Хидравлични съпротивления при ненютонови течности


Категория на документа: Други


1/8,1/4
1/2,2
23%-ов варов р-р
0,178
1,040


Местни съпротивления.

При течението на хидросмеси в тръби освен линейните хидравлични съпротивления се появяват и местни съпротивления, които възникват в следствие на изменението на големината или направлението на скоростта поотделно или едновременно. Течението на хидросмеси в системи е свързано с преминаването на местни съпротивления (коляно, стеснения, внезапни разширения, задвижващи органи и др.)
Докато за определянето на местните хидравлични съпротивления при нютоновите течности съществуват достатъчно опитни коефициенти, а в някои случаи е възможно те да се определят теоретично, за теченията на хидравличните смеси почти не съществуват опитни данни. В много случаи се използват коригирани стойности на коефициентите на местни съпротивления за вода.
Опитно е установено, че при развито турбулентно течение на вискозно-пластична хидросмес коефициентът на местно съпротивление ζ е винаги по-голям от същия коефициент при течение на вода и остава почти постоянен при промяна на скоростта на течението.

Коефициентите на местни съпротивления за утайки от отпадъчни води при малки скорости на течението са много големи поради силното влияние на вискозно-пластичните им свойства.
Местните съпротивления могат да се разделят на следните групи:
-местни съпротивления, предизвикани от изменението на напречното сечение на тръбопровода;
-местни съпротивления, породени от изменение на направлението на потока;
-сложни местни съпротивления, при които скоростта се изменя по големина и направление - такива са например различните типове вентили, клапани и кранове.
Всеки коефициент на местно съпротивление зависи от конкретната конфигурация на местно съпротивление и от критерия на Рейнолдс и се определя по опитен път.
Коефициентът на местно съпротивление при течение на каолинова суспензия с плътност ρ=1470 kg/m3 , през конфузор е ζ=0,97÷0,83, а при течение на вода неговата стойност е ζ=0,79. Засега няма достатъчно данни за коефициентите на местно съпротивление при течения на хидравлични смеси поради тяхното голямо разнообразие.
Шихлински доказва, че при течение на парафинест нефт през различни съпротивления зависимостта ζ=f(Re*) е сложна функция. На фигурата по-горе е показана тази зависимост при плавно завъртане на потока от нефт. В случая Re* се пресмята по израза:
Re*=Re/[1+θдD8cμ]
където: Re- се отнася за вода; D - диаметъра на тръбопровода; c - скоростта на хидросместа;
θд и μ - реологичните параметри на хидросместа;

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хидравлични съпротивления при ненютонови течности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.