Художествено-литературна собственост


Категория на документа: Други


Основни авторски права:
Авторското право идентифицира комплексното право от две групи права:
1) Неимуществени права (морални, лични)
2) Имуществени (икономически) права на автора
Неимуществени авторски права:
1) Авторът има право да реши дали създаденото произведение да бъде разгласено или не. Да определи времето, мястото и начина как да стане това.
2) Той има право да реши дали създаденото произведение да бъде разгласено под неговото име, псевдоним, графоним, анонимно, криптоним
3) Той може да искапризнаване на неговото авторство - книга нс името на определено физическо лице, картина и пр.
4) Той има право да иска поставянето на неговото име или знак да бъде поставян върху на неговото произведение, на използване на части или обема от него.
5) Той може да иска запазване на целостта на неговото произведение или се противопоставя на неговите промени.
6) Той има правото да внася промени в своето произведение, да го преработва с условието, че не се нарушават придобитите от други лицаправа.
7) Той има правото да спре използвяането на своето произведение ако не се нарушават правата на други лица с изключение на произведенията на архитектурата.
8) Правото му на достъп до произведението му, когато се намира във владение на друго лице и ако става въпрос на управление на други авторски права.
Посочените в т.3 и т.4 не са отчуждими. Всички останали могат да бъдат управлявани от други лица при упълномощаване от носителите на авторското право. Моралните авторски права водят началото от Хегеловата концепция на авторското право от немския закон.
Имуществените авторски права:
Те са свързани с икономическата реализация на създадените от автора произведения с фазите на процеса по икономическа реализация, извличането на икономическа изгода от участниците.
Групи авторски права:
1) Всяко отделно право е предмет на икономическата дейност. Правото на автора да разреши възпроизводството.
2) Разпространение на произведенията (книжарница)
3) Правото на публично показване на произведенията
4) Публично представяне на произведенията - в областта на сценичните изкуства
5) Право на преработка - литературни, музикални и фолклорни произведения
6) Реализирането на архитектурни или други проекти
7) Предаването на произведенията по кабел, излъчването му, прекратяването му
8) Предлагането на произведенията за достъп индивидуално ибран от всеки потребител по време и място - интернет
9) Внос, износ или друга стопанска дейност на екземпляри на произведения в търговско количество над 5 независимо дали са легално произведени или не.
За всяка форма за поредно използване трябва да имаме договор за .... икономическия субект дължи възнаграждение на самия автор.
Посочените икономически права водят началото си от 1 закон за авторско право през 1709г. известен като закон на Ана Стюарт, който защитава правата на издателите, 2 група субекти на авторското право.
Публика - минимум 3 дущи извън семейния кръг.
Авторските права са попринцип със срок до края на живота на автора +70 след смъртта му. Сроковете започват да текат от 1 Януари на годината следваща публикацията ил итиражирането на произведението. При автора сроковете текат от последния починал. За произведения разглеждани под псевдоним, анонимно и др. срока е 70 години. Ако в този 70 годишен период се идентифицира автора се прилага предходното.
В обхвата на изключителните права на автора не попадат:
1) Тези цитати от вече тиражирано произведение при спазването на правилата за коректно цитиране:
* Името на произведението, автора, издателя, годината и страницата
2) Използване на публични произведения за анализ, коментар и др. научни, изследователски цели
3) Използване на вече разгласени произведения за целите на актуалното информиране на широката обществена аудитория в политиката и пр.
4) Използване на вече разгласено произведение за целите на съдебната практика, закон, църковни и други събития.
5) Свободно е възпроизвеждането на тиражираните вече произведения с цел архиви, библиотека, учебни заведения, центрове.
6) Използване за целите на брайловия шрифт (за незрящите)
7) Използване на изложени на публични места - сгради, площадки, учреждения и пр.
8) Използване на произведения на архитектурата и съпроводените архитектурни проекти за модернизация на решенията.
9) Използване за целите на създаване или представяне в учебни заведения - учебен театър на НАТФИС
За свободното използване на произведенията на художествената собственост не се изисква писмено разрешение от страна на носителите на авторско право.

1) Без заплащане на възнаграждение
2) Със заплащане на комплексни възнаграждения - това представлява начисляване в цената на носителите или техниката на възпроизвеждане на така неречените авторски възнаграждения

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Художествено-литературна собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.