Ход на уроци в начален курс


Категория на документа: Други


I клас

Тема: ДОМАШНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

* Цели:
• децата да усвоят знания и правила за работа с домашните електроуреди;
• да формират умения за работа с радиокасетофон.

* Очаквани резултати на ниво учебна програма:
• учениците да разбират и изпълняват инструкциите за работа;
• да умеят да оценяват работата по зададени критерии.

* Очаквани резултати по теми от учебната програма:
• да разберат, че машините помагат в работата на човека;
• да знаят как да използват радиокасетофон и електрическо фенерче;
• да оценяват изработените изделия по дадени от учителя критерии.

Обобщена тема: Техника.

> Основни дейности:
• Дискусия за домашните електроуреди;
• Работа с радиокасетофон. Правене и прослушване на записи.

> Ключови идеи: машина, електричество, батерии, запис.

> Необходими материали и инструменти: снимки на електроуреди,
радиокасетофон, касетки.

> Методически съвети:
• да покажа на учениците снимки на електроуреди, които работят със и без батерии.
Разглеждайки илюстрацията от учебника да обясня как работят и за какво се използват електроуредите. Да групираме заедно с децата уредите по различни критерии - кои могат да работят с батерии - големи, малки, преносими, кои издават звуци, показват звук и картина и др.;
• да демонстрирам правилата за работа с радиокасетофон. Показвам как се превключват радиото и касетофонът. Показвам отварянето, поставянето на касетка и прослушването.

Ход на урока:

• Демонстрирам правенето на запис и неговото прослушване;
• Правя упражнения за учениците.
Обяснявам, че уредите в домакинството, които използват електрическа енергия за изпълнение на своите функции, се наричат електродомакински уреди. Разказвам на децата, че в зависимост от предназначението си те биват: за осветление, за отопление, за задвижване, за озвучаване и визуализиране - аудиовизуални уреди и устройства, и др. Обяснявам им, че като синоним на "битови електроуреди" се използва словосъчетанието "битова техника", с което се означават не само електроуредите в домакинството. Важно е да разберат, че някои от електроуредите използват електричество от батерии - прав ток, а други - са включени чрез щепсел и контакт в електрическата верига на жилището.
Те използват за енергия променлив ток, който е с висок волтаж (220 V) и е опасен за живота на човека.
• Давам кратка информация на първокласниците за батериите, представена на достъпен за тях език - чрез схема или рисунка - как те съдържат запас от химическа енергия, която се превръща в електрическа енергия, когато батериите се свържат в електрическата верига. Батериите осигуряват електрическа сила, която задвижва електроните по веригата. Тази сила се нарича електродвижещо напрежение и се измерва във волтове. Те трябва да разберат, че насоченото придвижване на електроните се нарича електрически ток. Батериите не съдържат електрически ток, а го пораждат вследствие превръщането на химическата енергия в електрическа.
• Непременно трябва да науча децата, че много често в живота ни, разговаряйки, употребяваме думата "машина".

Предварително съм подготвила картинки на различни машини. Давам им задача, да помислят какви машини са виждали. След отговорите им обяснявам, че придаваме значение на апарат, механизъм, мотор, двигател, автомат, уред и др., а произходът на думата "машина" е френски - machine и означава приспособление. Тогава им обяснявам, че поради това се различават няколко видове машини:
- енергетически - превръщат енергия в механична работа или обратното;
- работни - преобразуващи формата на обработвания материал;
- информационни - за преработка на информация.

Такъв е случаят и с радиокасетофона - въпреки че в него има движещи се части и се преобразува енергия - електрическата във звукова - той не е машина. По-общо е понятието "електродомакинска техника", а касетофонът се причислява към "аудио-визуалната домакинска техника".

II клас
Тема : ЦВЕТЕ ОТ СЛАМКАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ход на уроци в начален курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.