Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско


Категория на документа: ДругиВъпреки че предложената таблица носи пълна информация за селектираните данни и тяхното съотношение, за по-лесно възприемане биха могли да се приложат и диаграми, представляващи визуална презентация на данните. Изразяването на числовата информация чрез диаграми допълнително подчертава връзките между различните стойности.

Диаграма 1. Процентно съотношение между фината и грубата керамика.

Диаграма 2. Процентно съотношение на вариантите фина керамика към нейното общо количество.

Диаграма 3. Процентно съотношение на вариантите груба керамика към нейното общо количество.

* * *

Както беше споменато по-горе, керамиката от IV хоризонт на праисторическото селище Телиш - Редутите позволява поне тристепенно групиране, като на базата на посочените вече критерии, степените бяха определени като вид, тип и вариант. За по-голяма прегледност в типологичната характеристика предлагам фиксирането на код за всеки керамичен съд, представляващ числов символ на различните степени. Основните степени са означени по следния начин:

А. - Вид /поредна буква от латинската азбука/.

I. - Тип /поредна римска цифра/.

1. - Вариант /поредна арабска цифра/.

Изходен пункт в процеса на типологизиране на материала е определянето на функцията и формата на съдовете. До известна степен обаче, изследването е затруднено от по-слабо или по-силно изразената асиметричност на екземплярите, дължаща се на ръчното изработване на керамичния комплекс. Въпреки това, на базата на приетите устойчиви метрични признаци, типологията на съдовете е възможна. В нея вземат участие всички запазени цели и реставрирани форми, както и фрагменти, даващи информация поне за от профила на съдовете. Освен тях в изследването са включени и стени с украса и дръжки, които са хронологически натоварени и носят информация за културната принадлежност на комплекса.

В зависимост от приетите формални критерии, типологията на формите изглежда по следният начин:

А. ПАНИЦИ.

Характерна за този вид е коничната форма, но с различни вариации при оформянето на профила, дъната и устийният ръб, което обуславя значителният брой разграничени типове и варианти. По-голямата част от представителите на паниците принадлежат към фината керамика /варианти 1,3,4/. Заемат 12,8 % от целите съдове и 13,27 % от общия материал.

А.I. Паници с форма на обърнат пресечен конус, право заоблено устие и равно отрязано дъно. При някои екземпляри се срещат двойни пъпки, разположени в горната половина на съда, които нямат функционално предназначение. Процентното им съотношение към основния вид е 28,6 %. /Таблица 4/.

А.I.1. конични паници с право заоблено устие и конкавно дъно. /Таблица 4/.

А.I.2. дъното е с омфалос.

А.I.3. с удебелено отвътре устие.

А.I.4. паници с равно дъно и изтънено устие.

А.II. Конични паници с леко издути стени. Една от тях е украсена с елипсовиден израстък, разположен непосредствено под устието. Заемат 14,3 % от вида на паниците.

А.II.1. конични паници с леко издути стени и удебелено отвътре устие. /Таблица 5/.

А.II.2. с удебелено отвътре устие и дъно с омфалос.

А.III. Конични паници със слабо изразено конкавно вдлъбване при основата, заоблено устие и равно дъно. Заемат 10,7 % от паниците.

А.III.1. дъното е с омфалос. /Таблица 5/.

А.IV. Паници с долна конична част и ниска наклонена навътре шийка, с право заоблено устие и равно дъно. По- голямата част от тях са силно фрагментирани. Този тип заема 17,8 % от вида. /Таблица 5, 6/.

А.IV.1. устието е леко изтънено и заоблено. /Таблица 6/.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.