Глобални тенденции и процеси на геоикономическото развитие


Категория на документа: Други


Тема 2
Глобални тенденции и процеси на геоикономическото развитие
Развитието на човечеството е белязано от специфични темпове на развитие. Разпределението на природните условия и ресурси, на населението и трудовите ресурси е различно по света. Благодарение на общественото разделение на труда се постига специализация в различните видове трудова дейност, от която се създава определена продукция. Формите на общественото разделение на труда са териториална и отраслова. Обособяването на различни отрасли от сферата на материално производство и непроизводствената сфера става възможно чрез отрасловото разделение на труда- става обособяване и на подотрасли и производства. Специализацията на стопанството на определена територия е следствие от териториалното разделение на труда.Адам Смит за първи път се опитва да осмисли процеса на разделение на труда. Той посочва 3 основни причини, които увеличават производството- специализацията на работниците в определена дейност, когато отговарят само за нея, пестенето на време от гледна точка на смяната на работното място на работника,улеснява се изобретяването на нови машини,защото производителите им работят чрез разделение на труда.
Понятието " глобализация" започва да се използва все по- често, защото се ускоряват процесите на глобално производство и търговия, на концентрация и централизация на капитали,като това се свързва с бързо нарастващата социална диференциация на различните региони на света. Снижаването на ролята на държавните граници е следствие от глобализацията. Свиването на времето и пространството са друга характеристика на глобализацията. Като цяло глобализацията значи превръщането на света в единно пространство. Проявленията на този процес са главно в сферата на комуникацията и във финансовата сфера. Когато говорим за глобализация използваме и понятията глобално и локално. Глобални процеси са тези, чието въздействие се простира в различни региони по света, а локалните имат значение за определено място, хора, време. Изначално глобалните процеси са били локални, но започват да се разрастват и придобиват нови размери, и започват да действат н различни територии по целия свят. Процесът на глобализация се проявява в това, че все повече локални явления могат да се превърнат в глобални и че все повее глобалните процеси влияят върху локалните. От гл.т. на териториално- устройствената политика в глобален геоикономически план през първите 50 години на 21век ключово значение играят еврокоридорите. Тяхната връзка с местните транспортни мрежи, градските структури и регионалната икономика, както и със законите за опасване на околната среда са ключови за локализационните процеси и геоикономическото развитие на европейското икономическо пространство. Особено важни са транспортните възли, защото въздействието им се разпростира не само до близката околна среда, а до целия конкретен регион. Еврокоридорите от гледна точка на развитието на териториите биха могли да доведат, в рамките на интегрираното планиране, до значителна добавена стойност на националните икономики. В резултат на глобални промени доста често държави, които са заемали ролята на периферни застават в центъра на събитията, като това спомага за резкия им скок на развитие и икономическия им възход. В съвременния свят от геоикономическа гл. т. бихме могли да кажем, че има неравномерност в общественото развитие, както и, че съществува относителна крайност в процесите на обществено развитие. Основа на днешното общество са комуникационните и информационните структури, а те имат едновременно геоикономически и геополитически измерения, което показва, че съществува синтез , който качествено разграничава обществото от предишните( традиционното и модерното). Няколко са тенденциите през 21в. от гл. т. на геоикономиката. Водещата е мондиализацията на икономиката, друга тенденция е преструктурирането на световното икономическо пространство на макро- и микроравнище. Третата тенденция е позната като " граждански хаос", което представлява съпоставка на страните според равнището на политическа нестабилност, индекс " физическо качество на живот", индекс " хомогенност"- етническата еднородност и индексът на брутния национален продукт на човек от населението. Гледайки към бъдещето трябва да се отчетат и задълбочаващите се климатични промени. Ключът към глобалните икономически проблеми са експортното търсене, потреблението и инвестициите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални тенденции и процеси на геоикономическото развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.