Характеристики на ООД


Категория на документа: Други


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

З А Д О Ч Н О О Б У Ч Е Н И Е

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА

Учебна година 2013/2014 г.

Учебна дисциплина "ТЪРГОВСКО ПРАВО"

КУРСОВА РАБОТА

" Характеристики, видове и учредяване на ООД"

Мария Илиева Преподавател
МИО Доц. Д-р Л. Ценова
Фак. Номер: 18086

Дата: 26,04,2014г

Темата включва описание на главните особености на Дружествата с ограничена отговорност. Първата част представлява по-обща характеристика на ООД- кога са създадени и къде. В нея може да се открият и някои от определенията за дружество и част от задълженията на съдружниците. Във втората част съм обърнала внимание на процеса по учредяване на самото дружество, стъпките, необходими за откриването на такова и необходимите документи за вписването . В темата следват видовете ООД, а накрая съм обърнала внимание на управлението на дружеството- малка характеристика на общото събрание и управителя.
1. Характеристики на ООД:
ООД е създадено за първи път през 1892 г. със специален закон в Германия. У нас не е било уредено със стария ТЗ, а със специален закон от 1924 г.Дружество с ограничена отговорност (ООД) се учредява от двама или повече съдружници, с капитал сформиран от дружествените им вноски. Капиталът не може да бъде по-малък от 2 (два) лева и може да представлява не парична вноска.
Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е юридическо лице, което отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Имуществото и капиталът са понятия, които не се покриват напълно. Капиталът е стойност, която се образува от дяловите вноски на съдружниците в дружеството . Имуществото е съвкупност от правата и задълженията на дружеството, които имат парична стойност. Капиталът е определена стойност, която представлява стабилна величина и може да се променя само с единодушно взето решение на общото събрание на дружеството . като задължително неговата промяна се вписва в Търговския регистър. Имуществото е динамична величина, която непрекъснато са променя при едно динамично работещо дружество. Състоянието на имуществото може да се види в баланса. Капиталът и имуществото като величина съвпадат при регистрацията на дружеството. Един от задължителните елементи от съдържанието на дружествения договор е посочване на размера на капитала, който се вписва в Търговския регистър при регистрацията на дружеството. Дружеството с ограничена отговорност отговаря за задълженията си с имуществото си.
Съдружниците не отговарят за задълженията на дружеството. Те участвуват при създаването на дружеството като поемат определени дялове от капитала на дружеството. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените вноски в капитала на дружеството. Съдружник в ООД може да бъде всяко дееспособно физическо, а така също и юридическо лице. Качеството съдружник се придобива по два способа:
1) при учредяване на дружеството
2) с решение на общото събрание на дружеството, което приема съдружника въз основа на подадена от същия молба. В молбата бъдещият съдружник изрично вписва, че приема условията на дружествения договор.

При втория способ, т.е. встъпване на съдружника във вече учредено дружество е възможно съдружникът да встъпи като внесе дялова вноска в капитала и с неговата дялова вноса се увеличи капиталът, а другия начин е като съдружник в дружеството му прехвърли своите дялове. С приемането на едно лице за съдружник в ООД за него възникват членствени права и задължения, като обемът на тези права и задължения е съизмерим с дяловата вноска на съдружника в капитала. Членствените права и задължения в ООД са взаимно свързани и всеки съдружник има едновременно и права и задължения. Не е възможно единият съдружник да има само права, а другият само задължения. Правата и задълженията на съдружниците се уреждат в ТЗ и в дружествения договор. Онези права и задължения уредени в Търговския закон с повелителни разпоредби не могат да се променят с дружествения договор. Но правата и задълженията уредени в ТЗ с диспозитивни разпоредби могат да се уредят в дружествения договор по различен начин от посочения в ТЗ.

Изпълнението на задължението за внасяне на дела в капитала е условие за вписването на ООД в Търговския регистър, т.е. за възникване на юридическото лице. Размерът на капитала се състои от дяловете на съдружниците. Като задължително, когато при учредяването не е внесен пълният размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му. Срокъг за довнасяне на капитала не може да бъде по - дълъг от две години, от вписване на дружеството, съответно от увеличението на капитала.
Неизпълнението на задължението за внасяне на дяловата вноска в капитала води до различни неблагоприятни последици за съдружника. Те могат да бъдат от задължение за заплащане на лихви или обезщетение за вреди до изключване. Освен задължението за внасяне на дяловата вноска в капитала, друго имуществено задължение на съдружниците в ООД е и задължението за допълнителни парични вноски.
ООД обаче не е типично КапиталовоТД, между съдружниците съществува относително пряка връзка. Самите съдружници имат задължения типични за персоналните дружества. Както споменах капиталът е разделен на дялове (това е разлика с АД, където има акции). Най-важната разлика е, че дяловете не са ЦК, те могат и да са неравни по стойност, което е забранено при акциите. Дяловете не са и свободно прехвърляеми. Всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска, въпреки че съдружниците в ООД не отговарят пряко към кредиторите за задълженията на дружеството. Ако дружеството е обявено в несъстоятелност съдружниците само ще загубят вноските си, т.е. те отговарят само с вноските си и то към самото ООД (ако не са направили вноски те не отговарят).ООД е търговец и юридическо лице, при това корпоративно. ООД е най- предпочитаното за нашите условия дружество, защото има преимущества.
Най-общи белези на ООД:
1. ООД е междинна дружествена форма;
2.ООД е договорно дружество;
3.ООД е ЮЛ;
4.ООД е търговско дружество;
5.ООД може да бъде днолично;
6.съдружниците носят ограничена отговорнсот за дружествените задължения, именно до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

2. Учредяване на дружеството

Учредяването на дружество с ограничено отговорност се извършва чрез подписване на дружествен договор, в който се описват правата и задълженията на съдружниците и основната дейност, която ще извършват. Наименованието на дружеството трябва да е уникално на територията на Р България и да се съдържа съкращението ООД. При подаването на заявления в Агенцията по вписванията, която в случая се явява компетентния орган за регистрация на нов търговки обект, за обявяване на обстоятелства или актове, решенията за тях се взимат с протокол от общото събрание, чрез който всеки един от собствениците изявява писмено своето съгласие за взимане на решението и неговото обявяване.
Агенцията осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Заявление за вписване на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.
Процедурата по вписване на ЕООД започва с подаване на заявление по образец в някое от териториалните звена на АВ.
Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристики на ООД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.