Гражданство на Европейския съюз и основни права


Категория на документа: Други


Варненски Свободен Университет " Черноризец Храбър "

Курсова работа
по
Право на Европейския Съюз

Тема: Гражданство на Европейския съюз и основни права

Изготвил:

Проверил:

Съдържание :

I. Увод
II. Права на европейските граждани

* Право на свободно придвижване и пребиваване на територията на държавите членки на Съюза

* Право на глас и избираемост - Член 19 и членове 189-191 от Договора за Европейската общност.

* Право на петиции

* Право на сезиране на омбудсмана

* Право на иск в съда на ЕС

* Защита на личните данни

* Защита правата на децата и на възрастните хора

* Зачитане на културното многообразие

* Свобода на словото, на събранията и сдруженията

III. Заключение
IV. Използвана литература

I. Според юридическата наука гражданството е политико-правната връзка между индивида и държавата. В този смисъл гражданството на ЕС е поредната негова особеност, която отдалечава Съюза от класическото разбиране за международна организация. Гражданството на ЕС показва редица особености, и най-вече - то не замества гражданството на държавите - членки, а се надгражда над тях.

Понятието "европейско гражданство" е въведено от Договора за създаване на Европейския съюз (ДЕС, Договор от Маастрихт). При взимането на решението установяване на гражданство на Съюза държавите-членки са водени от желанието да установят пряка политическа връзка между ЕС и хората, така че те да бъдат по-активно въвлечен в социалния, икономически и културен живот на европейско ниво.

Материята по европейското гражданство обаче не е регламентирана в самия договор от Маастрихт, а в поправките, които той внася в Договора за създаване на Европейска икономическа общност (който след ДЕС се нарича "Договор за създаване на Европейска общност").

Член 17 на така ревизирания Договор за ЕО прокламира създаването на европейското гражданство. "Всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка, е гражданин на Съюза", постановява ДЕО, добавяйки, че "гражданите на Съюза се ползват от правата и изпълняват задълженията, предвидени в настоящия договор."
Гражданството на Съюза не може да бъде използвано, за да се придобие гражданство на държава-членка, различна от държавата по произход на конкретния европейски гражданин. Единствено в компетентността на държавите-членки е да определят правилата за придобиване и изгубване на гражданство.

II. Права на европейските граждани

Институтът на европейското гражданство гарантира определени права на хората, които го притежават.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гражданство на Европейския съюз и основни права 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.