Грешки при измерването


Категория на документа: Други


Грешка при измерването.

1. Класификация на грешка.
- Грешка при измерването (∆) - отклонение на стойноста на величината намерена чрез измерване от действителната стойност на измерваната величина.
∆=Xизм-Xист
- Грешка на прибора - разлика между показанията на прибора и истинската (действителната) стойност на измерваната величина.
1.1. Според числовото изразяване.
- Абсолютна грешка - изразява се в единиците на измерваната величина, като може да има положителен или отрицателен знак.
∆a=Xизм-Xист
- Относителна грешка - представлява отношението на абсолютна грешка отнесена към истинската стойност на измерената величина.
∆абс=Xизч-XистXист
1.2. В зависимост от условията на измерване грешките биват:
- Статични - не зависят от скороста на изменение на измерваната величина;
- Динамични - зависят от скороста на измерваната величина;
1.3. В зависимост от закономерността на появяването.
- Систематична грешка - остава постоянна или закономерно променяща се във времето при повторни измервания на една и съща величина. За откриване на системна грешка се провежда измерване с образцови мерки. Отклоненията от средната стойност на измерване на образцовите мерки характеризират системната грешка.
- Случайна грешка - такава грешка която при измерване на една и съща величина не остава постоянна.
1.4. В зависимост от относителната им стойност грешките биват:
- Нормална грешка - грешка близка до стойноста на друго измерване в серията.
- Груба грешка - грешка превошаваща значително систематичните и случайни грешки.
- Пренебрижително малка грешка - стойността й може да бъде пренебрегната при определени стойности на измерването.
1.5. В зависимост от причините за пораждане.
1.5.1. Теоритични грешки - грешки в конструктивните схеми на измерителните уреди.
1.5.2. Грешки от базиране - пораждат се от неправилно положение на измервания детайл измервателните повърхнини на измерителното средство.
1.5.3. Технологични грешки - възникват при изработване и сглобяване на измерителните средства.
1.5.4. Експлоатационни грешки.
- Грешки зависещи от измерителните средства - нормираната допустима грешка на измерителното средство трябва да бъде по-малка от допустимата грешка на измерваната величина.
- Грешки зависещи от установъчните мерки.
- Грешки зависещи от измерителното усилие - при контактните методи на измерване накрайниците на измерителните средства отказват усилие върху детайла. Това усилие може да деформира елементите на измерителното средство или детайла.
- Грешки от температурни деформации - обикновено измерването на линейни размери се препоръчва да се извърши при температура 20°.
- Грешки зависещи от оператора.
* Паралактична грешка - получава се при измерване със стрелкови уреди.
* Грешки от присъствие (внасяне на топлина).
* Грешка от слаба клалификация (лошо отношение към процеса измерване).
- Грешки от износване на детайлите на измерителните средства.
- Грешки от отклоненията от правилната геометрична форма.
2. Сумарна грешка при измерването - тя характеризира точността на метода на измерването и е резултат от действието на множество фактори със сумарен ефект.
∆Σ=±l=1k∆l±∆lim12+∆lim22+∆limk2

∆ - систематична съставка на отделните грешки;
lim - гранична грешка на случайната съставка;
k - броя на съставните грешки;
- Сумата на систематичните грешки може да бъде изключена от резултата на измерването и тогава точноста на измерването се характеризира с гранична грешка на метода на измерване.
∆limΣ=∆lim12+∆lim22+∆limk2

Граничната грешка на метода на измерване се определя с цел да се провери годноста на даден метод на измерване в производствени или лабораторни условия. Това става с изчисляване на коефициента на точност на метода на измерване (KM).
KM=∆limΣITL . 100%

IT - допуск на измервания размер;
3. Намаляване и изключване на систематичните грешки - резултатите от измерването трябва да бъдат коригирани по отношение на систематичните грешки които съпътстват измерването.
Корекция може да стане чрез следните методи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Грешки при измерването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.