Характеристика и организация


Категория на документа: Други


ХАРАКТЕРИСТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
В общите рапоредби на Националните счетоводни стандарти разходите се определят като намаляването на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал отделно от това, което се дължи за разпределение между съучастниците в капитала и преоценката, отразена в собствения капитал.
Налице с тясна връзка между извършването на разходи и създаването на активи, но не е задължително двете да съвпадат. Извършването на разходи показва, че се търси бъдеща стопанска изгода, но това не е достатъчно доказателство, че е придобито перо, което да отговаря на понятието за актив (например ъстановени фирми, направени обезценки на активи и др).
Счетоводно разходите за предприятието в най-общия смисъл са свързани с понасянето на непряка загуба от използването, закупуването или наемането на активи и услуги в хода на неговата стопанска и финансова дейност. От тази гледна точка те следва да бъдат достоверно имерими. Определянето на значениев тази връзка следва да се отдава на фактически разходи като израз на потребление на активи, а не на момента на тяхното плащане.
В отделни случаие възможно за предприятието да възникне пасив, без да е налице насрещна поява на актив. Това не изключва възможността от признаването на разход, стига да е налице очакването на бъдеща икономическа изгода.
Разходите могат да бъдат и натурално измерени. Това се прави с цел да се създаде възможност за съпоставимост между предприятията и за оценка на труда на персонала.
При очакване на намаление на бъдеща икономическа изгода от направените разходи същите се признават и установяват на базата на системни и рационални процедури на разцрочване.
Разходите са оновните елементи при изготвянето на калкулациите за определяне на цените на продукцията, стоките и услугите. За праволното методологическо интерпретиране, управление, отчитане и контролиране на разходите е необходимо те да бъдат класифицирани. Това може да стане по различни признаци, обусловени от особеностите на дейността на предприятието. По-съществените от тях са следните :
- Отгледна точка на икономическата същност, характера и предназнацение разходи могат да бъдат за минал, овеществен труд (за сутовени, материали) и за жив труд (за заплати, осигуровки, за услуги), за амортизации, за данъци и такси, от пеоценка на активи и други. Когато даден разход е с еднородно икономицеско съдаржание (само за материали или само за труд), той е едноелементен. Обхващането на разнородни по икономическо съдържание разходи дава съдържанието на комплексен разход (за организация и управление, по видове дейности и пр.) .
- За цели на калкулиране на себестойността на продукцията и услугите разходите се класифицират на преки и непреки. Преки са тези разходи, които в момента на извършването им могат деректно да се включат в себестойността на даден калкулационен обект. Отразяването им става в идаден за целта първичен документ. Такива са разходите за основни материали, заплати на осоновените производствени работници, работещи по даден продукт, и осигуровките към тях и пр.
Непреките разходи са общи за няколко калкулационни обекта и в момента на извършването им не може да се определи към кой от тези обекти се отнасят. Разпределят се между осъществяваните в преприятието дейности или производства на избрана за целта база съобразно възприетата счетоводна политика. Непреки са разходите за вложени спомагателни материали, начислени амортизации на производствените сгради и пр.
- Съобразно начина им на възникване и значението им за осъществяване на дейностите в предприятието разходите биват основни и допълнителни. Основните са свързани с изпалнението на тяхнологичните операции по изготвянето на продукцуята и са от съществено заначение за функционирането на предприятието. Такива са разходите за материали, енергия, заплати на производствения персонал и пр.
Допълнителните разходи се извършват във връзка с финансовите и извънрен операции, администрирането на дейността и продажбата на готова продукция. Те не са елементи на себестойността
- Взависимост от изменението на мащабите на дейността разходите биват условно постоянни и условно променливи. Първите не се изменят пропорционално на промените в обема на производството. Чрез тях се осигурява нормалното функциониране на дейностите на всяко едно предприятие. Такива са разходите за заплати на персонала по повременна форма на заплащане, амортизиции, наеми, лихви, данъци върху имуществото, застраховки на активи, за охрана и пр.
Условно променливите разход се променят съобразно измененията в обема на производството. Такива са разходите за материали, гориво за технологичен нужди, заплати на основните работници, които с обема на произвеждана продукция и услуги, разходи за извънреден труд и пр. Някои от тях нарастват по-бързо от обема (напр. обезщетения труд), а други, напротив, растат с намаляването на обема (напр. обезшетения запрестои).
- Според фазата на извършвамето им разходите биват производствени (до момента на извършване на производството) и извънпроизводствени. База на формиране на съкратена себестойност на продукцията и услугите са основните производствени разходи.
- Съобразно календарните периоди се класифицират на: текущи (извършвани през отчетния период), предварителни (извърщени през даден отчетен период, но отнасящи се за бъдещи периоди) и предстоящо (начислени през текущия период, но за сметка на тях се покриват разходи на бъдещи периоди),
- Според значението си за осъществяване на дейността разходите биват: за стопанска дейност, финансови разходи (във връзка с движението на финансови средства) и извънредни (несвойствени) разходи.
- Изхождайки от дейността, във връзка с която са направени (по функционално предназначение), разходите могат да се квалифицират на : разходи за основна дейност, разходи за спомагателни дейност, разходи за организация и управление (административни разходи) и разходи за продажба на продукция. Основна е тази дейност, чрез която предприятието влиза в контракт с други физически и юредически лица. Спомагателната дейност е предназначена да помага основната.
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Организацията на отчитане на разходите в предприятията предполага осигуряването на надежна счетоводна информация за обезнечаване на нуждите на външни и вътрешни потребители в лецето на управленския органи, данъчните и статистически служби, финансовите, институции и други.
Синтетичното отчитане на разходите по икономически елементи се извършва по сметките от група 60 " Разходи по икономически елементи". Тези сметки по структура и предназначение са операционни и се водят с чисти обороти с цел осигуряване на данни за попълване на Отчета за приходите и разходити в частта му за разходите за оперативна дейност. Пти положение че се наложи по тях да бъдат направени промени в първоначално записаните суми, същите следва да стават само с червемо сторировъчни статии. От гледена точка на връзката им със счетоводния баланс тези сметки са транзитни т.е. няма салдо.
Всичките извършени през отчетния период-разходи, л;асофоцорани по икономическото си съдържание, намират първоначално отражение по дебита на посочените сметки. Впослествие те подлежат на разпределение и отнасяне в други сметки за систематизирането на разходи (по дейности, поръчки, обекти и пр.). Оборотите по тях, систематизирани в Отчета за приходите и разходите, могат да полсужат пред външните потребители на информация за определяне на характера на осъществаната в предприятието дейност (дали е трудоемка, матепиалоемка и пр. ).
Аналитичното отчитане на разходите по сметките от група 60 " Разходи по икономически елементи" се организира по конкретен вид и предназначение на разхода.
Без претенциите за изчерпателност, по-долу ще бъдат посочени някои от по-честите случаи при използването на сметките за отчитане на разглежданите разходи.
Така за отчитане на вложените в дейностите на предприятието матреиали (основи, спомагателни, горивни, смазочни, амбалажни, канцеларски, гранителни, резервни части за ремонт на активи, семена, фуражи, торове и пр.) се дебитира с/ка 601 "Разходи за материали" и се кредитира с/ка 302 "Материали" (със съответната подсметка за група материали и аналитичните сметки, водени към нея). При положение че вложените материали не са били предварително съхранявани на склад в предприятието (ел. енергия , вода за технологични нужди, закупени и веднага вложени в обекта материали), кредитираната сметка ще бъде 401 "Доставчици" или няко сметко от група 50 "Парични средства".
В края на отчетния период, ако се установят неизпозвани материали, които са били вложени в съответните дейности на предприятието, следва да се направи корекция на отчетения до този момент разход за тях. За целта със стойността на тези материали, определена по средна оценка при тяхното отпускане, ще се съставо червена сторнировъчна статия като се дебитира с/ка 601 "Разходи за материали" и се кредитира с/ка 302 "Материали"
Към състава на разходните за ползване услуги от външни предприятия и лица се отнасят тези за реклама, ремонт на активи, застраховки, наеми, комисионните и спедиторски услугим услугите по управление на предприятието и тези, извършени с личен труд, по облигационни правоотношения (по граждански договори), възнагражденията на търговските представителства, дистрибуторските възнаграждения, телефрафните, телефонните, пощенските услуги, абонаментните такси и пр. Те се отчитат чрез с/ка 602 "Разходи за външни услуги". Характерна особеност тук е, че при закупуване на активи,разходите за външни услуги, свързани с това закукупуване, са елемна доставната стойност и не следва да се следва да се отчитато по с/ка 602 "Разходи за външни услуги". Целта е да се избегне двойното отразяване на един и съш разход в Отчета за приходите и разходите.
При получаване на фактура, издадена от външно предприятие, за оказана услуга ще се дебитират с/ки 602 "Разходи за външни услуги" и 4531 "Начислен данък за покупките" срещу кредита на с/ка 401 "Доставчици". За получени външмо услуги чрез подочетни лица срещу дебита на с/ки 602 "Разходи за външни услуги" и 4531 "Начислен данък за покупките" ще се кредитира с/ка 422 "Подотчетни лица".
При получаване на застрохователна полица от затрахователно дружество за сключена имуществена застраховка на активите на предприятието ше се дебитика с/ка 602 "Разходи за външни услуги" срещу кредита на с/ка 494 "Разчети по застраховане"/
Разходите за амортизации на дълготрайните материали и нематериални активи намират отражение в момента на начисляването им съобразно избрания и посочен в амортизациония план метод, по с/ка 603 "Разходи за амортизация". Същата се дебитира срещу кредита на с/ки 241 "Амортизацияна дълготрайни материални активи" и 242 "Амортизация на дълготрайни нематериални активи". Аналитичното отчитане по гредитиране сметки се води за всеки вид или група амортизируеми активи. Разходи за заплата и възнаграждения на персонала съгласно трудовото законодатество се отчитат чрез с/ка 604 "Разходи за заплати (възнаграждения)". При начисляване на размера на възнаграждението същатата се дебитирана, а се кредитира с/ка 421 "Персонал"
Разходи за социални осигуровки се отчитат чрез сметка 605 "Разходи за осигуровки". При начисляването съответната сума, която е за сметка на предприятието (осигурителя), сметката се дебитира< а се кредитират сметките от група 46 " Разчети с осигурители" съобразно характера и направлението на направените осигуровки. Спазвайки социалното законодателство и по решение на ръководството на предприятието, на част от персонала могат да бъдат предоставени финансови средства, имащи характер на социален разход (напр. за коледните празници). Те ще бъдат отчетени, като се дебитира с/ка 605 "Разходи за осигуровки" и се кредитират с/ка 421 "Персонал" или сметка от група 50 "Парични средства"
Разходите за имуществените данъци (данък сгради, такси смет, данъка върху превозно средства), таксите (за тротоарно право, за ползване на тържища, тротоари, деконтейнеризация и др,) се отчитат чрез с/ка 606 "Разходи за данъци, такси други подобни плащания". При начисляване на съответната сума за дължимите данъци и такси сметката се дебитира срещу кредита на с/ка 451 "Разчети с общените" .
Съгласно Закона на копротативното подоходно облагане представителните разходи, свързани с дейността и разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, се облагат при източника с 10% данък, който е окончателен. За счетоводното отчитане на този данък се дебитира с/ка 606 "Разходи за данъци, такси и други подобни плащания" и се кредитира с/ка 459 "Други разчети с бюджета с ведомства".
Подобен на горепосочения е и начинът на отчитане на някои други алтернативни данъци по ЗКПО, а именно: вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и профисионална квалификация и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, отчетени от предприятията и предвашаваще 60 лв. месечно за всяко осигурено лице; разходите за ваучери за храна, надвишаващи 40лв. месечно за всяко наето лице при спазването на определени условия.
При сегашната схема на изготвяне на Отчета за приходите и разходите дебитиният оборот по с/ка 606 "Разходи за данъци, такси и други подобни плащания" ще намери отражение в статията "Разходи за външни услуги"
Разходите за провизи за задължения оценени и признати в съответния размер, се отчитат чрез с/ка 607 "Разходи за провизии". При начисляването на провизията в размер на предполагаемото задължение сметата ще се дебитира, а ще се кредитира с/ка 497 "Провизии, признати като пасиви".
Обезценката на активи, произтичаща от по-ниската им възстановима стойност от балансовата (за дълготрайни активи) и по-ниска нетна реализуема стойност от отчетната (за стоково-материалните запаси), се отчита чрез с/ка 608 "Разходи от последващи оценки на активи". Сметаката се дебитира с установения размер на обезценка срещу кредитиране на сметки от група 24 "Амортизация", 30 "Матереиали, продукция на стоки", 20 "Дълготрайни материални активи" и 21 "Дълготрайни нематериални активи".
В края на отчетния период оборотът по с/ки 607 "Разходи за провизии" ще намери отражение в едно именната статия на Отчета за приходите и разходите за малки и средни предприятия.
Що се отнася до оборота по с/ка 608 "Разходи от последващи оценки на активи", той следва да пренесе деферинциално съобразно определените за целта статии за разходи от обезценка на текущи и нетекущи активи в споменнатия отчет.
Разходите, които не са присъщи на изброените дотук сметки от група 60 "Разходи по икономически елемент" се отчитат чрез с/ка 609 "Други разходи". Тук се отнася разхпдоте за служебни пътувания и командировки, установени въз основа на Наредбата за командировките, издръжката на стипендианти и учащи се, непризнатият данъчен кредит за стоки и услуги, ползвани за представителни цели и без възмездни доставки, доначисленият данък върку добавена стойност по годишната справка-декларация, някои видове обезщетения , неустойки, липси на активи и др. пр начисляване на съответния разход сметката се дебитира срещу кредитиране на с/ки 501 "Каса е левове", 421 "Персонал (подсметка 4213 "Стипенсдии")" 302 "Материали", 304 "Стоки" 4531 "Начислен данък за продуктите", 4539 "Данък за внасяне" и др,
Отчетни разходи по сметките от група 60 "Разходи по икономически елементи" впоследствие се систематизират по сметките за тяхното отчитане по функционално предназначение, т.е. по обособени в предприятието сейности. За целта се изготвя таблица за рапределение. На основание на нея се кредитира съответната сметка от група 60 "Разходи по икономически елемент".
При наличие в предприятието само на една основна дейност и нейният характер да е такъв, че да не остава незавършено производство, е възможно сметките от група 61 "Разходи за дейността" да не бъдат използвани. Тогава приключването на сметките ще стане чрез отнасянето на техните обороти в намаление на приходите от осъществяваната дейност. Това счетоводно ще се отрази, кога се дебитира сметка от група 70 "Приходи от продажби" и се кредитира съответната сметка от група 60 " разходи по икономически елемент"
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Основна дейност е тази, за която е създадено предприятието и с която то се представлява пред останалите участници в стопанския живот. Тя се изразява в съвкупност от стопански операции, ио които се генерират значителна част приходи. При действието на тези пазарни механизми в икономиката предприятията могат да извършват повече от една основна дейност, това предопределя необходимостта от наблюдение, обработка и систематизиране на разходи за всяка от тях с цел по-доброто им управление.
Сметката, чрез която става това, е 611 "Разходи за основна дейност". Тя е калкулационна сметка. По дебита и се набират основните, технологични производствени разходи, на базата на които се формира съкратената себестойност на произвежданата в предприятието веществена и невеществена продукция (услуги). Такива са разходите за основни и спомагателни материали, употребените машини и оборудване, разходите за заплати и осигуровки на производствените работниции и др.
По кредитна с/ка 611 "Разходи за основна дейност" се отразява себестойността на произведената през периода продукция. Салдото на сметката при този начин на нейното водене става изразител на себестойността на незавършвеното производство.
Организацията на синтетичното и аналитично отчитане на разходите за основна дейност е в пряка зависимост от информационните потребности в предприятието. При наличие на няколко разнородни дейности към с/ка 611 "Разходи за основна дейност" могат да се открият сметки с четерицифрени номера за деференциране на разходите за всяка дейност. Напр. : Разходи за промивлена дейност, Разходи за търгоска дейност, Разходи за селскостопанска дейност и пр. Разходите към всяка от тези сметки могат да бъдат обхванати и систематизирани по структурни звена, репс. Търговски обекти, а към всеки обект - по отделни поръчки, изделия или стоки (ако това е възможно).
Най-ниско йерархично ниво на обхващане на разходите е по статии на калкулацията. Те не са нормативно определени и предприятията могат да ги създават съобразно спецификата на осъществяваната в тях основна дейност, предопределяща и видовете извършени разходи. Съдържанието им се явява елемент на счетоводна политика. Така напр. за промишлената дейност статии на калкулацията могат да бъдат: разходи за материали, разходи за гориво и ел. енергия, разходи за външни услуги,разходи за амортизации, разходи за заплати, разходи за социални осигуровки, разходи за брак и други разходи. По-подробно са разгледани в главите за отделените дейности.
Статиите за търговска дейност в голямата се част ще се покриват с тези за промишлена дейност, като вместо разходи за брак ше се формира статия за разходи от фири в допустимите норми.
Характерна статия за калкулацията в стройтелната дейност може да бъдат разходите за експлотация на стройтелните машини, ав селскостопанската дейност - разходите за семена, разходи за торове, разходи за медикаменти за борба с вредителите, разходи за напояване и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика и организация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.