Хидравлични съпротивления при ненютонови течности


Категория на документа: Другифиг. 1.3
Критичната скорост над, която трябва да става транспортирането се определя по израза:
ckp.=ζ2gDρT-ρâρâ

На фиг. 1.4 са дадени графични зависимости за различна обемна концентрация, от която може да се намери стойността на коефициента ζ в зависимост от диаметъра на твърдите частици dT.

фиг. 1.4

В случаите, при които има ускоряване на потока, загубата на налягане, в резултата на ускоряването, се пресмята по изразите:
∆p=4mTcTπD2
при първоначално ускоряване от покой до работната скорост, и
∆p=4mTcTπD2
при повторно ускоряване в колена, конфузори и др.
Тук ∆cT е разликата в скоростите на твърдите частици на даден участък, където течението е ускорително или закъснително. Ускорителни са теченията в колена.
На фиг. 1.5 са дадени зависимости между входящата и изходящата скорост за четири типа колена, при различни радиуси на закръгление.

фиг. 1.5

Линейни съпротивления при транспортиране на хидросмеси от минно-обогатителната промишленост.
Едно приблизително пресмятане на хидравличните загуби при хидросмеси с грешка от порядъка на 5 (6)%, може да стане чрез намиране на коефициента на линейно съпротивление по израза:
λ=0,31lgRe-12

където Рейнолдсовото число се пресмята от своя страна по израза:
Re=cDv
а кинематичният вискозитет се намира от формулата на Tomas:
v=v0kρ0ρni

В този израз: v0 - кинематичен вискозитет на носещата течност, най-често вода, за която (v0=1,06.10-6 m2/s , при t=20℃) ;
ρâ , ρni -плътностите на водата и на хидросместа;
k - коефициент, който държи сметка за концентрацията на хидросместа;. Този коефициент се пресмята по израза:
k=1+2,5S+10,05S2+0,00273e16,6S

В много случаи,когато определянето на реологичните параметри на хидросмесите е затруднено, поради липсата на подходяща апаратура, се използват някои емпирични коефициенти, чрез които се определя един специално дефиниран критерий на Рейнолдс, а чрез него се определя и коефициента на линейно съпротивление. Този метод е развит от Метцнер и Риид.
На фиг. 1.6 е дадена зависимостта, между коефициента на линейно съпротивление и специално дефинирания критерий на Рейнолдс Re`, като последният се пресмята по израза:
Re`=Dnc2-nρm

Където n и m са специфични за метода величини, които могат да се отчетат от табл. 1.2, за някои често срещани хидросмеси.

фиг. 1.6

Диаметри на тръбите
(в цолове)
Състав на хидросместа
n
m
1
23,3%-ов воден разтвор на жълта глина
0,229
0,863
7/8,3/2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хидравлични съпротивления при ненютонови течности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.