Гравитациони процеси: срутища и сипеи


Категория на документа: Други


ВЪПРОС14Гравитациони процеси:сруттища,сипеи.
1)Срутища -внезапно откъртване на големи скални късове,който падат по скалата.Възниква в скални масиви с високи и стръмни склонове .Основния
Фактор за образуване:изветренето , предизвиква механични разрушаване на масива.
Напуканост и посока на залягане на пластовете ,когато са по посока на слона,по-интензивно образуване на срутища.Други фактори:-слоновата и бреговата,ерозията, абразята,сеизмчност на района,човешки дейности.Признаци за образуване на срутища
-разширилите се пукнатини,образуване нови пукнатини се образуват от шумове падане на подребни късове и др.
Мерки за предпазване:Преоткосиране изкуствено обрушване, танпониране на пукнатината, анкериране на масива;изграждане на облицовъчни стени ,стапала канавки за отвеждане на води и др.
2)Сипеи-отделене на скални кисове и отлонки отскалния масив.Почи непрекъснато
се движат по склона.При натрупването и в слона на масива се образува:сипейни конуси.Причини за образуване:изветряване,интензивна напуканост на масива.
Мерки:изграждане на насипни контрафорси,преграждащи подпорностени,защитни козирки,укрепване на склоновете с телни мержи.
ВЪПРОС15Видове подземни води:подхранване и дрениране на подземни води;
Напорни безнапорни водносни хоризонти.
Водозащитните мероприятия са елемент от общия комплекс основни и спомагателни противосвлачищни мерки и трябва да отговарят на изискванията за ефективност,надеждност,дълготрайност и икономичност.Изходните проучвателни материали следва да съдържа необходимите метероложки,инженрно-геоложки и хидрогеоложки дани .Водозащитните мероприятия спадат към основните технически решения в проекта за противосвлачищна защита и се подразделят най-общо на две групи:
1.повърхностно отводняване;
2.дрениране на подземни води.
1егулиране на повърхностния оток на атмосферните води с цел отклоняването им извън свлачищната територия, това се осъществява с помощта на открити скатови охранителни канали над главния обрив на свлачището,отводнителни канавки,ограждения малки диги, преливници и др.
2Дрениране на подземни води се осъществява със специални подземни съоръжения, които позволяват изкуствено да се понижи нивото на тези води за дълъг период от време в определени участъци на свлачищното тяло.Изграждането им извън главния свлачищен обрив изисква по-дълбоко фундиране,което оскъпява проекта.
В зависимост от конструктивните особености, подземните дренажни устройства се подразделят на три типа;
1.Хоризонтални (съвършени и не съвършени).
2Вертикални(съвършени и не съвършени).
3.Комбинирани.
4.Специални.
Вкомбинираните решения хоризонталните елементи работят най-често като несъвършени дренажи.
В зависимост от конфигурацията на свлачишния склон и източниците за постъпване на дренажни води,закритите системи за дрениране биват:
-еднолинейни
-двулинейни
-контурни
-площни
-смесени.
Прилагат се следните видове хоризонтални подземни дренажи:
-тръбни траншейни дренажи.
-дренажни прорези (шлицове)
- дренажни контрафорси (еперони)
- дренажни галерии,щолни
ВЪПРОС16Физични свойства и химически състав на подземни води;агресивност на подземни води.
Неговите физични и химични свойства на подземните води динамика. Се отнася главно за физическите свойства на, на подземните води цветова температура, прозрачност, мирис и вкус. Химически получен чрез разтваряне и диспергиране на газ в земята, йони, молекули, колоиди и неразтворени вещества материално съдържание, микроорганизми и съдържанието на тези вещества се определя. Разтворен в състава на подземните води с общия химичен състав на природните води е в общи линии същото (вж. естественото качество на водата). Той се различава от повърхността вода, която съдържа много малко количество на разтворения кислород, по-СО2 се разтваря; подземните съдържа и някои H2S, CH4 и радон. В повечето подземните води, предимно HCO Yin анионни, катионни основно Na , Ca2 и Mg2 . Натиснете на чист подземните соленост (соленост литра), солена вода (1 до 3 г / л), вода (3 до 10 г / л), солен разтвор (10 до 50 г / л) и солен разтвор ( > 50 гр / л).
АГРЕСИВНОСТ
За подземните води у нас е характерна преди всичко карбонатна и сулфатна агресивност спрямо бетона и желязото и сравнително по-рядка смесената карбонатно-сулфатна или сулфатно-карбонатната.
Карбонатно агресивни подземни води се срещат преди всичко в магмените скали ( особено киселите-риолити, гранити и др.). Тези води имат малка карбонатна твърдост(<3-5° и съдържат свободен CO2 до няколко десетки mg/dm3) респективно въглена киселина (H2CO3). Сулфатна агресивност е присъща за водите, формиращи своя състав при взаимодействие със скали богати на сулфиди (галенит, пирит, халкопирит) и сулфати (гипс, анхидрит).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гравитациони процеси: срутища и сипеи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.