Художествено-литературна собственост


Категория на документа: Други


Художествено - литературна собственост

1. Същност
Художествено - литературната собственост обхваща произведенията на науката, литературата и изкуството, резултат на творческа интелектуална дейност. Художествено - литературната собственост е нормативно регламентирана като обекти на закрила и права в закона за авторското право и сродните му права 1993 (ЗАПС) като основен нормативен акт в националния закон и Бернската конвенция за закрила 1886г. Бернската конвенция е основен международен акт в областта на художествено - литературната област , който създава принцип като рамка за закртила на този вид собственост.
Основните принципи на Бернската конвенция :
1) Принцип на национално третиране.
Всяка страна членка на Бернската конвенция се задължава да осигури правна закрила за произведенията на науката, литературата и изкуствата създадена от граждани, на която и да е друга страна, членка на конвенцията идентична както за собствените граждани. Нарича се още принцип на недискриминацията.
2) Принцип на автоматичност на закрилата
Всяко произведение на науката, литературата или изкуствата се ползва с авторско - правна закрила автоматично след факта на създаването му независимо от художествените, идейните и други достойнства. Той за разлика от обекта на ИС, възникването на авторско - правната закрила не е обвързано със заяваване, плащане на такси или каквито и да е други условия за възникване на авторско - правната закрила.
3) Принцип на независимост
Всяка страна членка на Бернската конвенция осигурява закрила за произведенията на науката, литературата и изкуствата за своята територия независимо от наличието или отсъствието на такава закрила в страната на произходната творба.
Посочените принципи са в основата на нашето законодателство за авторско право.
ЗАПС посочва като обект на закрила всяко произведение на науката, литературата и изкуството. Разширеният обхват на обектите на худудожествено - литературната собственост на ЗАПС:
1) Литературни произведения - поезия, проза, документи, журналистически материали и компютърни програми
2) Музикални произведения - съдържащи само музика, съдържащи музика и текст
3) Сценични произведения - драматургични, опера, оперета, пантонимични, балетни, циркови
4) Произведения на изобразителното изкуство, приложното изкуство, дизайна и народно - художествените занаяти - всякакви интериорни решения, дърворезба, грънчарство и др.
5) Филми и др аудио - визуални произведения - трейлъри на филми, мултимедийни презентации, съдържащи музика, текст ил идвижение.
6) Произведения на архитектурата - устройствени планове и други подобни
7) Проекти, карти, схеми и планове, от която и да е област на науката, техниката, архитектурата, геодезията, топографията, музейното дело и др. Този обектна закрила и всички обекти на индустриалната собственост преди да бъдат промишлено произведени са автоматично обект на закрила.
8) Фотографските произведения - произведения създадени по метод аналогичен на фотографството - всички форми на реплики, литографи и др.
9) Графичен дизайн на произведенията - графичен дизайн на книга, корица и др.
10) Държавни, кадастрални, топографски карти - 2002г въведено
От 1 - 10 - първични (оргинални) произведения на науката, литературата и изкуството.
11) Преводи и преработки на съществуващи вече произведения на фолклорни творби. Могат да възникнат само при научно, литературно и първично произведение само при съгласието на авторския носител
12) Нови ангажименти на съществуващи музикални произведения - вторично произведение и фолклорни творби
13) Периодични издания, енциклопедии, антологии, сборници, библиографи, база данни и др, които включват в състава си 2 или повече произведения или материали - сборни произведения (те представляват съвкупност от няколко еднородни или различни произведения на наука, литературата и изкуството. Те се създават при изричното разрешение на носителите на авторското право на съставляващите ги материали. Съставляващото право е на :
1) Издател (издателя е носител на авторското право като дизайн и пр.)
База данни - съвкупната фигура на :
* Създателя = автор
* Производител = най - често фирма
* Ползвател

Фигурата ползвател е дефинирана в закона: лицето, което осигурява довеждане на произведението до знанието на слушатели, зрители, читатели. Пример: театри, издателства, заведения за обществено хранене и забава, хотели, интернет доставчици, електронни съобщителни мрежи.
Всички 13 обекта представят защитимите обекти на науката, литературата и изкуството от ЗАПС.
Необекти на авторско право (произведения на науката, литература и изкуството - не са по закрила):
1) Идеи и концепции
2) Индивидуални и колективни актове на държавни органи, организации и официалните им преводи
3) Новини, факти, сведения и данни - независимо, че най - често е под литературен текст се изключва от обхвата на закрила поради необходимостта обществото да бъде информирано.
Документален филм за събитие без художествено творчество не е обект на закрила. Но акое под формата на игрален е защитим.
4) Фолклорни произведения творби - като такива каквито са възникнали
Принципни положения в художествено - литературната собственост.
Събект на авторско право е:
1) Автор на произведението. Авторът е физическото лице в резултат, на чиято творческа дейност е създадено произведението. Има три характеристики:
* Правна фигура: автор е само физическо лице
* Резултат на творческа дейност - трябва да е налице творчески характер
Копиране, плагиатство, имитиране, компилация.
* Налице е пряка функционална връзка между автора, неговата идейна творческа концепция и резултата от нея.
2) Наследници на автора - физически лица, които след смъртта на автора имат права върху създаденото от него произведение.
3) Юридическото лице като работодател, възложител при трудово - правни или гражданско - правни отношения, които по силата на договора имат права на създаденото произведение. Компютърните програми и базите данни създадени в тези условия са собственост на възложителя, ако няма друга клауза в договора.
4) Други физически лица или щридически лица в това число организации за колективно управление на права. Пример: Музикална компания "Алто" и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Художествено-литературна собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.