Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти


Категория на документа: ДругиПозициониране на продуктите на пазара
Продукти на извъндомашното хранене
- кулинарна продукция
- други хранителни стоки
- нестокови услугиПлатежоспособно потребителско търсене


Фиг. 1

Информацията от фигурата дава основание да бъдат формулирани някои обобщения:
* Извъндомашното хранене в макроаспект съществува на база технологии - универсални и специфични; на база универсална и специфична техника; на база на разрешаването на общи и специфични въпроси за икономиката и мениджмънта; на база на бизнеса и маркетинга.
* Продуктът (услугата) на извъндомашното хранене включва кулинарна продукция - разнообразие от ястия, полуфабрикати, полуготова и готова за консумация храна; други хранителни стоки - хляб, мляко и млечни продукти, напитки и други, които се продават в заведенията на извъндомашно хранене без кулинарна обработка; нестокови услуги - разнообразие от музикални и артистични програми, шоу-програми и т.н.
* Със своя продукт, извъндомашното хранене участва в пазарната икономика, участва в националното стопанство.
* Сегментирането на пазара и позиционирането на продукта на пазара на извъндомашното хранене са научно-приложна дейност на маркетинга - той има общовалидно и специфично приложение и проявление.
* Платежоспособното потребителско търсене е причината, а извъндомашното хранене е следствието. Налице са между тях сложни причинно-следствени връзки. Често пъти, извъндомашното хранене "дирижира", направлява платежоспособното потребителско търсене като предлага нови стокови и нестокови услуги.

Извъндомашното хранене е система. Негови подсистеми според проф. Христо Хаджиниколов са търговското извъндомашно хранене, наречено ресторантьорство и столовото извъндомашно хранене.

2.2. Ресторантьорство

Етимологията на понятието "ресторантьорство" е от латинската дума "restorant". От нея произлиза френското понятие "restoran", т.е. заведение, в което се поднася храна срещу заплащане.

Ресторантьорството, разглеждано като стопанска дейност се отличава от столовото хранене, от една страна, по това, че ресторантьорските заведения се организират с цел да се реализира печалба, а от друга страна, ресторантьорските заведения като правило са общодостъпни за потребителите, които могат да заплатят предлаганата в тях кулинарна продукция, напитки и ресторантьорски услуги.

В заведенията за извъндомашно хранене се произвеждат ястия и друга кулинарна продукция (производствена функция).

В тях се осъществяват и търговски функции, като се реализира стойността на собствената кулинарна продукция и на продукция на хранителната и хранително-вкусовата промишленост, без да се подлагат на допълнителна кулинарна обработка.

Третата и по същество нетърговска функция е организацията и обслужването на потреблението на закупените кулинарна и сладкарска продукция и напитки. Времетраенето и сложността на това обслужване зависят, от типа и ценовата категория на заведението.

В някои ресторантьорски заведения се осъществяват и функции, свързани с почивката и развлечението на клиентите (различни програми, танци).

След Втората световна война в България започва бързо развитие на мрежата за извъндомашно хранене.

През 1980 г. в България е имало 17,9 хил. ресторантьорски заведения, през 1990 г. те са вече 19,9 хил., а сега те са много повече, като се има в предвид голямото нарастване на техния брой в почти всички градове и в големите села.

Значително е намалял и делът на държавните и общинските заведения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.