Гръбначен стълб - кости (прешлени) и свързвания


Категория на документа: Други


2. Гръбначен стълб - кости и свързвания.
COLUMNA VERTEBRALIS

Гръбначният стълб е основната опора на човешкото тяло. Наред с това той участва в движенията на туловището и на главата и има защитна функция по отношение на разположения в него гръбначен мозък.

Гръбначният стълб е изграден от отделни сегменти - прешлени (vertebrae). При човека броят на прешлените е 32-34. В неговото изграждане участват още кръстната кост os sacrum и опашната кост os coccyges, които са съставени от сраснали един в друг прешлени.

Според своето разположение прешлените се разделят на: 7 шийни (C), 12 гръдни (T), 5 поясни (L), 5 кръстцови (S) и 3-5 опашни.

Общо устройство на прешленте.

Всеки прешлен с изключение на първия шиен притежава една предна масивна част, тяло на прешлена - corpus vertebrae. Телата на прешлените са свързани чрез междупрешлени хрущялни дискове. Зад тялото на всеки прешлен се намира извита костна пластинка, дъга - acrus vertebrae., която се прикрепва за тялото чрез две крачета - pediculi acrus vertebrae. Те изграждат с тялото на прешлена отвор - foramen vertebrale. Насложени един под друг, foramina vertebralia формират канала на гръбначния стълб - canalis vertebralis. От задната страна по средата на дъгата изхожда един нечифтен гръбен израстък - processus spinosus, а от двете страни се намира по един напречен израстък - processus transverses. Тези места са за прикрепване на връзки между прешлените и на мускули. Отгоре и отдолу на двете страни на дъгата изхожда по един ставен израстък - processus articulares - superior et inferior. Чрез тях се осъществява ставно свързване между съседните прешлени.

Шийни прешлени - Vertebrae Cervicales

Шийните прешлени в сравнение с останалите имат малки тела, които са с овална форма при напречен срез. Горната им повърхност е вгъната, а долната леко изпъкнала в предно-задна посока. Дъгата е плоста и започва с тънки крачета - prediculi arcus vertebrae. Processus spinosus е къс и на края си се раздвоява. Седмият шиен прешлен има нераздвоен и значително по-дълъг от останалите processus spinosus. Нарича се vertebrae prominens.

На напречните израстъци се намира по един отвор - foramen transversarium. Отворите формират от двете страни на шийната част на гръбначния стълб по един канал - canalis transversarius, през който минават a. v. vertebralis.

Първият шиен прешлен - атлас, има форма на своеобразен пръстен. Голяма част от неговото тяло се е отделила от него и е прираснала към тялото на втория шиен прешлен - axis, като формира неговия зъб - dens. На атлас се различават предна и задна дъга - acrus anterior и acrus prosterior, и две странични части massae lateralеs. На горната страна на страничната част се намира ставна повърхност - fovea articularis superior, която е с овална форма и е вдлъбната в предно-задна и напречна посока и служи за съчленяване с condyli occipitales. На долната страна се намира също такава става повърхност - fovea artucularis inferior, която е с кръгла форма и е леко вдлъбната - тя служи за съчленяване на atlas с втория шиен прешлен.

Вторият шиен прешлен - axis, се отличава по това, че от неговото тяло се издава нагоре масивен израстък, наречен зъб - dens. На предната и задната страна на зъба има се намира по една ставна повърхност - facies articularis anterior и facies articularis posterior.

Гръдни прешлени - Vertebrae thoracicae

С гръдните прешлени се съчленяват ребрата, което определя техни особености в строежа. Във връзка с по-голямото си натоварване телата на гръдните прешлени са по-големи от тези на шийните. На горния и долния ръб на тялото, към неговия задно-страничет участък, се намира по една изрезка за съчленяване с главата на реброто - fovea costalis superior / inferior. Изрезките на два съседни прешлена формират ставната ямка. Особености в това отношение имат първият и последните три прешлена.

На предната страна на всеки processus transversus с изключение на тези от последните два гръдни прешлена се намира по една ставна повърхност за съчленяване с ребро.

Поясни прешлени - Vertebrae Lumbales

Поясните прешлени се отличават с това, че имат много масивни тела, което е свързано с голямото им натоварване. Предната страна на тялото е по-висока от задната, а горната и долната им повърхност имат приблизително бъбрековидно очертание. От задната страна на processus articularis superior се издава характерна пъпчица - processus mamilaris. Processus spinosi са къси, насочени са право назад и са сплеснати напречно. Напречните израстъци са значително дълги и в по-голямата си част са остарък от ребро, поради което носят названието processus costalii. От основата на processus costarius на задната страна се намира малък израстък - processus accessorius, който е малък остатък от същинския processus transversus.

Кръстец - Os Sacrum

Петте кръстцови прешлена с израстването на човека се сливат в една кост кръстец - ос сакрум. Тя има приблизително триъгълна форма и заема най-долната част на гръбначния стълб между двете хълбочни кости на таза. На нея се разкличават: широка основа - basis ossis sacri, насочена нагоре, връх - apex ossis sacrum, насочен надолу, предна или тазова повърхност - facies pelvina, задна - facies dorsalis и две странични части partes laterales. На основата на os sacrum по средата се намира грапаво поле - тялото на първия кръстцов прешлен. Чрез междупрешленен дист то се свързва с тялото на последния поясен прешлен под ъгъл, изпъкнал напред. Това е така наречения рид - promontorium.
??

??

??

??

2. ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - КОСТИ И СВЪРЗВАНИЯ. COLUMNA VERTEBRALIS

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гръбначен стълб - кости (прешлени) и свързвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.