Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти


Категория на документа: Други



3.2. Ресторантьорски заведения

Ресторантьорското заведение е основно звено в системата на извъндомашното хранене. То е самостоятелна функционална единица, в която се произвеждат ястия и друга храна, извършва се продажба на собствена кулинарна продукция и хранително-вкусови стоки, за които не е необходима допълнителна обработка; организира се потреблението на купените храна и напитки в собствена търговска зала.

Различните ресторантьорски заведения са възникнали и се развиват въз основа на особеностите в националната кухня и бита на населението във всяка страна и нейното икономическо, политическо и културно развитие.

Правилното определяне на основните типове заведения за хранене, от които се състои мрежата на ресторантьорството, които ще се откриват в по-близка и по-далечна перспектива, е проблем, който има голямо значение, от една страна, за по-пълното задоволяване на потребителското търсене на населението, а от друга - за икономиката на заведенията и предприятията за хранене.

Заведенията за хранене се категоризират в три групи: ресторанти, кафе-сладкарници и други заведения за хранене и развлечения; гостилници и други заведения за масово хранене и бързо обслужване; заведения извън категорията - столове и бюфети към тях.

Заведенията за хранене се отличават едно от друго по своя тип, а освен това в даден тип има заведения с най-различен брой места за сядане, архитектурно оформление на търговските зали, търговско и технологично обслужване, инвентар и др. Това многообразие затруднява и оскъпява проектирането, строителството и обзавеждането на ресторантьорските заведения.

Типизирането в ресторантьорството съдейства: за намаляване на разходите за проектиране и строителство; за използване на типове мебел и инвентар; за създаване на условия, при които персоналът ще работи при по-висока производителност на труда, а успоредно с това ще се повиши и културата на обслужване; за насочване на потребителите към основни типове ресторантьорски заведения, в които по-пълно ще се задоволят потребностите им при наличните парични средства и време за хранене.

Според функциите, които изпълняват в задоволяване на потребителското търсене на различните категории от населението и на чуждестранните туристи, предмета на тяхната дейност, асортимента на произвежданата продукти ресторантьорските заведения в България могат да се разделят на няколко основни типа:
* Ресторанти - те биват класически, специализирани, с българска кухня (гостилници), с чужда кухня, атракционно-тематични и др.
* Заведения за бързо обслужване - снекбар, бистро, пицария, шкембеджийница, кебапчийница, баничарница и др.
* Питейни заведения - кафе-аперитив, винарна, бирария, пивница и др.
* Кафе-сладкарница - сладоледен салон, сладкарница, кафе-концерт, кафе-театър, кафе-клуб, чайна и др.
* Барове - нощни и дневни барове, млечен бар, кафе-бар, бар-вариете и др.

Категоризацията както и при хотелите е със звезди.

При промените, които ще се извършват в перспектива в основните типове ресторантьорски заведения ще трябва да се има в предвид:
* Измененията в покупателната способност на населението, на неговия вкус и бит, т.е. измененията в потребителското търсене на българските граждани;
* Потребителското търсене на чуждестранните туристи, които ще се увеличават все повече не само по брой, но и по националности;
* Прогресивните форми за производство на кулинарна продукция и търговско обслужване, които ще бъдат внедрявани в ресторантьорството в България;
* Техническият прогрес в ресторантьорството - измененията в техниката, технологията, организацията на труда и др.;
* Необходимостта от непрекъснато увеличаване на производителността на труда в този отрасъл на националното стопанство.

4. Хотелиерски и ресторантьорски продукт - същност и особености

4.1. Същност

Продуктът може да се определи като нещо, което се получава в резултат на човешкия труд. При определяне съдържанието на ресторантьорския или хотелиерския продукт ще бъде правилно да се изхожда от съдържанието на понятието "туристически продукт", тъй като те са негов основен елемент. Характерно е обаче, че има съществени различия във вижданията на отделните автори. В България доминира определението, че туристическия продукт е специфична част от обществения продукт, представена като съвкупност от разнородни потребителски стойности, обединени и предложени на пазара като едно цяло с цел задоволяване на туристическите потребности срещу обща цена.

Човешките потребности са основа и за развитието на туризма. Потребността от туристически услуги има своя обем, своя структура, потребността е по място (територия), потребността е и по време.

Тези четири елемента дават представа за платежоспособното туристическо търсене. То е причината, а бизнесът в туризма се явява следствието.

В туризма се произвеждат и продават нестокови услуги и стоки. Много сполучливо и обосновано те са назовани нематериални услуги и материални услуги.

Туризмът участва в пазарното стопанство с комбинация от няколко дейности - хотелиерство (подслон, пребиваване), ресторантьорство, търговия с хранителни и с нехранителни стоки и със сувенири, екскурзии в страната и в чужбина, транспортно стопанство и транспортни средства и други. Делът на всяка дейност се измерва с туристическия продукт, с ефектите, създадени и реализирани за определен период от време.

Характерна е дефиницията на швейцарския професор по туризма И. Клипендорф, с която туристическия продукт се определя като "пакет от услуги, асортимент от материални и нематериални блага, получени от комбинацията на резултатите от дейността на различни предприятия, която обаче туристът възприема в единство и като цяло".

На челно място в тази дефиниция е "пакетът" от услуги, в които доминират хотелиерските и ресторантьорските услуги. Доминиращата роля на тези два вида услуги най-ясно изпъква, като се има предвид, че в туристическия обект или селище чуждестранния турист разходва около 90% от валутата си за заплащане на хотелиерски и ресторантьорски услуги, кулинарна продукция, хранителни стоки и напитки.

В теорията и хотелиерската практика много често се използва понятието "хотелиерски продукт". Точното определение на съдържанието на това понятие има голямо значение и за самата хотелиерска практика.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.