Хидравлични съпротивления при ненютонови течности


Категория на документа: Други


Пресмятане пада на налягане: ∆p=∆рв.ρтρв
∆рв, ρ.G- за вода
Характер на
течението
Реологични
свойства
Обем на концентрация S [%]
Характеристично
ReT
хомогенни
ненютонови
>35
0,1
хомогенни
нютонови
<30

псевдохомогенни
ненютонови
>35
0,1≤ReT≤2
псевдохомогенни
нютонови
<30

хетерогенни
нютонови
<30
>2

Във вертикални тръбопроводи : ∆ph=ρ.g.h , той се изважда или прибавя в зависимост от посоката на участъка.
В тези случаи скоростта на сместа : c=S. cT+1-S.cB
За хомогенни и псевдохомогенни хидросмеси, скоростите на частиците са приблизително равни на скоростта на течността (водата).
При транспортиране на хетерогенни хидросмеси, т.е. такива, при които разслояването е голямо, а размерът и плътността на отделните частици са различни за отделните фази, намирането на хидравличните загуби в хоризонтален тръбопровод става по израза:
∆p=∆pB+83.g.D.(ρ1-ρ6)c2.ρ6.λ.ST.∆pa
Където D е диаметъра на тръбопровода.
За коефициента на линейно съпротивление се получава:
λ=24ReT`+4ReT+0,4
По-горните уравнения дават добър резултат за тръби със следните размери:
D=40÷500 mm; dT=0,2÷22 mm; S=2÷22%

В случай, че стойностите на някои параметри на хидросместа са извън препоръчаните по-горе граници, се препоръчва, намирането на един критерий, предложен от Zandi и Gavatos, който има вида:
I=gDρT-ρâρâ.c2λ

Когато този критерий е по-голям от 0,1 се използва следният израз за пресмятане на загубата на налягане при транспортиране:
∆p=∆pâ+6,3S∆pâgDρT-ρâρâc2λ0,354

а когато I < 0,1 изразът за загубата на налягане има вида:
∆p=∆pâ+280S∆pâgDρT-ρâρâc2λ1,93

За избягване на някои трудности и несигурност в коефициентите при използването на горните уравнения, се дава една обобщена зависимост на посочената фиг. 1.3 за загуба на налягане при протичане на хидросмеси в тръби във функция на друг параметър, нанесен по абсцисната ос, който съдържа съдържа също основните параметри на хидросместа и диаметъра на тръбопровода.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хидравлични съпротивления при ненютонови течности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.