3,1 kHz (Telephony 3,1 kHz) дава възможност за осъществяване на двупосочна телефонна връзка по B-канал между два ISDN абоната. Сигнализацията се осъществява чрез D-канал. Разговорът се осъществява в реално време с лента 3,1 kHz.
* услугата факсимиле (телефакс) от група 4 (Facsimile group 4 class 1) се основава на стандартно кодиране на изображението и стандартни протоколи на взаимодействие. Факсимилните апарати от група 4 осигуряват предаване на една страница А4 с високо качество за 10 sec.
* услугата телетекс (Teletex) дава възможност за обмен между потребителите на документи, графики и други подобни с помощта на телетекс-терминали. Услугата е от типа store-and-forward и неин основен елемент е страницата.
* услугата телефония 7 kHz (Telephony 7 kHz) дава възможност да се пренася двупосочно и с високо качество разговорна или друга звукова информация с лента от 7 kHz, като се използва една връзка 64 kbit/s в канален режим.
* услугата видеотекс (Syntax-based videotex) осигурява връзките между потребители с видеотексни терминали и видеотексни бази данни. Документите могат да включват текст, графики, изображения и звукова информация.
* услугата видеотелефония (Videotelephony) е аудио-визуална услуга в реално време, при която наред с разговора се обменят и видеоизображения в реално време, при използване на един или два канала 64 kbit/s.

4.5.3 Допълнителни услуги

Допълнителните услуги предоставят на потребителите допълнителни възможности, които могат да бъдат ползвани при транспортните и телекомуникационните услуги. Те се реализират от логическото управление на ISDN мрежата.

Допълнителните услуги са:

* представяне идентификацията на викащата линия (CLIP - Calling Line Identification Presentation) - информация за викащия абонат се появява на дисплея на терминала на викания
* ограничаване идентификацията на викащата линия (CLIR - Calling Line Identification Restriction) - дава се възможност на викащия абонат да ограничи функцията CLIP за всички или само за някои от повикванията
* автоматично входящо избиране (DDI - Direct Dialling In) - директно избиране на викания абонат на учрежденска ISDN централа
* многократен абонатен номер (MSN - Multiple Subscriber Number) - предоставяне на няколко ISDN абонатни номера на един абонатен интерфейс от обществената ISDN мрежа.
* чакащо повикване (CW - Call Waiting) - получаване на индикация за постъпващо повикване по време на провеждан разговорСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.