Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP)


Категория на документа: Други


* затворена група потребители (CUG - Closed User Group) - дава възможност потребителите да формират групи с ограничен входящ и изходящ достъп.
* сигнализация от потребител до потребител (UUS - User-to-User Signalling)
* подадресиране (SUB - Subaddressing) - допълнително разширяване на възможностите за адресиране на абонатни терминали, без да е необходимо да се присвояват други ISDN номера
* конферентна връзка (3PTY - Three Party)
* информация за таксуването (AOC - Advice of Charge) - тази услуга дава възможност абонатите да получат върху своите терминали информация за таксуването за всички повиквания или за конкретното повикване. Съществуват три варианта на тази услуга:
* при изграждане на връзката (AOC-S - Advice of Charge at the call set-up)
* по време на разговора (AOC-D - Advice of Charge during the call)
* в края на разговора (AOC-E - Advice of Charge at the end of the call)
* представяне идентификацията на виканата линия (COLP - Connected Line Identification Presentation) - тази информация се появява на дисплея на терминала на викащия абонат.
* ограничаване идентификацията на виканата линия (COLR - Connected Line Identification Restriction) - дава възможност на викания абонат да ограничи функцията COLP за всички повиквания, или само за някои от тях.
* идентификация на злоумишлени повиквания (MCID - Malicious Call Identification) - тази услуга дава възможност на абоната да поиска от оператора на мрежата регистриране на викащия абонат при входящите връзки
* безусловно пренасочване на повикването (CFU - Call Forwarding Unconditional) - всички входящи повиквания към даден абонат се пренасочват към друг определен от него номер, независимо дали абонатът в момента провежда разговор или е свободен
* пренасочване на повикването при зает абонат (CFB - Call Forwarding Busy) - повикването се пренасочва към друг, определен от абоната номер
* пренасочване на повикването при липса на отговор (CFNR - Call Forwarding No Reply) - повикването се пренасочва към друг, определен от абоната номер
* задържане на повикването (HOLD - Call Hold) дава възможност на потребителя да задържи текущото повикване, да осъществи ново, след което по желание да се превключва от единия към другия кореспондент.
* завършване на повиквания към зает абонат (CCBS - Completion of Calls to Busy Subscriber) - повикването се прекратява при зает викан абонат
* преносимост на терминала (TP - Terminal Portability) - позволява на потребителите по време на активната фаза на повикването (разговора) да заменят терминалите към една и съща розетка, да се преместват от терминал на терминал, да преместват терминал от розетка на розетка
* конферентна връзка (CONF - Add On Conference Call) - позволява на потребителя да участва и да управлява едновременна комуникация, включваща множество потребители
* конферентна връзка (MMC - Meet Me Conference) - позволява на потребителя да организира повикване между повече от двама участника. По време на конференцията, участниците използват специален номер за достъп до нея.
* безплатен телефон (FPH - Freephone) - позволява пренасочване на разходите на обслужвания абонат към номера на безплатния телефон
* безусловно прехвърляне на разговора - (ECT - Explicit Call Transfer) - позволява на абоната А, поддържащ в определен два разговора (активен с абонат В и задържан с абонат С), да прехвърли разговора между абонатите В и С.
* пренасочване на разговора (CD - Call Deflection) - дава възможност на обслужвания абонат да пренасочи входящ разговор към друг потребител
* тристранен разговор (3PTY) - позволява на потребителите да установят, участват и да управляват тристранен разговор

5 WAN мрежи с комутация на пакети
5.1 Мрежи с пакетна комутация X.25

X.25 [1] е стандартен протокол на ITU-T за глобални мрежи (WAN - Wide Area Networks). Работата му не зависи от типа на свързаните в мрежата системи и обикновено се използва в мрежи с пакетна комутация (PSN - Packet Switched Networks) на обществени далекосъобщителни оператори. Тогава тези мрежи се наричат обществени мрежи за данни с пакетна комутация (PSPDN - Packet Switched Public Data Networks).
Създаден е от обществените далекосъобщителни оператори през 70-те години за осигуряване на взаимна работа на обществените мрежи за данни (PDN - Public Data Networks). Сега X.25 се поддържа като международен стандарт от ITU-T.

5.1.1 Устройства X.25

Мрежовите устройства при X.25 попадат в три общи категории:
* крайни устройства за данни (DTE - data terminal equipment) - терминали, персонални компютри, мрежови процесори. Намират се обикновено при потребителя
* устройства за предаване на данни (DCE data circuit-terminating equipment) - модеми, пакетни комутатори
* централа с пакетна комутация (PSE - packet-switching exchange) - същината на мрежата с пакетна комутация

мрежа X.25

X.25 - пример за реализиране на мрежовия слой

* определя интерфейса DTE/DCE за терминали с пакетен режим; DCE е възел в пакетната мрежа
* X.25 определя: формата на пакетите, техните управляващи идентификатори, изграждане на повикването, управление на потока от данни, "прозорците" за пакети, прекъсване на повикването
* слой 1: X.21 [2] или други X. или V. интерфейси
* слой 2: LAPB (Link Access Procedure, Balanced) на HDLC
* слой 3: протокол на пакетния слой (PLP - Packet-Layer Protocol)

Сравнение на слоевете при X.25 и еталонния модел на OSI

Протокол на пакетния слой - (PLP - Packet-Layer Protocol)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.