Граници на обезценката на парите


Категория на документа: Други
Доклад по Пари и банки
На тема :

"Граници на обезценката на парите"

Изготвил: Даниела Андреева
Фак.№ 111 322
Специалност: ЗСД 13гр.

Свищов, 2013

На всеки етап от икономическото и житейското развитие обезценката на парите винаги е обект на внимание. Много често е сериозна заплахата за стабилността на фирмите,домакинските и държавните финанси.
1.Теоретическа визия на инфлацията
Теоретическите интрепетации на обезценката на парите започват още с появата на явлението "износване" на металните пари.Тя е свързана главно с намаляването на стойността на парите и с повишаването на стоковите цени и в същото време е явление,с което се съобразява всеки,просто защото трудно може да бъде победена окончателно.
1.1 Същност и проявление
Обезценката на парите е явление с вътрешноприсъщ характер за категорията "пари" . То намира проявление в номиналното увеличение на ценевото равнище на стоките и услугите с течение на времето.Важно е уточнението,че при ценовото изменение на точно определена стока или услуга се говори за поскъпване -когато промяната изисква,повече национални парични еденици да бъдат заплатени за потребяване на дадена стока /услуга и респективно за поевтиняване - когато промяната изисква по-малко национални парични еденици да бъдат заплатени за потребяване на дадена стока/услуга.Ето защо е особено важно да се направи разграничение между обезценката на парите и промяната в цените на дадена стока или услуга. Само когато в обхвата на наблюдение се постави група продукти и се отчете потребност от плащане на повече пари за покупка на наблюдаваната група,тогава се установява инфлационна промяна в цените. Следователно инфлацията е увеличение единствено и само в средното равнище на цените на стоките и услугите.Във връзка с това инфлацията се определя като процес на обезценяване на паричната еденица,съпроводено с повишаване индекса на цените.Инфлацията не може и не трябва да се свързва само с една единствена стока.Като явление,присъщо на икономиката като цяло,инфлацичта трябва да се измерва само като усреднено наблюдение на изменението на ценовия индекс за съпоставими периоди от време.На тази основа трябва да се има предвид,че:
* Самите цени се отчитат обичайно в националната парична еденица и позволяват установяване на инфлационно проявление чрез просто числово съпоставяне на ценовото равнище днес.
* Определянето на инфлацията с натрупване за даден период при неизвестни годишни ценови индекси,но известни размери на годишната инфлация е необходимо.
* Промчната в цените на стоките в посока"надолу" е също постижимо в историята на икономиката явление.То най-вече намира проявление във високотехнологичните стоки,където след първоначалната си поява на пазара,с разширяване на пластмента и усъвършенстване на производствената технология,се постига ценова редукция.
Когато явлението на намаляване на ценовите равнища се установява като средно за целия наблюдаван набор от стоки и услуги, се отчита " дефлация ". Следователно дефлацията е процес на негативна корекция в индекса на потребителските цени,про който се повишава покупателната способност на парите.
* Инфлацията е основно понятие в модерната икономическа и финансова наука.Ролята на инфлацията в макроикономическото балансиране на националните сметки и фомрирането на бюджети е основна и определяща за размерите на всички бъдещи разходи и приходи,но най-вече за настоящата способност на парите да генерират платежоспособно търсене.
* В исторически план "класическата инфлация" се развива като явление,свързано с препълване на каналите на обръщението с излишни парични знаци.Повече пари при ограничени количества стоки и услуги водчт до автоматична обезценка,корекция във функцичта на парите "мярка на стойността"
* Комбинацията от инфлация е отрицателен икономически растеж плюс увеличаване в процента на безработните лица се описва със свързаното понятие - "стагфлация "
* Инфлацията коригира дохода.Номиналният доход е числов израз на полученото възнаграждение,включващо и влиянието на инфлацията.

1.2.Класификация на инфлацията

* "Умерена " инфлация, с годишно увеличение на цените до 10 % При ниски размери тя се обозначава и като "инертна"В интервала 3-10 % годишно се възприема като "пълзяща" инфлация
* "Галопираща" инфлация -с годишно пока ване на цените от 10 до 200
%
* "Хиперинфлация"-ситуация при която повишаването на цените е над 200 % годишно с възможни пикови стойности от над 50% месечно.
* Инфлация, получена вследствие повишаване на цената на труда - ситуация,при която вследствие на поети социални обещания чрез държавни регулации на пазара на труда включително чрез инструментариума за определяне с решение на Министерския съвет размера на минимална работна заплата за страната и минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
* Инфлация,получена вследствие повишаване на цената на капитала (лихвено индуцирана инфлация)-ситуация при която вследствие на политика на повишаване на лихфените проценти по кредитите.
* Инфлация,получена вследствие повишаване цената на енергията (петролни продукти и електроенергия ) - ситуация при която вследствие на пазарно,фискално или регулативно въздействие се повишават цените на енергоресурсите.
* Инфлация,получена вследствие повишаване на цената на базисни суровини и материали - - ситуация при която вследствие на пазарно повишаване цените на базисните суровини и материали всички основани върху тяхното използване крайни продукти търпят повишаване на себестойността,а от там и на цената.
И четрите групи,предизвикващи инфлация фактори формират лостов ефект върху ценовия индекс и поради тяхната природа на включване в себестойността на всеки участник в процеса на добив,през преработка,търговия на едро и търговия на дребно.
В зависимост от националната локализация на факторите,предизвикващи инфлация,може да се разграничат:
* Национална предизвикана инфлация,която се свързва с чисто вътрешни за дадена икономика проинфлационни фактори,свързани с факторите труд,капитал и цените на произвежданите на национална територия суровини,материали и енергия(по-специално електроенергия) и др.
* Задгранично предизвикана инфлация,известна и като международен пренос на икономически смущения,която се свързва с въздействието на международно ценообразувани базисни суровини,материали,енергоносители.

В зависимост от сектора на икономиката,където се формира инфлационно въздействие върху ценовия индекс,се разграничава:
* Секторна инфлация - ограничена само до влияние на един конкретен сектор,произвеждащ строго конкретна група продукти или услуги.
* Междусекторна инфлацич - изразена до проинфлационно влияние на два и повече сектори,където често един сектор генерира проинфлационен ефект на доминото върху производството и цените на технологично свързани сектори.

1.3. Влияние на инфлацията върху предназначението на парите

Парите в условията на инфлационно въздействие реагират по специфичен начин,като въздействат пряко върху участниците в паричния оборот.
* В условичта на инфлация способността на националните пари да изпълняват основното си предназначение бива силно компроментирана.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Граници на обезценката на парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.