Характер, цел и предназначение на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор


Категория на документа: Други


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр.Варна

Курсова работа

На тема:

"Характер, цел и предназначение на Системите за финансово управление и контрол в Публичния сектор"

По дисциплината:

Одит в публичния сектор

Изготвил:

УВОД

В началото на XXI век нашата страна е пълноправен член на ЕС и е част от европейското семейство. Трудни ангажименти и тежки отговорности в резултат, на което и кардинални промени във всички сектори на държавното управление, контрола и одита.

Тези промени имат за цел подобряване, както на управлението, така и на контрола на предприятието, укрепване на финансованата, трудовата и кредитната дисциплина и постигане на по-добри оптимални финансови резултати.

През последното десетилетие се бележат важни промени в публичния сектор. Гражданите и предприятията са все повече и по-развити в процеса на вземане на решения на различни обществени институции, особено в администрацията. Информационните и комуникационните технологии имат все по-голяма роля в почти всяка обществена или частна организация, включително и постепенно навлизане на предприемачески дух в публичния сектор. Публичния сектор приема частни техники по счетоводство, администрация, публични финанси, както и в управлението.

Един от стълбовете за укрепване на финансовото управление в публичния сектор е законодателството, което осигурява правна рамка и предписва проверките и административните структури за управление и отчитане на публични средства. Управление и отчетност на публични средства включва целия процес, включващ: макроикономическа и фискална политика, бюджетиране, използване на ресурси, счетоводство и отчетност, одит от генералния одитор, докладване на Парламента, и обратна връзка от страна на Парламента. Поради това е важно, че е налице правна инфраструктура, която хармонизира този процес.

Системите за управление на публичните финанси трябва да се разглежда като ключов фактор за постигане на по-широки цели за развитие и съществени резултати, които зависят от стабилни правителствени стратегии, политики, институции.

В организациите ни има изградени добри традиции и опит в областта на контрола и някои техники и механизми свързани с отчетността и документооборота още преди въвеждането на изискванията на Закона за финансово управление и контрол ПС които се прилагат в организацията и в момента, но с изграждането на Системите за финансово управление и контрол те са обогатени, допълнени и съобразени с новите условия и изисквания. Примери за това са утвърдените правила и процедури за управление на човешките ресурси, организацията на счетоводството, документирането и документооборота, предварителния контрол.

Наред с това законът въвежда нова терминология, принципи и изисквания, които се прилагат в страните от Европейския съюз и България също следва да се придържа към тях. Той актуализира определението за Финансово управление и контрол, според което контролът не се изчерпва само във финансовия, а се прилага към всички аспекти от дейността на организацията като непрекъснато се адаптира към промените в нея и нормативните изисквания.

Всяка организация в публичния сектор е създадена с определена мисия и следва да има специфични стратегически и оперативни цели. Адекватния вътрешен контрол осигурява разумна увереност, че специфичните цели ще бъдат изпълнени и в процеса на изпълнението им.

Осъществяването на финансов контрол е аналогична с общовалидната технология на управленски контрол и основно включва установяването на фактическото състояние на дейността по събирането, съхраняването, разпореждането и отчитането на имуществото и средствата, както и съответствието на тази дейност с изискванията на съответните норми /правни и организационно-технически/.

Финансовият контрол в зависимост от контролните органи спрямо подконтролните обекти е вътрешноведомствен и външноведомствен.

Външноведомствения контрол се осъществява от органи извън сътава на ведомството и се проявява в 2 модификации:
- общ - като държавен финансов контрол;
- специализиран - осъществен от Сметната палата

Сметната палата на Р. България извършва независим контрол на бюджета и други публични средства, с които гарантира обществено доверие и разходването на средствата и допринася за осигуряване на стабилно финансово управление в страната. Организационно правомощията и редът за дейността и са уредени в Закон за сметната палата. Контролната дейност на сметната палата се основава на принципа на публичност, на резултатност и проверки. Тя е независима от изпълнителната власт и се отчита на Народното събрание. Подчинена е на Конституцията и закона.

Вътрешноведомствен контрол се упражнява от органи, които са в едно и също ведомство и се разглежда като административен контрол.

Моделът за вътрешен контрол в звената и организациите в публичния сектор, който в момента действа в нашата страна, е инкорпориран в българското законодателство под формата на Системи за финансово управление и контрол (СФУК)

Съгласно закона Системите за финансово управление и контрол се изграждат във всички органиазации от публичния сектор, а именно според 3акона за Финансово управление и контрол чл.2 (2)
1. Организациите, разпореждащи се в средствата от държавния бюджет;
2. Организациите, разпореждащи се с извънбюджетни средства;
3. Организациите, разпореждащи се със средства от общинските бюджети и фондове;
4. Организациите, разпореждащи се със самостоятелни и/или автономни бюджети, включително Националния осигурителен институт и Националната здравно осигурителна каса;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характер, цел и предназначение на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.