Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP)


Категория на документа: Други


* нестандартен размер на пакетите
* бърз избор като предпоставка за приложения от типа транзакция
- транзакция: поредица от действия, преобразуващи текущо стабилно състояние в ново.

5.2 Frame relay (FR)
Frame Relay често се описва като .изтънена. версия на X.25, тъй като предлага по-малко от полезните възможности на Х.25, като управление на потока (windowing) и повторно предаване на последните данни, присъщи на X.25. Това се дължи на факта, че Frame Relay обикновено работи върху мрежови устройства, които предлагат много по-надеждни връзки, отколкото достъпните в края на 70-те и в началото на 80-те години устройства, които са послужили за обща платформа на X.25 WANs.
Максималната скорост на данните за даден адрес е 2 Mbit/s, т.е. толкова, колкото е при ISDN PRI. Протоколът за достъп се основава на LAPD. Мултиплексирането на каналите е функция на слой 2, така че не се налага обработка от слоя 3. В сравнение със своя предшественик - X.25 . дефинирани са само подмножество от функциите на слоя 2. Това са: разграничаване (delineation) и прозрачност на рамките, откриване на грешки и мултиплексиране на виртуални връзки. Останалите функции на слой 2 при X.25, като възстановяване на грешки, управление на потока и поддържане на таймер, са оставени на крайните възли на връзката с ретранслация на рамки, така че не са част от мрежата Frame Relay.
Мрежите с ретранслация на рамки са с установяване на връзка (connectionoriented) и използват сигнализиране извън лентата (out-of-band signalling). Това прави Frame Relay типичен телекомуникационен протокол, при който се предоплага наличието на достъпна система за сигнализиране с общ канал (common channel signalling system).
Връзката при Frame Relay не гарантира нито цялостност (интегритет) на данните, нито тяхното подредено постъпване. По същество това е подход на .максималното усилие. (best-effort). Що се отнася до различните видове трафик, подходящи за Frame Relay, за потоци от данни в реално време са подходящи кратки цикли, тъй като загубата на някои от рамките няма съществено значение. За обслужване на пренос на файлове, обаче, е необходимо прилагане на .прозоречен. (windowing) механизъм в крайните възли. Тази функция може да бъде поета от TCP/IP, макар че при това възникват проблеми.
5.2.1 Устройства при Frame Relay
Устройствата, свързани към Frame Relay WAN, попадат в следните две общи категории:
• Крайни устройства за данни (DTE - Data terminal equipment).
• Крайни мрежови устройства за данни (DCE - Data circuit-terminating equipment).
Крайните устройства за данни (DTEs) се считат крайни устройства за конкретна мрежа и обикновено са разположени в помещенията на потребителя. Те могат също да са негова собственост. Като пример могат да бъдат посочени терминали, персонални компютри, маршрутизатори (routers) и мостове (bridges).
Крайните мрежови устройства за данни (DCEs) са притежание на мрежовия оператор. Тяхното предназначение е да осигурят синхронизиране и комутиране в мрежата, и те са в действителност устройствата, пренасящи трафика през WAN. В повечето случаи това са комутатори на пакети. Следващата фигура показва взаимната връзка между двата типа устройства.

Устройства DTE и DCE в мрежата Frame Relay

Връзката между устройство DTE и устройство DCE се състои както от компонента на физическо ниво, така и от компонента на канално (link layer) ниво. Един от най-често използваните интерфейси на физическо ниво е V.24 (RS-232). Компонентата
на канално ниво, специфичният протокол Frame Relay, установява връзката между устройство DTE, например маршрутизатор, и устройство DCE, например комутатор.

5.2.2 Реализиране на мрежа Frame Relay
Често срещано реализиране на частна мрежа Frame Relay е да се оборудва един Е1 (Т1) мултиплексор с интерфейси както за Frame Relay трафик, така и за не Frame Relay трафик. Първият се насочва чрез интерфейса Frame Relay към мрежата за данни, докато вторият се насочва към подходящо приложение или
услуга, като например учрежденска централа (PBX - private branch exchange) за телефонни услуги или към видео-телеконферентни приложения.
Типична мрежа Frame Relay се състои от определен брой устройства DTE, например маршрутизатори, свързани към отдалечените (remote) портове на мултиплексиращо устройство чрез традиционните връзки точка-точка, като Е1 (Т1), част от Е1 (N x 64 kbit/s) или 64 kbit/s. Пример на проста мрежа Frame Relay е показан на фиг. Болшинството мрежи Frame Relay днес се оперират от доставчици, които предлагат преносни услуги на клиенти, т.е. обществени услуги Frame Relay.

Обществени Frame Relay мрежи.
При тези мрежи комутиращите устройства Frame Relay са разположени в централите на далекосъобщителните оператори. Потребителите заплащат възоснова на тяхното използване на мрежата, но са освободени от администрирането и поддържането на мрежовите устройства и услугите Frame Relay.
В общия случай, устройствата DCE са собственост на доставчика на услугата.
Устройствата DTE са собственост на потребителя, но може да са собственост и на доставчика и да се предоставят на потребителя като част от услугата. Болшинството днешни мрежи Frame Relay са обществени мрежи.

5.2.3 Формати на рамките
На фиг. 6 е показан стандартния формат на рамката на Frame Relay.
Флаговете индицират началото и края на рамката. Три основни компонента съставят рамката на Frame Relay: заглавието и адресното поле, частта потребителски данни, и последователността за проверка на рамката (FCS - frame
check sequence).

Стандартна рамка на Frame Relay
Флагове (Flags) . ограничават началото и края на рамката. Стойността на тези полета е винаги една и съща и се представя или като шестнадесетичното число 7EH, или като двоичното число 01111110.

Адрес (Address) . съдържа следната информация:
• DLCI - 10-битовия DLCI е същината на заглавието на рамката. Стойността мупредставя виртуалната връзка между устройството DTE и комутатора. Всяка виртуална връзка, която е мултиплексирана във физически канал, има уникален DLCI. Стойностите на DLCI имат само местно значение, което значи, че те са уникални само за физическия канал, в който са включени. Ето защо устройствата в противоположните краища на връзката може да използват различни стойности на DLCI за обозначаване на една и съща виртуална връзка.
• Разширен адрес (EA - Extended Address) . двата бита се използват за индициране на заглавие с дължина от 3 или 4 байта
• C/R . бит команда/отговор (Command/Response) . не се променя от мрежата Frame Relay (използва се от приложенията).
• Управление на задръстването (Congestion Control) . три бита, които управляват механизма на Frame Relay за нотифициране на задръствания. Това са битовете FECN, BECN, и DE.
− Изрично нотифициране на задръстването в права посока (FECN - Forward-explicit congestion notification) . еднобитово поле, което може да бъде установено в състояние .1. от комутатор за да индицира на крайно DTE устройство, например маршрутизатор, че е настъпило претоварване при пренасяне на рамката от източника към местоназначението.
− Изрично нотифициране на задръстването в обратна посока (BECN . Backward-explicit congestion notification) . еднобитово поле, което може да бъде установено в състояние .1. от комутатор за да индицира на крайно DTE устройство, например маршрутизатор, че е настъпило претоварване в посока, обратна на посоката на пренасяне на рамката от източника към местоназначението.
− Приемливост за отхвърляне (DE - Discard Eligibility) - се използва да индицира, че рамката има по-малка важност от останалите рамки и може да бъде отхвърлена преди тях.
Данни . съдържа капсулирани данните на по-горните слоеве. Полето е с променлива дължина и може да има до 16 000 байта. То служи за пренасяне на блоковете данни на протоколите от по-високи нива (PDUs . Protocol data Units) през мрежата Frame Relay. Това може да са пакети на слоевете LLC и MAC при
локалните мрежи, рамки HDLC/SDLC или пакети X.25.
Последователност за проверка на рамката (FCS - frame check sequence) . осигурява целостта на предаваните данни. Стойността на това поле се изчислява от устройството-източник и се верифицира от приемащото устройство за осигуряване целостта на предаването.
5.2.4 Приложения на Frame RelayСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.