Художествен стил


Категория на документа: Други


 Художествен стил

Художественият стил удовлетворява естетическите потребности, свързани със словото. Езикът му се отличава с образност и емоционалност, преносни употреби, засилена метафоричност, алегоричност, употреба на неологизми и поетизми. За постигане на въздействената функция в поезията от основно значение са ритъма, римата, стиховата и строфичната организация. Основната функция на художествената реч е естетичестката, съчетаваща се със съобщението и въздействието. В различните жанрове на художествената литература се използват разнообразни езикови средства. Като обща особеност на художествения стил се определя образността. Речниковите особености на стила са в зависимост от сюжетите и темите в литературните произведения. От това следва, че в художествения стил се използва практически цялото лексикално богатство на езика - книжовна, диалектна, разговорна лексика, архаизми, неологизми, както и много богата употреба на синоними. Като по - важни особености могат да се посочат:
- Широка употреба на думи с преносно значение и особено такива с нови индивидуални преносни значения. Като това е белег за худажествено майсторство и талант.
- Употреба на специални думи, които не се употребяват в другите стилове като: блян, зной, упование, ухание, полъх, сетен и т.н
- Употреба на народно - поетически думи с естетически и емоционално - експресивни цели.
- Употреба на думи за предаване на по - особен колорит - за диалектна, професионална, историческа и друга езикова стилизация. Най - често се срещат в езика на български писатели диалектни думи, за да се обресува по - живо и автентично обстановката и за да се характеризира речта на героите. В худажествените произведения с историческа тематика се срещат думи, които от съвременно гледище са книжни, но не се употребяват в живата реч за създаване на допълнителен старинен колорит на изложението.
- Употреба на авторски неологизми за изразяване на свежи емоционални и нови смислови отенъци.
- Употреба на синоними за по - богат израз и описание. Често е една от движещите сили на писателите за изразяване на чувствата, емоциите, за описване на природната картина и героите. Синонимите са едни от най- използваните средства в художествения стил. Те обоготяват изказа, карат въображението на четящите художественото произведение да ги отнася на мястото, което описва писателя. Пресъздава мислите, чувствата и пейзажа с богатството от различни думи. В зависимост от това колко дълбоко в емоционален аспект иска въздейства автора, толкова по - обширно и задълбочено е неговото описание.
Художественият стил е представителният стил на художественото творчество. В него в най-висока степен се отразява богатството и разнообразието на всеки книжовен език. Основна функция на художествената реч е естетическата. В езика на художествената литература се използва цялото лексикално богатство на езика, сред което се употребява различна по вид лексика: книжовна, диалектна, разговорна, архаизми, неологизми и т.н. Най-важна речникова особеност е широката употреба на думи с преносно значение, на поетична лексика; народно-поетични думи; употреба на думи за предаване на по-особен колорит за диалектна, професионална, историческа и др. вид стилизация. В художествения стил се използват творчески всички изразни средства на езика: преносимост на значенията, омо-нимията, синонимията, фразеологичното богатство.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Художествен стил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.