Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти


Категория на документа: Други


Всеки продукт е съвкупност от количествени и качествени показатели, които определят свойствата му. За целите на маркетинга той не се разглежда само в този аспект, а се преценява "отразяването" му в ценностната система на клиента.

Хотелиерският продукт може да се определи като съвкупност от потребителски стойности, които са предназначени да задоволят потребности, свързани с пребиваването и подслоняването в хотелиерско заведение.

Не може да има хотелиерски продукт без:
* Туристически ресурси, защото без тях в много голяма степен не може да има туризъм.
* Заведения за пребиваване, подслоняване и хранене, без които също не може да има туризъм, т.е. те са необходими и при най-богати туристически ресурси.

Върху качеството на хотелиерския продукт оказват влияние, освен качеството на туристическите ресурси и туристическата технология на хотелиерското обслужване.

Продуктът в ресторантьорството за разлика от хотелиерската дейност е реален, осезаем - това е кухненската продукция на заведението за хранене. Тя е изключително разнообразна и е предназначена както за основно (закуска, обяд, вечеря), така и за допълнително хранене. В съвременните условия, поради измененията във вкусовете на клиента, разликата между традиционния основен продукт (предястие, супа, основно ястие, десерт) и допълнителния е все по-трудно доловима. Разнообразието на кухненската продукция се дължи на потребността, която се задоволява чрез храненето и особеностите на търсенето към нея. Докато нощувката се реализира веднъж в денонощието, броят на храненията не е физиологично ограничен. Освен това независимо дали са първични или вторични, заведенията за хранене се посещават както от туристи, така и от местна клиентела. Изискванията на потребителите към качествата на кухненската продукция са още по-разнообразни, индивидуализирани и трудно се поддават на типизиране. Затова броят, видът и капацитетът на заведенията за хранене са по-големи от тези на хотелиерските заведения. Например един висококатегориен хотел съдържа няколко заведения от различен вид (ресторанти - класически, съвременни, бар, кафе и др.), като броят на местата за сядане надхвърля 1,5-2 пъти броя на леглата.

Наред с кухненската продукция, в заведенията за хранене се реализират и купени готови стоки - алкохолни и безалкохолни напитки, хлебни изделия и др. Те са необходими като допълнение към поднесените ястия, влизат в състава на продукта и засилват разнообразния му характер.

Консумацията на ресторантьорския продукт се осъществява извън дома, в определена материална среда - търговска зала. В нея обслужващия персонал осъществява необходимата връзка между клиент и продукт. Цялата обстановка - обзавеждане, разположение на елементите, атмосфера, дизайн, поведение и облекло на персонала способстват за реализацията на продукта и влияят върху сетивата и психиката на потребителя. Следователно търговската зала, технологията на обслужване и характеристиките на обслужващия персонал също влизат в състава на ресторантьорския продукт.

Ресторантьорският продукт може да е самостоятелен, произведен в отделно заведение или група заведения. Тогава той задоволява специфично търсене и се съобразява само с неговите характеристики. Когато заведението е част от комплексен обект, неговият продукт е съставка на хотелиерския. Съобразява се с останалите елементи и се развива според маркетинговата стратегия на комплексния обект.

За разлика от хотелиерството, ресторантьорският продукт е еластичен, лесно се променя според изискванията на консуматорите. Освен това , той притежава някои от чертите на стоките за бита: може да се планира в няколко варианта, да се изпробва на пазара и да следва реакцията на потребителите. Затова ресторантьорският продукт е по-гъвкав и по-лесно се управлява от специалистите по маркетинг. Сравнително бързо се рационализира, модифицира и заменя с нов.

4.2. Особености на хотелиерския и ресторантьорския продукт

Хотелиерскиат продукт обхваща само основни и допълнителни услуги, без да има наличие на материален продукт. Това се отнася в значителна степен и за ресторантьорските услуги, свързани с реализацията на кулинарна продукция и хранително-вкусови стоки и обслужване на самото потребление.

Ресторантьорският продукт обаче в значителна степен се състои от кулинарна продукция. Тя по същество е хранителна стока, каквато е и тази на хранителната промишленост.

Хотелиерският, както и ресторантьорският продукт има характерни особености:
* Производството му по време и място съвпада с неговото потребление, т.е. той не може да се складира и съхранява, за да бъде предлаган и потребяван по-късно, когато има нараснало търсене или по-благоприятна пазарна конюнктура.
* Не може да се предлага чрез стокова мостра, а се представя задочно на потенциалните потребители чрез плакати, дипляни, брошури, филми и др., а реално - след като се посети мястото, където може да се реализира покупката и потреблението.
* Търсенето му е много променливо и се влияе както от растежа на доходите на евентуалните потребители и цената, по която се предлага, а и под действието на неикономически фактори като международно положение, модата, влиянието на рекламата и непредвидими събития и обстоятелства. Това налага, от една страна да се предпочита организирания туризъм, т.е. предварително продадено пътуване и заангажирано хотелиерско и ресторантьорско заведение и, от друга страна, да има винаги готовност през отделните дни на годината или месеци на сезона да се посрещне потребителят и произведе и предложи хотелиерският и ресторантьорският продукт.

Правилното определяне на жизнения цикъл на хотелиерския и ресторантьорския продукт е много важен фактор за реализирането на най-голям оборот, при най-изгодни цени и най-голяма продължителност на продажбите.

В хотелиерството и ресторантьорството преобладават услуги, които са с нематериален характер и техните особености се състоят в следното:
* За хотелиерските и ресторантьорските услуги както и за всички други видове услуги е съществено това, че двете крайни фази на "производството" им, т.е. непосредственото производство на потребителната им стойност и нейното потребление напълно съвпадат във временен и пространствен аспект. Това значи, че хотелиерските и ресторантьорските услуги не могат да се произведат, без да има потребител за тях.
* При хотелиерските и ресторантьорските услуги обект на прилагане на труда на обслужващия персонал е човекът (клиентът, гостът) и те трябва да са съобразени с националните, социалните и други специфични навици на различните гости.
* Потребителната стойност на хотелиерските и ресторантьорските услуги има веществен и невеществен характер. Вещественият характер зависи от качеството на труда на персонала, който ги създава и предлага. Невеществения характер се обуславя от взаимоотношенията, които възникват и се създават в процеса на обслужването. Невеществения характер има голямо значение, защото от него зависи при една и съща материална база удовлетворението или недоволството на клиента.
* За хотелиерските и ресторантьорските услуги от голямо значение е тяхното своевременно предоставяне.

В хотелиерството гостът активно взаимодейства с продукта, персонализира го и същевременно интегрира елементите му по собствен начин. Често този процес е повече индивидуален, отколкото типичен за пазарния сегмент. Затова хотелиерският продукт е не само физическата база, той е много повече атмосфера, култура, поведение, стил на живот. За съвременното хотелиерство е характерно по-хуманистично отношение към продукта, изместване на фокуса от чисто комерсиалния към нравствено-етичния му аспект. В условията на конкуренция, той също се продава, но е подчинен на цяла група от нови мотиви, в основата на които е желанието за индивидуализирано посрещане и обслужване. Следователно хотелът, който желае да просъществува на пазара, има нелеката задача да продава "гостоприемство".

4.3. Основни и допълнителни услуги в хотелиерството и ресторантьорството

Като се има в предвид различната роля на хотелиерските и ресторантьорските услуги условно те могат да се разделят на основни и допълнителни. Основни са тези услуги, които задоволяват жизнено важни потребности. Това са потребностите от сън и храна. При хотелиерството основната услуга е осигуряването на госта с легло в мебелирана и обслужвана стоя. Всички останали услуги, които разнообразяват пребиваването в хотела и задоволяват други потребности са допълнителни хотелиерски услуги.

При ресторантьорските услуги основните са свързани със задоволяване потребностите на клиента от храна и напитки, а допълнителните са свързани със създаване в ресторантьорското заведение на условия за почивка и развлечение.

Номенклатурата и качеството на допълнителните услуги имат голямо значение, от една страна за госта, защото те са свързани с по-пълното задоволяване на неговите потребности. От друга страна, допълнително заплащаните хотелиерски услуги имат голямо икономическо значение за самия хотел, защото са източник на допълнителен доход. За значителен брой от тях дори не е необходима допълнителна хотелиерска база. Освен това списъкът от допълнителните хотелиерски услуги, освен че е много голям, непрекъснато се допълва.

Количеството и качеството на допълнителните хотелиерски услуги са тяхно свързани и с името, реномето, имиджа на даден хотел, особено за тези от по-висока ценова категория.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.