Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско


Категория на документа: Други


Украса
14,21 %
-

Таблица 2. Съотношение на видовете към общия брой керамика и запазените цели форми.

Диаграма 4. Съотношение между отделните видове керамика.

Диаграма 5. Съотношение на видовете керамика към целите съдове.

Диаграма 6. Съотношение на типовете паници към основния вид.

Диаграма 7. Съотношениена типовете чаши към основния вид.

Диаграма 8. Съотношение на типовете купи към основния вид.

Диаграма 9. Съотношение на типовете гърнета към основния вид.

Диаграма 10. Съотношение на типовете съдове със специално предназначение към основния вид.

Диаграма 11. Съотношение между различните типове дръжки.

Диаграма 12. Съотношение между различните типове украса.

3. Паралели.

От направения преглед на керамичния материал от Телиш - Редутите IV се вижда, че редица характерни белези го отличават от енеолитните комплекси. При едно такова сравнение в диахронен аспект се установява значително снижаване на материалната култура, изразено в изчезването на някои прогресивни късноенеолитни явления, като рисуваната графитна и пастозна украса, характерния за енеолита със своята символика геометричен орнамент, антропоморфната и зооморфна пластика и т.н. В керамиката от IV-ти хоризонт са отразени значителни деструктивни явления, особено по отношение на технологията и орнаментацията. Налице е силно огрубяване на глината с органични и неорганични примеси /пясък, дребни камъчета, шамот, натрошени мидени черупки, плява и др./, а оскъдната украса, в повечето случаи е изпълнена небрежно, чрез набождане, врязване или просто умишлено огрубяване на повърхността на съдовете. Характерните за културния комплекс КСБх Iа биконични съдове, продължават съществуването си и тук, но отстъпват пред заоблените форми и налагащият се S-овиден профил. Към отличаващите белези принадлежат и високите, излизащи над ръба на устието дръжки, както и дръжките от типа "шайбенхенкел", характерни за Преходния период в неговия западен вариант.

В зависимост от своите характеристики, керамиката от Телиш - Редутите IV намира конкретни аналогии основно в Салкуца IV и Галатин. Те са изразени най-вече при формите на паниците, купите, видът на украсата и дръжките. И за трите селища е характерно наличието на паници с пресеченоконусовидна форма и удебелени в различна степен устия, паници с пречупване на прелома, сферични купи с ниска цилиндрична шийка, купи с S-овиден профил и дъно, оформено като високо кухо конусовидно столче и др. Нужно е да се отбележи също, че в керамичните комплекси на Телиш IV и Салкуца IV се срещат някои абсолютно еднакви съдове, при които съвпадат не само формите, но и вида украса и нейното разположение по повърхността. Става дума за един вид купи, обозначени в настоящото изследване с код C.II., които в основата на шийката са украсени с хоризонтален пояс от набождания с нокът/Berciu 1961, 317, Fig. 139 - 2/. Подобна идентичност се наблюдава и при някои гърнета с канелирана украса, разположена под шийката и минаваща под пробива на дръжката.

По отношение на дръжките от типа "шайбенхенкел" паралелите са по-тесни със Салкуца IV и Peştera Hoţilor в Банат /Roman 1971, 79, Abb. 31/. В Галатин те се срещат в четири варианта и са постоянна съставна част на типологическите белези на културата /Todorova, Georgieva 1986, 175, Abb. 8 - a,c,d,f/. При сравнението им с екземпляри от Централните Балкани обаче, те показват специфични черти. В Телиш са предсавени два от вариантите характерни за Галатин.

Интересно е, че в разглеждания керамичен комплекс се срещат и някои източни елементи. При сравнение на материала с този от Хотница - Водопада, който се явява най-югозападен вариант на разпространение на култура Чернавода I - Певец, се забелязват общи черти при някои от уникалните съдове, украсата и дръжките. Особено впечатление правят един тип дръжки, завършващи в горната си част с малка полусферична чашка. От Хотница - Водопада са известни два цели и един фрагментиран екземпляр, а от Телиш - само един, при който чашката е значително по-слабо изразена / Илчева 1996, 136, Табл. XXIX - 11,12/. Въпреки това те отразяват една идея на изпълнение и вероятно едно и също функционално предназначение.

Като цяло керамичния материал носи повече от белезите, присъщи за западния вариант на Преходния период. Факт е обаче, че в него, макар и изолирано, се срещат и източни елементи, което потвърждава тезата на Х. Тодорова, че районът на гр. Плевен е контактна зона между култура Чернавода I - Певец и т.нар. "култури с шайбовидни дръжки" /Тодорова 1981, 59/.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА В ГЛАВА III:

Илчева 1995: В. Илчева. Преходният период от каменномедната към бронзовата епоха по материали от Централна северна България. - Дисертация за присъждане на научна степен "к.и.н.", С., 1995.
Илчева 1996: В. Илчева. Технология и класификация на керамиката от Хотница - Водопада - Преходен период от енеолита към бронзовата епоха. - ИИМВТ, XI, 1996, с. 136.
Илчева 1997: В. Илчева. Технология и класификация на керамиката на селища от преходния период от енеолита към бронзовата епоха в Средния басейн на р. Янтра. - ИИМВТ, XII, 1997, с. 91-113.
Николов 1981: Б. Николов. Развитие на халколитните култури в Западна България. - Дисертация за присъждане на научна степен "к.и.н.", С., 1981, с. 155-216.
Николов 1998: В. Николов. Методически принципи за изследване на неолитни керамични комплекси. - Археология, 3-4, 1998, с. 1-10.
Тодорова 1984: Х. Тодорова. Добруджа през праисторическата епоха. - История на Добруджа, т. I, 1984, с. 59.
Berciu 1961: D. Berciu. Contribuţii la problemele neoliticului în România în lumina ultimelor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 317, Fig. 139 -2.
Georgieva 1990: P. Georgieva. Periodization of the Krivodol - Salcuţa - Bubanј culture Vinca and its world - International Symposium the Danuvian region from 6000 to 3000 B., Beograd, 1990, p. 167-173.
Roman 1971: P. Roman. Strukturänderungen des Endäneolithikums im Donau - Karpaten - Raum. - Dacia, N.S., XV, 1971, p. 79, Abb. 31.
Seeher 1987: J. Seeher. Die Keramik 1. Demircihüyük III. 1. Hrsg. M. Korfmann. Meinz am Rhein, 1987, p. 3, 18.
Todorova, Georgieva 1986: H. Todorova, P. Georgieva. Der ethnokulturelle inhalt des Übergangs vom Äneolithikum zur Frühbronzezeit Bulgariens. - PULPUDEVA. Semaines philippopolitaines de ľ histoire et de la culture thrace, Plovdiv, 10-22 octobre 1986, 6, p. 175, Abb. 8 - a, c, d, f.
Vossen 1970: R. Vossen. Klassifikationsprobleme und Klassifikationssysteme in der Amerikanischen Archäologie. - Acta Praehistorica et Arhaeologica, 1970, 1, p. 29.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.