Характеристика и организация


Категория на документа: Други


Диференцирането на разходите по с/ка 611 "Разходи за основна дейност" може да стане и в други направления. Например в педприятията с производствена дейност нормалния от гледан точка на технологията брак не е обект на счетоводно отчиране. Направените в тази връзка разходи следва да се отнесат към останалите разходи за съответния продукт. Към с/ка 611 "Разходи за основна дейност" е целесъобразно да се създадат аналитични сметки за обхващане на разходите за пооравим брак и тези за непоправим брак. Тук е много важно да се изяснят причините за надтехнилогичния брак и от тази гледана точка да се прецени дали следва той да буде включен като елемент на себестойността на произвежданата продукция.
Систематично начисляваните общопроизводствени разходи, които се правят в процеса на производството, е необходимо да бъдат по някакъв начин систематизирани. Това може да се постигне, като към с/ка 611 "Разходи за основна дейност" се обособи допълнителна сметка за тяхното отчитане в две направления - постоянни общопроизводствени разходи и променливи общопроизводствени разходи (напр. с/ка 6112 "Общопроизводствени разходи"). Тук става въпрос за разходи, които са по характерни по-близки до стопанската дейност, а по начин да отчитане - до аминистративната. Общопроизводствени са разходи за материали , резервни части за технически нужди, без да са непосредствено свързани с произвежданите продукти; разход за външни услуги ; разходи за амортизации на дълготрайните активи, намиращи се в първичните производствени взена (напр. амортизция на сгради) ; разходи за заплати на инженерно-техническия персонал в отделните цехове (звена); разходи за социални осигуровки на спомменатия персонал; разходи за вътрешен транспорт; разходи за охрана на труда; разходи за издръжка на лаборатория; разходи за подръжка на чистотата на цеховете и други. Те се разпределят на определени бази.
Към с/ка 611 "Разходи за основна дейност" може да се обосноби и сметка за отчитане на разходите за социално-битовите дейности с множество аналитични сметки (разходи за стола, разходи за помощното стопанство, разходи за почивната станция и пр.). Отчитането на този вид разходи може да се осъществи и чрез група самостоятелно обособена сметка към състава на сметките от група 61 "Разходи за дейността".
Отчетния процес на разходите за основна дейност протича най-общо в следната последователност:
Извършените и отчетни по икономически елементи разходи се систематизират в с/ка 611 "Разходи за основна дейност". За целта тя се дебитира срещу кредита на сметките от група 60 "Разходи по икономически елементи".
За отнясяне на функционално предназначение на общопроизводствени разходи ще се дебитира с/ка 611 "Разходи за основна дейност" и ще се редитира с/ка 611 аналитична сметка Общопроизводствени разходи.
За отразяването на извтрпените услуги о спомагерелната дейност се дебирира с/ка 611 "Разходи за основна дейност" и се кредитира с/ка 612 "Разходи за спомагерелна дейност".
За заприходяване на произведената продукция в склада за готова продукция ще се дебитира с/ка 303 "Продукция" и ще се кредитира с/ка 611 "Разходи за основна дейност".
За сторниране наразхода на основната дейност по повод на върнати от производството в склада неупотребени материали с червено записване: Първо, ше се дебитира с/ка 611"Разходи за основна дейност" и ще се кредитира с/ка 601 "Разходи за материали". Второ, ще се дебитира с/ка 601 "Разходи за материали" и ще се кредитра с/ка 302 "Материали" .
За отнасяне на разходите за обръщение в търговията за сметка на продажбите ще се дебитира с/ка 702 "Приходи от продажба на стоки" и ще се кредитира с/ка 611 "Разходи за основна дейност".
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Спомагателна е тази дейност, която подпомага, обслужва основната дейност. Такава може да бъде сервизната дейност, ремонтната, транспортната, дейността на електро- и паровата централа и др.
Раходите за спомагателните дейности се отчитат чрез с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност". Тя, според признака структура и предназначение на сметките, е калкулационна. Дебитира се с направините преки и непреки производствени разходи за материали, амортизации, заплати и др. за всяка от обобсобените спомагарелни дейности в предприятието, се кредитира с калкулирана себестойност на оказаните услуги и в частност на производствената продукция. В края на отчетния период е възможно по сметката да остане салдо, което изразява размера на незавършеното производство (напр. произвеждани изделия в ремотно-механичния цех),
Аналитичното отчитане към с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност" се организира по видове спомагателни дейности. Разходите към всяка от тях се обхващат в групи съобразно формираните статии на калкулацията. Последните са различни за отделните спомагателни дейности, но най-общо могат да бъдат следните: разходи за материали, разходи за горива и енергия, разходи за външни услуги, разходи за амортизации, разходи за заплати, разходи за социални осигуровки и други разходи.
Отчетемите първоначално разходи по иконмически елементи се разпределят и прехвърлят по сметка за отчитане на обособените спомагателните дейности в предприятието. Това става, като се дебитира с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност" със съответните аналитични сметки към нея и се кредитират сметките от група 60 "Разходи по икономически елементи".
Периодически за отписване на установената фактическа себестойност на извършваните услуги от спомагателните дейности (или дейност) и отнасянето и по предназначение на основание таблица (или ведомост) за разпределние на разходите се дебитират с/ки 611 "Разходи за основни дейност", 613 "Разходи за придобиване на дълготрайни активи", 614 "Административни разходи", 615 "Разходи по продажба", 616 "Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи" , а се кредитира с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност".
При доставката на материали или стоки и траспортирането ил от звено на предприятието, осъществяващо спомагателна дейност, себестойността на услугата става елемент на доставната стойност. Това счетовдоно ще намери отражение, като се дебитира с/ка 302 "Материали" или с/ка 304 "Стоки" и се кредитира с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност". Подобна е статия се съставя и в случаите, когато в обособена спомагателна дейност се организира производството на продукция или на резервни части, имащи характер на материали за предприятието.
В отделни, епизодични случаи спомагателните дейности при наличие на свободен ресурс могат да се оказват услуги на външни предприятия. При фактурирането им ще се дебитира с/ка 411 "Клиенти" (с продажна стойност на услугата и начисления ДДС върху нея), а ще се кредитират с/ки 703 "Приходи от продажба на услуги" (с продажната стойност на оказаната услуга ) и 4532 "Начислен данък за продажбите".
За изписване на себестойността на извършената услуга ще се дебитира с/ка 703"Приходи от продажба на услуги" и ще се кредитира с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност" със съответните аналитични сметки към нея. За нуждите на текущото счетоводно отчитане това може да стане по твърда ориентировачна оценка на оказаната услуга, която обаче в края на отчетния период следва да бъде приведена до раземера на фактическата себестойност. За целта следва да се състави допълнителна или сторнировъчна статия на последната.
Възможно е спомагателните производства да си оказват взаимно услуги. Тогава следва да се определи редът и последедователността за тяхното оценяване и осчетоводяване. Най-често прилаганата оценка е планова себестойност на услугите. Използваният метод за калкулиране на себестойността на услугите е този, чрез който става изключване на разходите, т.ч. и тези от предходния период.
За това поизводство, чиито разходи се разпределят, ще се вземат предвид услугите, които се получават за разпределение. Определя се себестойността на услугите, които то предоставя на другите спомагателни производства. След това на базата на избор се определя производство, което получава услуги от останалите производства. При следващия етап се изключват раходите за произвпдствата, за които е направено вече разпределение. Счетоводно това най-общо се отразява, като се дебитира с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност" (аналитичната сметка на дейността, получила услуга) и се кредитира с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност" (аналитичната сметка на дейността, извършила услугата).
При наличие на сравнително малък относителен дял на вземани услуги между спомагателни производства от общо оказаните от тях услуги е възможно игнориране на взаимните услуги. Разходи от тях се разпределя деректоно към крайните получатели на тези услуги.
Трявбва да се каже, че споменатите методи за разпределяне на разходите между спомагателните дейности не са единствени. Предприятиятието може да преложи друг обоснован (разумен) метод.
ОТЧИТАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ
Административните разходи нямат пряко отношение за съответната дейността на предприятието. Те са допълнителни разходи. Към тях се онасят: разходите за заплатии социални осигуровки ма административния персонал; разходи за амортизации на активите в администрацията; разходите за командировки; разходи за външми услуги (телефони, пощенски и пр,); разходите за лек транспорт; разходи за данъци и такси; представителните разходи, неразпределените по видове произвеждана продукция общопроизводствени разходи, разходи за провизии за конструктивни задължения и обременяващи договори и др.
Синтетичното отчитане на гореспоменатите разходи се извършва по с/ка 614 "Административни разходи". Тя се води по принципа на водене на активите сметки. От гледна точка на възката и със счетоводния баланс тя е транзитна. Набиране на разходи по нея се покриват с приходите от продажби в предприятието за текущия период.
Аналитичното отчитане наадминистративните разходи се организира в две направления: по сектори (отдели) и по видове разходи (за материали, амортизации, заплати, осигуровки, командировки, телефони, пощенски, транспортни, данъци, такси и пр.)
Всичките извършени административни разходи първоначално намират отражение по сметките от група 60 "Разходи по икономически елемнти съобразно вида на разхода. След това, веднага или периодически, се систематизират по функционално предназначение. Това се постига, като се дебитира с/ка 614 "Административни разходи" и се кредитират сметки от група 60 "Разходи по икономически елементи".
При оказната услуга от спомагателно звено в предприятието на административните одели срещу дебитирането на с/ка 614 "Административни разходи" ще се кредитира с/ка 612 "Разходи за спомагателна дейност".
В края на отчетния период се съставя таблица (или ведемост) за разпределение на административните разходи. Базата за рапределение може да бъде най-ралична и се определя от самото предприятие, съобразно видове осъществявани дейности, а именно: пропирционално на сумата на основните произдствени разходи:отчетната стойност на продадедените стоки; пропорционално насумата за заплати на основните разботници; пропорционално на приходите от продажби от осъществявани в предприятието дейности или на друга база. Всичко това ще намери счетоводно отражение, като се дебитират сметките от група 70 "Приходи от продажби" и се кредитира с/ка 614 "Административни разходи". По този начин дебитираният оборот на сметки 701 "Приходи от продажба на продукция" и 703 "Приходи от продажба на услуги" осигуряват информационно изчесляването по извънсчетоводен път на пълна себестойност на произвежданата в предприятията веществена и невеществена продукция.
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ
Реализацията на продукцията е свързана с извършването на общи разходи, които могада да бъдат групирани в две основни групи : 1. Транспортни разходи, които са за сметка на производителя. Величината им зависи от франкирането, посочено в договора с купувача. 2. Търговки разходи, непосредствено свързани с реализацията. Към тях се отнасят: разходи за опаковъчни материали; разходи за реклама; разходи за наеми и издръжката на складовр; разходи за издръжка на панаири, щандове; изложби ;разходите за маркетингови проучвания на пазара на готова продукция; разходите за заплати и социални осигуровки на работниците по пласмента ; разходи за провизии, свързани с отстраняването на дефекти на продукцията, и др. Отчитането им се осъществява чрез с/ка 615 "Разходи за продажба". По структураи функционално предназначение тя е подобна на с/ка 614 "Административни разходи".
Аналитичното отчитане към с/ка 615 "Разходи за продажба" може да се организира или по видове разходи, или по групи продукция, за които те са направени.
Извършените разходи на продажба на продукция първоначално се отчитат по сметка от група 60 "Разходи по икономически елементи" , след което се записват по финкионално предназначение. Това става, след като се записват по фукционално предназначение. Това става, като се дебитира с/ка 615 "Разходи за продажба" и се кредитират сметките от група 60 "Разходи по икономически елементи" съобразно вида на разхода.
В случаите, когато се извършва траспортиране на няколко вида продукти и разходът по продажби се наблюдава по групи продукция, се прави разпределение на разхода. Като база може да послужи количеството продадени продукти от всеки вид.
Подходяща база за разпределение на търговските разходи ще бъде приходът от продажби от съответните групи продукция.
В края на отчетния период с/ка 615 "Разходи за продажба" се приключва, като оборотът по нея се прехвърля в намаление на приходите от продажба на продукция. Това счетоводно се отразява, като се дебитира с/ка 701 "Приходи от продажба на продукция" и се кредитира с/ка "Разходи за продажба".
ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ РАЗХОДИ
Финансовите разходи в предприятията от стопанската сфера възникват по повод на извършени операции с финансови активи и инструменти, разходите по валута операции, разходите от последващи оценки на финансови активи и инструменти , разходите за платени комисиони, такси и др. Отчитането им се извършва чредз сметките от група 62 "Финансови разходи" от примерния сметкоплан. Това са операционно-резултатни сметки, предзначени за отчитане на разходи, чрез които не се осигуряват насрещни приходи и които представляват загуба за предприятието. През течение на отчетния период се дебитира със сумите на презнатите разходи, а прериодически или в края отчетния период се кредитират, като разходът, набран по всяка от тях, се прехварля по с/ка 123 "Печалби и загуби от текуща година".
Към сметките за отчитане на финансовите разходи спада и с/ка 652 "Финансови разходиза бъдещи периоди". Тя по признака структура и предназначение на сметките е бюджетно-разпределителна и служи за отразяване на разходите, отсрочени за следващи отчетни периоди.
Пр несвоевременно уреждане на своите задължения често предприятията плащат лихви. Това най-често става по повод на ползвани заеми от финансови институции, на изплащане на заплатите на персонала, на плащане на дължимите данъци и такси и други.

Размера на лихвата моце да бъде обект на договаряне или да бъде нормативно определяна. И в двата случая счетоводно се отчита чрез с/ка 621 "Разходи за лихви". При начисляването и сметката се дебитира, а се кредитира с/ка 495 "Разчети на лихви".
При изплащане на начислената лихва с/ка 495 "Разчети по лихви" се дебитира, а се кредитира сметка от група 50 "Парични средства".
В случаите, когато е договорено размерът на лихвата да се прихаваща от разчетната сметка на предприятието, ще се дебитира с/ка 621 "Разходи и лихви" ще се кредитира с/ка 503 "Разплащателна сметка в лева " или 504 "Разплащателна сметака във валута".
За отнасяне на разхода за лихви в увеличение на загубата на предприятието с/ка 123 "Печалби и загуби от текуща година" се дебитира, а се кредитира с/ка 621 "Разходи за лихви".
Отрицателните разлихи от продажбата и замяна на дългосрочните инвенстиции и краткосрочните финансови активи в предприятието се отчитат чрез с/ка 623 "Разходи по операзции с финансови активи и инструменти". При продажна цена по-ниска от балансовата стойност налице е непряка загуба. Счетоводно това се опразява, като се дебитира с/ка 502 "Разлащателна сметка в левове" (с продажбата стойност на активите) и с/ка 623 "Разходи по операции с финансови активи и инструменти", а се кредитира сметки от група 22 "Дългосрочни финасови активи" или от група 51 "Краткосрочни финансови активи" (с балансовата им стойност).
При замяна на финансови активи, когато балансовата стойност на прехвърления актив е по-висока от справедливата стойност на придобития, с разликата ще се отчете финансов разход по с/ка 623 "Разходи по операции с финансови активи и инструменти".
При приключването на с/ка 623 "Разходи по операции с финансови активи и инструменти" същата се кредитика, а се дибитира с/ка 123 "Печалби и загуби от текущата година".
Отрицателните разлики, формирани при валутни операции, намират отражение по с/ка 624 "Разходи по валутни операции".
Тогава , когато настъпи увеличение на централния валутен курс в деня на погасянето на валутно задължение в сравнение с курса, по който то е възникнало, ще се дебитират: сметка за задължения (401 "Доставчици" или от група 15 "Получени заеми" ) и с/ка 624 "Разходи по валутни операции" и ще се кредитира с/ка 504 "Разплащателна сметка във валута" .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика и организация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.